• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 2647/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2647/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Nam Định.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1612/STC-VP ngày 21/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1143/TTr-SNV ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tài chính.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu : VP1, VP8

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC 3:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA VTVL CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2647/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

Sở Tài chính

32

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

8

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Giám đốc S

CVC

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tnh y, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp lut v lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cơ quan thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

1. Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu xây dựng và thực hiện rà soát, quy hoạch bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý; y dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm. Tiếp nhn, tuyển dụng, sp xếp, điều động, đề bạt, k lut cán bộ công chức và làm chế độ chính sách cho các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm

2. Công tác thi đua khen thưởng: Chủ trì hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan. Thm định, phê duyệt nội dung thi đua, phát động phong trào thi đua, tổng hợp và bình xét kết quphong trào thi đua khen thưng khối cơ quan tham mưu tổng hợp hàng năm

3. Công tác qun lý ngân sách và cơ chế chính sách i chính: Dự tho quyết định, chthị, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính. Dự thảo chương trình kế hoạch hàng năm v lĩnh vực tài chính ngân sách địa phương. Dthảo chương trình, biện pháp cải cách hành chính lĩnh vực Sở quản lý. Dự thảo phân cấp nguồn thu và nhim vụ chi ngân sách địa phương, phương án giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị. Phối hợp các cơ quan có liên quan quản lý thu phí, lệ phí, thuế và khon thu khác trên địa bàn. Chỉ đạo kim tra, giám sát việc sử dụng ngân sách các cơ quan, đơn v. Chỉ đạo thẩm định quyết toán thu chi ngân sách huyện, thông báo quyết toán đối với cơ quan hành chính - sự nghiệp. Tng hợp nh hình thu chi ngân sách, lp tổng quyết toán ngân sách hàng năm.

4. Công tác thanh tra: Chỉ đạo thanh tra tài chính giá cả đối với các cp ngân sách, các s, ban ngành, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế văn hóa xã hội, doanh nghiệp và công dân theo thẩm quyn. Xét giải quyết tranh chp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật theo quy định.

5. Công tác tin học: Thống nht qun lý hoạt động, phát trin và ứng dụng tin học trong ngành tài chính.

6. Công tác khác: Tham gia các cuộc họp, thực hiện nhim vụ đột xuất UBND tỉnh giao

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL.

Cao cp

CVC

CCNN bậc 3 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng Sử Dụng CNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh vTài chính, phát trin tiềm lực Tài chính. Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tp hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.1.2

Phó Giám đc Sở 1

CVC

 

Giúp giám đốc Sở theo dõi và phụ trách công tác Tài chính doanh nghiệp, hoạt động xổ skiến thiết, quản lý giá và công sn; công tác giải phóng mặt bằng

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: Chỉ đạo, hướng dẫn các chính sách chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã, kinh tế tập th; chính sách tài chính phục vụ chuyn đi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyn đi đơn v snghiệp công lập thành doanh nghiệp, cphần hóa đơn vị snghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyn, nghĩa vụ đại diện chsở hữu phần vn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân cp tnh. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phi thu nhập, trích lp và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bo toàn và phát triển vốn nhà nước ti doanh nghiệp do đa phương thành lập hoặc góp vn, báo cáo Ủy ban nhân dân cp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thtrên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Hoạt động xổ số kiến thiết: Thường xuyên chđạo Công ty TNHH Một thành viên Xsố Kiến thiết đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hành các loại hình xsố; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao tinh thn trách nhiệm của cán bộ, viên chức; phấn đấu doanh thu, thu nhập người lao động và nộp ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quản lý giá và công sản: dthảo quyết định ban hành bảng giá các loại đt và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định. Công bdanh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công b áp dng các biện pháp bình n giá tại địa phương theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tnh; Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thm định giá của các tchức, cá nhân hoạt động trên địa bàn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kim tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tổ chức tiếp nhn, quản lý, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xử lý hoc xử lý theo thẩm quyn đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn du, chìm đắm được m thy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sn của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sn khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước. Quản lý tài sn công của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền.

Công tác khác: Tham gia các cuộc họp, thực hiện nhim vụ đột xuất UBND tỉnh giao

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLNN VN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tp hp, quy t, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.1.2

Phó Giám đốc Sở 2

CVC

 

Giúp giám đc Sở theo dõi và phụ trách công tác Tài chính đu tư xây dựng, tin học thng kê

Quản lý Tài chính đu tư: Tham gia ý kiến về chiến lược thu hút, huy động và sử dụng nguồn vn đầu tư phát triển tại địa phương. Giúp Giám đốc tham mưu UBND tnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính đầu tư. Phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan liên quan xây dựng d toán và phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB hàng năm trình UBND tỉnh quyết định. Giúp Giám đốc tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính dự án đu tư do tỉnh quản lý, tham gia xét thầu, đu thu các dự án theo đề nghị của chđầu tư. Hưng dn các chđầu tư lập kế hoạch vốn, thông báo kế hoạch vốn đu tư ti kho bạc và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vn. Thẩm tra báo cáo quyết toán và trình phê duyệt quyết toán với các dự án được phân cấp. Hướng dẫn cơ quan tài chính các cấp về quản lý tài chính đu tư và tham gia các cơ chế khác liên quan đến lĩnh vực đầu tư

Quản lý tin học và thống kê: Tổ chức triển khai ng dụng công nghệ thông tin; quản lý vận hành biên tập nội dung trang thông tin điện tử S, xây dựng phát triển hthống phần mềm một cửa liên thông S Tài chính. Xây dựng quản lý hệ thống khai thác thông tin, lưu trữ phục vụ công tác tài chính, tổ chức vận hành mạng tin học cơ quan. Trin khai các dự án tin học, phần mm, thống kê các ch tiêu tài chính ngân sách và cấp mã số dự án đầu tư và mã số đơn vị sử dụng ngân sách và mt số nhiệm vụ khác.

