• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam

Tải về Quyết định 2641/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2641/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢNG NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà làm việc Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 262/TTr-STTTT ngày 06/6/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng điều chỉnh công trình: Nhà làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 404/TTr-SKHĐT ngày 23 /8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà làm việc: Công trình cấp III, nhà 04 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 717m2;

- Kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm, sàn BTCT đá 1x2 M200; Tường xây gạch dày 200; Xà gồ thép, mái lợp tôn mạ màu; Nền lát gạch Granite; Bậc cấp xây gạch, trát granitô; Cửa nhôm- kính; Tường, trần matic lăn sơn; Xây mới đoạn tường rào dài 6,3m.

- Hệ thống cấp điện; Cấp- thoát nước; Phòng cháy, chữa cháy; Chống sét.

2. Tổng mức đầu tư:  4.364.980.000 đồng

(Bằng chữ:Bốn tỷ,ba trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.662.820.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 14.000.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 92.800.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 261.610.000 đồng

- Chi phí khác: 47.730.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 286.020.000 đồng

3. Điều chỉnh hợp đồng: Chủ đầu tư căn cứ vào dự toán được duyệt, thương thảo và điều chỉnh giá hợp đồng theo tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu; điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng với nhà thầu đã trúng thầu để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2641/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2641/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205676