Công tác khác: Tham gia các cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bc 3 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điu hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Knăng góp ý, chỉnh sửa văn bn; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.2

Phó Giám đốc Sở 3

CVC

 

Giúp giám đốc Sở theo dõi và phụ trách công tác Tài chính hành chính sự nghiệp, hành chính quản trcơ quan và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Quản lý Tài chính hành chính snghiệp: Xây dựng dự tho quyết định, chthị và văn bản thuộc lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo Giám đốc. Quản lý xây dựng dự toán thu chi ngân sách, kiểm tra giám sát thực hiện sử dụng và quản lý nguồn vốn, thm định hoặc duyệt, thông báo quyết toán đối với các đơn vị. Tổng hợp tình hình thu chi ngân sách nhà nước, lập quyết toán. Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tchủ tài chính tại các cơ quan. Hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục mua sm i sn, trình cấp có thẩm quyn phê duyệt.

Hành chính quản trị cơ quan: Chỉ đạo thường xuyên đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất của Văn phòng Sở. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan, công tác văn thư lưu trữ; công tác vệ sinh cơ quan; đảm bảo an toàn kỹ thuật các xe ô tô phục vụ kịp thời công tác. Tổ chức các hội nghị thường xuyên và đột xuất của các phòng và cơ quan; Thực hiện công tác cải cách hành chính.

Công tác khác: Tham gia các cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ca tnh về Tài chính, phát trin tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoi giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Quản lý ngân sách

Quản lý điều hành chung, chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc Svề toàn bộ các hoạt động chung của phòng và các công việc qun lý điều hành ngân sách, kiểm soát cấp phát ngân sách, kim soát báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước hàng tháng, quý, năm đcung cấp cho các cơ quan có liên quan. Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ chức năng của phòng quản lý ngân sách và các nhiệm vụ khác theo sự chđạo của Ban Giám đốc.

- Tham gia quản lý điều hành ngân sách. Kiểm soát cp phát ngân sách nhà nước hàng tháng, kế toán kiểm soát chi ngân sách, kiểm soát thu, chi một số tài khon ngoài bảng.

- Kiểm soát báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước hàng tháng để cung cấp cho các cơ quan có liên quan.

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bdự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm tnh Nam Định báo cáo Bộ Tài chính.

Phục vụ Kiểm toán nhà nước khu vực XI về kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tnh NĐ

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình HĐND, UBND tỉnh quyết định phân bvà giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cấp các ngành.

- Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm tỉnh Nam Định báo cáo Bộ Tài chính, công khai Quyết toán NSNN theo quy định.

- Báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát trin tim lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính đầu tư

Quản lý điều hành chung, chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc Sở về toàn bộ các hoạt động chung của phòng và phân công công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vn đầu tư ngn hạn, dài hn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điu phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn htrợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước vtài chính đi với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

- Phối hợp vi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bdự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phi hợp với các cơ quan liên quan btrí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình y ban nhân dân tỉnh quyết định phân bvốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân b vn đu tư trong trường hợp cn thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đi với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan vnội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chđầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước tnh, huyện;

- Tchức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính cht đầu tư xây dựng cơ bn của địa phương theo quy định.

- Tham gia về chủ trương đầu , thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tnh quản lý.

- Tổng hợp, phân tích nh hình huy đng và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Tiếp nhận, thm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB;

- Xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm

- Thực cp vốn đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; kiểm tra tình hình thực hiện qun lý, sử dụng vốn đầu tư.

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án.

- Tng hợp, phân tích tình hình huy động và s dng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Một số công việc khác do Giám đốc, Phó giám đốc ph trách phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đphức tạp ny sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Quản lý giá và công sản

Quản lý điều hành chung, chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc Sở vtoàn bộ các hoạt động chung của phòng và các công việc quản lý giá, quản lý tài chính đối với đất đai trên địa bàn tỉnh và quản lý tài sản nhà nước thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tnh (gọi tt là các cơ quan, đơn vị) theo quy định pháp luật

- Quản lý điều hành công việc và phân công nhiệm vụ cho tng phó trưng phòng của phòng Quản lý giá và công sản các nh vực Thẩm định giá tài sn mua sm bằng nguồn vn ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thẩm định phí, lệ phí, Kiểm định việc đăng ký giá, kê khai giá, thẩm định giá tài sản mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách, tham gia Hội đồng định giá hàng tịch thu sung công quỹ nhà nước, công tác thông tin giá cả thị trường, hàng dự trữ quốc gia; Xử lý hợp đồng, thanh toán thẩm định giá khi thuê doanh nghiệp thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở, công tác thanh tra giá; Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh; Tổng hợp kết quả đấu giá đất, cho thuê đất, Xử lý các vấn đề liên quan tới Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Các công việc liên quan đến thu hồi, thanh lý, bán, điều chuyển tài sản nhà nước theo phân cấp của UBND tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; Thực hiện về tiêu chuẩn, định mức của máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quyết định của Thủ tướng chính phủ; Quản lý, khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho các tổ chức, cá nhân khác, Báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý

- Thẩm định kết quả thực hiện của các Phó Trưởng phòng, các chuyên viên trước khi trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

- Thực hiện những công việc quan trọng khi có sự chỉ đạo của Ban Giám đốc hoặc các công việc đột xuất cần thiết

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh vTài chính, phát trin tim lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy t, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước vTài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Quản lý, điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc S vtoàn bộ các hoạt động chung của phòng và các công việc quản lý tài chính, ngân sách thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các t chc khác có sử dụng ngân sách tnh (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) theo quy định pháp luật

- Tổng hợp xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm của phòng. Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng dự thảo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, các định mc phân bổ, phương án phân bổ và điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm

- Tổ chức thảo luận với các s, ban, ngành về dự toán NSNN hàng năm.

- Phụ trách chung xây dựng cơ chế chính sách, chế độ quản lý tài chính - ngân sách của địa phương. Tham mưu, tổng hợp giúp Ban giám đốc trong chđạo, điều hành hoạt động nghip vụ của phòng.

- Phụ trách chung công tác quản lý tài chính, đu thu mua sm hàng hóa, công tác quyết toán, công tác thanh tra kiểm toán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tim lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bn, Kỹ năng giải thích, thuyết phục, có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phc vụ cho công việc.

Phòng Tài chính doanh nghiệp

Điều hành chung, chịu trách nhiệm về công việc của phòng Tài chính doanh nghiệp trước ban giám đốc. Quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp. Chỉ đạo kiểm tra báo cáo tài chính, xếp loại các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước, trên địa bàn tnh. Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Lãnh đạo, chỉ đạo phòng TCDN Hướng dẫn thực hin các chính sách, chế độ quản lý TCDN, giám sát các doanh nghiệp nhà nước thực hin chế độ tài chính, kế toán theo quy định

- Hướng dẫn các công ty khai thác công trình thulợi xây dựng kế hoch tài chính; Phối hợp với Sở NN&PTNT thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt din tích, kế hoạch sn xuất - i chính; kinh phí htrợ cơ chế giá dịch vụ thủy lợi cho các đơn vị làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tnh

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm và hàng năm đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước

- Tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xếp loi các doanh nghiệp hàng năm

- Lập KH; chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm các doanh nghiệp có vn nhà nước trên địa bàn

- Phối hợp với Cục doanh nghiệp - Bộ Tài chính; Cục thuế, cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện chính sách tài chính các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài)

- Tham gia dthảo các văn bản của Bộ, ngành, địa phương.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lc Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hp, quy tụ, giải quyết các vấn đphức tp nảy sinh trong công tác quản lý, qun lý nhà nước v Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tin học và Thống kê

Điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về toàn bộ các hoạt động chung của phòng và các công việc quản lý hoạt động, phát triển và ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính và thng kê tài chính.

- Điều hành công việc hàng ngày của Phòng: chp hành nội qui, qui chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chđạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên vn hoặc Phó trưởng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: cp mã số dự án đầu tư và mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong toàn tnh; to mới hoặc điều chỉnh tài khoản đăng nhập TABMIS; biên tập phổ biến thông tin số liệu thng kê, giá cả thị trường... của Sở Tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính; hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tnh, huyện, xã, tại địa phương; triển khai các phần mm ứng dụng tin học trong ngành tài chính và các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính của S, quản trị cơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương; đào tạo, bồi dưng kiến thức tin học cho cán bộ các đơn vị thuộc Sở và các cán bộ thuộc hệ thng ngành tài chính

- Tham gia các bui họp, làm việc với lãnh đạo Sở và các Phòng ban

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và công tác quản lý

- Công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chtrương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh vTài chính, phát trin tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoi giao, tp hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước vTài chính

2. Kỹ năng điu hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Chủ trì giúp giám đốc Sở thực hiện thanh tra các hoạt động vtài chính, ngân sách và giá cả tại địa phương đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý ca Sở Tài chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

- Xây dựng, thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, tổ chức nghiên cứu nghiệp vụ thanh tra. Tổ chức quản lý, điều hành và phân công nhiệm vđối với cán bộ công chức thuộc quyền

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại t cáo, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm thuộc phm vi quản lý nhà nước của Sở. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cc và thực hành tiết kiệm chng lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định

- Quản lý, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến ngh, quyết định x lý sau thanh tra.

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách thông qua hoạt động thanh tra tài chính

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao cho.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cp

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, qun lý nhà nước v Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục, có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục v cho công vic.

6.1.5

Chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của S; tchức thực hiện công tác pháp chế của Stheo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với hoạt động của Sở

- Quản lý, chỉ đạo, đnh hướng, đôn đốc, điều phối công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

- Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm của Văn phòng Sở.

- Chỉ đạo lập lịch làm việc hàng tun, hàng tháng. Theo dõi lập lịch công tác của các phòng, đơn vị.

- Tham gia và tổng hợp báo cáo, thông báo kết qugiao ban giữa tháng, hết tháng

- Tổng hợp báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của sở.

- Theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện chỉ đạo theo bút phê của Lãnh đạo sở.

- Tổ chức họp Văn phòng hàng tháng.

- Tham mưu Giám đốc Svề công tác tổ chức, cán bộ của Sở Tài chính và ngành Tài chính tnh Nam định.

- Lập kế hoạch đào to, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu ccán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn.

- Tổ chức các lớp tập huấn các quy định nội bộ và phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ công chức

- Tham mưu và thực hiện công tác tuyn dụng công chức, viên chức hàng năm.

- Thực hiện thủ tục đề bạt, bnhiệm, bổ nhiệm lại cán b, kiện toàn hoạt động của các phòng, đơn vị.

- Thủ tục ngh việc, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức.

- Tham mưu quản lý tài chính, tài sản cơ quan; thực hiện trách nhiệm Chủ tài khoản ủy quyn.

- Ch đo xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và thực hiện việc chi thường xuyên phục vụ công tác;

- Tổ chức theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc Sở Tài chính quản lý;

- Thực hiện việc điều động, bố trí xe ô tô đưa đón Lãnh đạo sở và cán bộ đi công tác.

- Theo dõi số km và xăng xe ô tô.

- Thực hiện giám sát, kim tra nội bộ, công tác pháp chế.

- Theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện quy định về phòng, chng tham nhũng; giám sát, kim tra, đôn đốc việc chp hành kluật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đối với công chức, người lao động Sở Tài chính;

- Chỉ đạo, quản lý công tác bảo vệ, phòng gian, bảo mật, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống lụt bão.

- Chỉ đạo thực hiện công tác pháp chế. Chỉ đạo vận hành phn mm Iso_online, phần mm quản lý lưu trữ, phần mềm đôn đốc công văn

- Bình xét thi đua, tham gia các cuộc họp thuộc trách nhiệm của Chánh Văn phòng

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm toàn Sở

- Hội nghị Cán bộ, công chc, viên chức

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Dự hội nghị tổng kết năm của các phòng, đơn vị trực thuộc

- Tham gia bồi dưng tập huấn

- Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám sở giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát trin tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước vTài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bn; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.6

Phó trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Quản lý ngân sách/ Phó trưng phòng 1

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưng phòng thực hiện công tác của phòng.

- Thực hiện công tác cấp phát, kế toán, quyết toán ngân sách; cung cấp đầy đủ, đúng và kp thời số liệu về thu, chi ngân sách để đảm bảo tham mưu cho công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước; bám sát dự toán mà HĐND, UBND tỉnh giao; Quản lý các quỹ ngoài ngân sách theo quy định.

- Phục vụ Kim toán nhà nước khu vực XI v kim toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tin và tài sản nhà nước tnh Nam Định

- Kim soát chặt chviệc cấp phát trên Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis).

- Hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành thực hiện công tác khóa s, xử lý ngân sách cuối năm; thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách kịp thời theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

- Thực hiện công tác cp phát, kế toán, quyết toán ngân sách; cung cấp đầy đ, đúng và kịp thời sliệu về thu, chi ngân sách để đảm bo tham mưu cho công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước; bám sát dtoán mà HĐND, UBND tỉnh giao; Quản lý các quỹ ngoài ngân sách theo quy định.

- Phi kết hợp với các phòng, ban có liên quan trong Sở kim soát cht chviệc cp phát trên Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis).

- Phục vụ Kim toán nhà nước khu vực XI v kim toán việc quản lý, s dng ngân sách, tin và tài sn nhà nước tỉnh Nam Định; kiểm toán chuyên đề chương trình MTQG tại tnh Nam Định; phúc tra kết quthực hiện kết luận kim toán đạt kết quả tốt; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của KTNN về UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Kim toán nhà nước theo quy định

- Tham gia đóng góp ý kiến vào một số dự thảo luật, văn bn pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương, của HĐND, UBND tỉnh.

- Hưng dẫn các huyện, thành ph, các sở, ban, ngành thực hiện công tác khoá sổ, xử lý ngân sách cuối năm; thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách kịp thời theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

- Cùng với tập thphòng xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bdự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình HĐND, UBND tỉnh quyết định phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cấp các ngành.

100%

1

Đại học tr lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh vTài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp ny sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước v Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Quản lý ngân sách/ Phó trưởng phòng 2

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng thực hiện công tác của phòng,

- Triển khai thực hiện công việc tổng hợp theo i công nợ của 229 xã, phưng, thị trấn trên địa bàn. Tổng hợp quyết toán, dự toán đối với ngân sách cp xã, phường, thtrấn.

- Thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh: tổng hợp, báo cáo, thẩm tra các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới.

- Trin khai thực hiện công việc tổng hợp theo dõi công nợ của 229 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tổng hợp quyết toán, dự toán đối với ngân sách cp xã, phường, thị trấn. Thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh: tổng hợp, báo cáo, thẩm tra các xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

- Báo cáo, tng kết, tham gia ý kiến, phối hợp vi SNông nghiệp, SKế hoạch và đầu tư ban hành cơ chế chính sách trong lĩnh vực Nông thôn mới nht là trong giai đon 2016­2020 để tỉnh Nam Định phấn đấu về đích tỉnh NTM trước 1 năm - năm 2019.

- Phối hợp với các UBND huyện, thành phố trình Giám đốc Sở quyết định trong việc thẩm định, xác nhận công nợ để các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ được Trung ương công nhận huyện Nông thôn mới

- Thành viên Ban chỉ đạo NTM của tỉnh về công tác tham mưu lĩnh vực tài chính của ngành, trực tiếp thẩm định nợ xây dựng cơ bản của các xã, thị trấn trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh

- Công tác kiểm tra xây dựng dự toán, sử dụng các chương trình mục tiêu của UBND các huyện, thành phố

- Một số công việc sự vụ, hỗ trợ

- Nghiên cứu, cập nhật chế độ chính sách

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh v Tài chính, phát trin tiềm lực Tài chính, Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đphức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính đầu tư/Phó trưng phòng 1

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưng phòng thực hiện công tác của phòng.

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chtịch Ủy ban nhân dân tnh phê duyt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham gia xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm.

- Thực cp vn đầu tư, kiểm soát thanh toán vn đầu tư, kim tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vn đầu tư

- Tham gia với SKế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân tnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vn đầu tư ngn hn, dài hạn trong và ngoài nước, xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tnh quản lý. Tham gia với SKế hoạch và Đu tư và các cơ quan liên quan vnội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

- Tổ chức hướng dn, kim tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình qun lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tnh, huyện.

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyn phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bng nguồn vn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

- Tổng hợp, phân tích nh hình huy động và sử dụng vn đầu tư, quyết toán vn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.;

- Một số công việc khác do Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Qun lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, qun lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bn; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính đầu tư/ Phó trưởng phòng 2

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưng phòng thực hiện công tác của phòng.

- Tham mưu với Ủy ban nhân n tnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngn hn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phi và nâng cao hiệu quả s dng nguồn vốn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả s dng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thc (ODA) trên địa bàn. Giúp y ban nhân dân tnh qun nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

- Tham gia vchủ trương đầu tư; thẩm tra, thm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tnh quản lý. Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan vnội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vn đầu thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan i chính huyện, xã; tình hình kim soát thanh toán vn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tnh, huyện.

- Tchức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt đi với các dự án thuộc thẩm quyn phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bn của địa phương theo quy định.

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tnh và Bộ Tài chính theo quy định.;

- Một số công việc khác do Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, t chc điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tim lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đphức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Quản lý giá và công sản/Phó trưng phòng 1

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng thực hiện công tác của phòng quản lý giá và thẩm định giá

- Lĩnh vực Thẩm định giá tài sn mua sm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thẩm định phí, lệ phí;

- Kiểm định việc đăng ký giá, kê khai giá, thẩm định giá tài sản mua sm bằng nguồn vốn ngân sách, tham gia Hội đồng định giá hàng tch thu sung công quỹ nhà nước, công tác thông tin giá c thtrường, hàng d trquốc gia;

- Xlý hợp đồng, thanh toán thẩm định giá khi thuê doanh nghiệp thẩm định giá khởi điểm để đu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở, công tác thanh tra giá;

- Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh;

- Tổng hợp kết quả đu giá đt, cho thuê đất, Xlý các vấn đề liên quan tới Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Các công việc liên quan đến thu hi, thanh lý, bán, điều chuyn tài sn nhà nước theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sn nhà nước; Thực hiện về tiêu chun, định mức của máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Quản lý, khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho các tổ chức, cá nhân khác, Báo cáo tình hình mua sm, quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tnh qun lý.

- Các công việc khác theo sự phân công của trưng phòng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh vTài chính, phát triển tim lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bn; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Quản lý giá và công sn/Phó trưởng phòng 2

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưng phòng thực hiện công tác của phòng quản lý công sản.

- Các công việc liên quan đến thu hi, thanh lý, bán, điều chuyển tài sản nhà nước theo phân cp của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sn nhà nước; Thực hiện vtiêu chuẩn, định mức của máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Quản lý, khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thm quyền giao cho các tổ chức, cá nhân khác, Báo cáo tình hình mua sm, qun lý, sử dụng TSNN ti các cơ quan hành chính, đơn vị snghiệp thuộc tnh quản lý

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

100%

1

Đại học tr lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nưc về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp/Phó Trưởng phòng 1

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng thực hiện công tác của phòng.

- Trực tiếp chuyên quản các Sở, ngành, Đảng, đoàn thdo trưởng phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác tổng hợp; Xây dựng dự thảo quyết định, chthị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hin cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự ch, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối tnh quản lý theo quy định của pháp luật; Các công việc khác do trưởng phòng phân công.

- Trực tiếp chuyên quản Sở Y tế tỉnh Nam Định.

- Xây dựng dự thảo quyết định, chthị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp

- Phối hợp với chuyên viên của phòng thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xut về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đi với cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý, các đơn vị snghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công..

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng ch tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vấn đề phc tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp/Phó Trưng phòng 2

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng thực hiện công tác của phòng.

- Trực tiếp chuyên qun các Sở, ngành, Đảng, đoàn thdo trưởng phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác tham gia cơ chế, chính sách: Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giao tự chtài chính theo các Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Ngh đnh 141/2016/NĐ-CP , Nghị định 130/2005/NĐ-CP ; tham gia xây dựng cơ chế chính sách tài chính của lĩnh vực mình phụ trách và các tỉnh vực chung của phòng; tham gia công tác thanh kiểm tra quyết toán...

- Trực tiếp chuyên quản Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định, Sở Giao thông vận ti tỉnh Nam Định.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giao tự chtheo các Nghị định 16/2015/NĐ-CP ; Nghị định 141/2016/NĐ-CP , Nghị đnh 130/2005/NĐ-CP .

- Tham gia xây dựng cơ chế chính sách tài chính của nh vực mình phụ trách và các lĩnh vực chung của phòng.

- Tham gia công tác thanh kiểm tra quyết toán.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ t ch, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối vi các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý, các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hin các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công..

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản , tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng. Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bn; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính doanh nghiệp/Phó Trưởng phòng 1

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưng phòng thực hin công tác của phòng.

- Triển khai công tác thm định kế hoạch

- Triển khai quyết toán thủy lợi phí

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư theo cơ chế ưu đãi

- Kiểm soát viên không chuyên trách.

- Triển khai công tác thẩm định kế hoch các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn tnh.

- Triển khai công tác kiểm tra, quyết toán BCTC các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn tỉnh.

- Triển khai quyết toán thủy lợi phí của 07 công ty TNHH MTV KTCTTL, 04 huyện trên địa bàn tnh

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp theo cơ chế ưu đãi của tỉnh

- Kim soát viên không chuyên trách của 4 công ty.

- Công việc khác theo sự phân công của trưng phòng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Có năng lựcnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nưc và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đphức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nưc về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính doanh nghiệp/Phó Trưởng phòng 2

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng thực hiện công tác của phòng.

- Tổng hợp phân tích báo cáo.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư và các cơ quan khác thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp.

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách tài chính các doanh nghiệp FDI

- Tham gia các cuộc hội thảo theo sự chỉ định của Trưởng phòng

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát tài chính hàng năm đối với các doanh nghiệp có vn nhà nước

- Tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xếp loại các doanh nghiệp hàng năm

- Tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia; các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tnh

- Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư cùng các ngành liên quan thực hiện cphần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình

- Phi hợp với Cục doanh nghiệp - Bộ Tài chính; Cục thuế, cơ quan liên quan kim tra việc thực hiện chính sách tài chính các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

- Tham gia dự thảo các văn bản của Bộ, ngành, địa phương

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lc Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, gii quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phc. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Tin học và thống kê

 

- Thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công: chp hành nội qui, qui chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức, viên chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên thực hiện; xử lý hsơ công việc Trưởng phòng phân công báo cáo Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: cp mã số dự án đầu tư và mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong toàn tnh; tạo mới hoặc điều chỉnh tài khon đăng nhập TABMIS; biên tập ph biến thông tin số liệu thng kê, giá cả th trưng... của Sở Tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính; htrợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tnh, huyện, xã, tại địa phương; triển khai các phần mm ứng dụng tin học trong ngành tài chính và các thiết bị tin học, qun trị mạng máy tính của Sở, quản trị cơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương; đào to, bồi dưng kiến thức tin học cho cán bộ các đơn vị thuộc Sở và các cán bộ thuộc hệ thống ngành tài chính

- Tham gia các bui họp, làm việc với lãnh đạo Sở và các Phòng ban

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và công tác quản lý

- Học tập Nghị quyết, Chuyên đề khác

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhàc và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, nh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, qun lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục, có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công vic.

6.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở 1

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra về tiến độ, cht lượng, hiệu quả nhiệm vụ của đoàn thanh tra s01 và những công việc khác được Chánh thanh tra phân công. Khi Chánh thanh tra vng mặt, được Chánh thanh tra y quyn điều hành công việc chung của phòng.

- Phụ trách đoàn thanh tra s 01 là Trưởng đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác thanh tra theo đúng quy trình thanh tra thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo định k, thường xuyên theo quy định.

- Thực hiện công tác tiếp công dân. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tcáo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thực hiện công tác kiểm tra liên ngành theo quy định của UBND tỉnh.

- Kiến nghsửa đổi, bổ sung chế độ chính sách không còn phù hợp được phát hin thông qua thanh tra tài chính. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cp

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điu hành Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tp hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, qun lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Knăng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở 2

TTV

Thanh tra Sở

Chu trách nhiệm trước Chánh thanh tra về tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được phân công và qun lý công chức thuộc quyn. Khi Chánh thanh tra váng mặt, một Phó Chánh thanh tra được phân công điều hành công việc chung của phòng.

- Phụ trách đoàn thanh tra 02 là Trưởng đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ thc hiện công tác thanh tra theo đúng quy trình thanh tra thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên theo quy định.

- Phòng chng tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra liên ngành theo quy định của UBND tỉnh.

- Kiến nghị sửa đi, bsung chế độ chính sách không còn phù hợp được phát hiện thông qua thanh tra tài chính. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cp

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điu hành Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tp hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, qun lý nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Knăng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở 1

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Chánh văn phòng thực hiện công tác hành chính tổng hợp, Pháp chế; Hành chính một cửa, văn thư - lưu trữ, công tác khác.

Công tác hành chính

- Quản lý chung về tài sản cơ quan (trụ d, máy móc, thiết bị, xe ô tô...) kiểm tra mua sắm tài sn, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng của S

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc tạp vụ và quy chế làm việc của cơ quan

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Quản trị phương tiện thông tin liên lạc của lãnh đạo Sở và các phòng

- Quản lý mua sm, nhập, cấp các vật tư, văn phòng phm, nước ung....

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp khách, đối nội, đối ngoại của cơ quan

- Xử lý văn bản đến của phòng

Công tác văn thư lưu trữ

- Theo dõi, kim tra chung công tác văn thư lưu trữ

- Chỉ đạo quản lý văn bản đi, công văn đến

- Chỉ đạo đôn đốc lưu trữ tài liệu cơ quan

Công tác pháp chế

- Kiểm tra ththức và thủ tục trong việc hành các văn bản của Sở

- Tham gia rà soát, phổ biến VBQPPL

Công tác cải cách hành chính

- Theo dõi, kiểm tra công tác bộ phận một cửa

- Theo dõi, đôn đốc kim tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm của cơ quan

- Hướng dẫn các phòng/đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoch cải cách hành chính của cơ quan

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế cải cách đã được ban hành trong phm vi quản lý

- Xây dựng các báo cáo ci cách hành chính của cơ quan theo quy định

- Xây dựng biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính

- Đxuất sáng kiến nhm đẩy mạnh cải cách hành chính

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

- Theo dõi kiểm tra xây dựng kế hoạch kim soát TTHC hàng năm và báo cáo giải quyết thủ tục hành chính

- Tham mưu tổ chức thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, bãi bTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để trình UBND tỉnh công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện phần mềm Một cửa điện tử

Công tác khác

- Tham gia xây dng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm của Văn phòng Sở

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng rà soát điều chỉnh, bsung quy hoạch cán bộ hàng năm

- Tham gia hoàn thiện thủ tục nghỉ việc, đánh giá, nhn xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự

- Xây dựng mục tiêu chất lượng, áp dụng các quy trình, chỉnh sửa, bổ sung ban hành mới các quy trình ISO của Văn phòng.

- Triển khai hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định

- Lập lịch làm việc hàng tuần

- Tham dự các cuộc hp giao ban giữa tháng, hàng tháng

- Tổ chức các lớp tập huấn các quy định nội bộ và phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ công chức

- Tổ chức họp Văn phòng hàng tháng

- Chỉ đạo theo dõi lập lịch công tác của các phòng/đơn vị

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị khác của cơ quan

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Làm việc với các đơn vị Sở, ngành liên quan như Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Khối thi đua

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Qun lý, lãnh đo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vn đề phức tạp ny sinh trong công tác qun lý, quản lý nhà nước vTài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở 2

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Chánh văn phòng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưng, lao động tiền lương, qun trị văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng

Công tác tổ chức cán bộ

- Lập kế hoạch đào tạo, bi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lp đào tạo tập huấn.

- Tổ chức các lớp tập hun các quy định nội bộ và ph biến các văn bn của Trung ương, của tnh tới cán bộ công chức

- Tham mưu và thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm.

- Thực hiện thủ tục đề bạt, bnhiệm, bnhiệm lại cán b, kiện toàn hoạt động của các phòng, đơn vị.

- Thủ tục nghviệc, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự.

- Qun lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức.

Công tác Thi đua khen thưởng

- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, tham mưu và tchức phát động thi đua, đăng ký thi đua giữa các đơn vị trong cơ quan

- Đăng ký thi đua đầu năm với Khối thi đua, công an tnh, Hội đồng TĐKT tnh

- Tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm trong các đợt khen thưởng của năm

- Tổ chức họp xét sáng thi đua khen thưởng cuối năm toàn Sở

- Tổ chức họp HĐTĐKT cuối năm bình xét và tham mưu ra các quyết định khen thưởng cuối năm

- Báo cáo công tác TĐKT 6 tháng và năm.

Lao động tiền lương

- Công việc nâng lương thường xuyên của công chức, viên chức

- Nâng lương trước thời hạn

- Theo dõi và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức; Nâng ngạch, bậc lương, ngh hưu, mất sức, trợ cấp, nghỉ phép, nghỉ thai sản

- Xem xét, tham mưu lãnh đạo ký kết các hợp đồng lao động

Quản trị công sở

- Tchức theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc Sở Tài chính quản lý;

- Thực hiện việc điều động, bố trí xe ô tô đưa đón Lãnh đạo sở và cán bộ đi công tác.

- Theo dõi số km và xăng xe ô tô.

- Chăm lo đời sống văn hóa cho cán bộ, công chức.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Tài chính, phát triển tiềm lực Tài chính. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy t, giải quyết các vấn đphức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, qun nhà nước về Tài chính

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phc. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.2

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ

11

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

Quản lý ngân sách 1

CV

Phòng quản lý ngân sách

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu.

- Phân bổ dự toán cho các phòng liên quan.

- Báo cáo kịp thời, chính xác s thu ngân sách nhà nước cho ban lãnh đạo và các cơ quan có liên quan

- Tham gia các công tác đột xuất khác được lãnh đạo Sở và phòng phân công

100%

1

Đại học tr lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.1

Quản lý ngân sách 2

CV

Phòng quản lý ngân sách

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia công tác cp phát chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố.

- Phân bổ dự toán cho các phòng liên quan.

- Chi bằng lệnh chi tin cho các đơn vị dự toán

- Báo cáo kịp thời, chính xác schi ngân sách nhà nước cho ban lãnh đạo và các cơ quan có liên quan

- Tham gia các công tác đột xuất khác được lãnh đạo Sở và phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.1

Quản lý ngân sách 3

CV

Phòng quản lý ngân sách

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tnh.

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhàc phát sinh trên địa bàn huyện - xã, quyết toán thu ngân sách huyện - xã.

- Tổng hợp tình hình thu ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương để tham mưu Giám đốc Sở trình UBND báo cáo HĐND phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

- Tham gia các công tác đột xuất khác được lãnh đạo Sở và phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.1

Quản lý ngân sách 4

CV

Phòng quản lý ngân sách

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định quyết toán chi ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện - xã, quyết toán thu ngân sách huyện - xã.

- Tổng hợp nh hình chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương để tham mưu Giám đốc Sở trình UBND báo cáo HĐND phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

- Tham gia các công tác đột xuất khác được lãnh đạo S và phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.2

Quản lý thuế, phí và lphí

CV

Phòng Qun lý ngân sách

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác qun lý thuế, phí và lệ phí

- Tham gia công tác quản lý các khon thu về thuế, phí, lệ phí.

- Theo dõi các định mức phân bgiữa các cấp ngân sách.

- Báo cáo kịp thời, chính xác schi ngân sách nhà nước cho ban lãnh đạo và các cơ quan có liên quan

- Tham gia các công tác đt xuất khác được lãnh đạo Sở và phòng phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.3

Quản lý các quỹ

CV

Phòng Quản lý ngân sách

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý các quỹ.

- Theo dõi các quỹ ngoài ngân sách như quỹ phát trin đất, quỹ dự trữ tài chính, quỹ phòng chng tội phạm, quỹ ng hộ bão lụt, tài khoản tạm thu tạm giữ chờ xử lý.

- Tham gia các công tác đột xut khác được lãnh đạo Sở và phòng phân công.

100%

1

Đại học tr lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.4

Quản lý giá và thẩm định giá 1

 

Phòng quản lý giá và công sản

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý giá và thẩm định giá

- Thẩm định phương án giá đất và các vấn đề về đất đai trên địa bàn thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh.

- Theo dõi, nghn cứu, hướng dẫn xác định giá bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

- Thẩm định giá tài sn mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định, huyện Trc Ninh.

- Tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai và những vụ việc còn tn tại..

- Tham gia công tác thanh tra giá

- Thẩm đnh phương án giá theo đề nghcủa Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh

- Tng hợp kết quđấu giá đất, cho thuê đất

- Báo cáo ISO của phòng và tham gia các vn đề có liên quan tới tin học

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.4

Quản lý giá và thẩm định giá 2

 

Phòng quản lý giá và công sn

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý giá và thẩm định giá

- Thẩm định phương án giá đất và các vn đề về đất đai trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực..

- Theo dõi, nghiên cứu, hướng dẫn xác định giá bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

- Thẩm định giá tài sản mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực.

- Tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai và những vụ việc còn tn tại..

- Tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai và những vụ việc cồn tn tại

- Tham gia công tác thanh tra giá

- Thm định phương án giá theo đnghị của Sở quản ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xut kinh doanh

- Tổng hợp kết quả đấu giá đất, cho thuê đất

- Báo cáo ISO của phòng và tham gia các vấn đề có liên quan tới tin học

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công

100%

1

Đại học tr lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.4

Quản lý giá và thẩm định giá 3

 

Phòng quản lý giá và công sản

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý giá và thẩm định giá

- Thẩm định giá tài sản mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

- Thực hiện việc lưu công văn đi, đến của phòng Quản lý giá và công sản.

- Phối hợp với Sở xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng

- Kiểm định việc đăng ký giá, kê khai giá

- Tổng hợp kết quả thẩm định giá tài sản mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.4

Quản lý giá và thẩm định giá 4

 

Phòng quản lý giá và công sản

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý giá và thẩm định giá

- Thm định phương án giá đt và các vấn đề về đất đai trên địa bàn các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Vụ Bản, Nam Trực.

- Tham gia Hội đồng định giá hàng tịch thu sung công quỹ nhà nước

- Tham gia Hội đồng định giá tài sn trong ttụng hình sự.

- Thẩm định giá tài sản mua sắm bằng ngun vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Vụ Bản, Nam Trực.

- Tham gia công tác thông tin giá cả thtrường, hàng dtrữ quốc gia

- Xử lý hợp đồng, thanh toán thẩm định giá khi thuê doanh nghiệp thẩm định giá khởi điểm đđấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.4

Quản lý giá và thẩm định giá 5

 

Phòng quản lý giá và công sản

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý giá và thm đnh giá

- Tham gia Hội đồng bán nhà thuộc sở hu Nhà nước.

- Xử lý các vấn đề liên quan tới Về vic sp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc shữu Nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph

- Các công việc liên quan đến thu hi, thanh lý, bán, điều chuyn tái sn nhà nước theo phân cp của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ qun lý tài sản nhà nước.

- Thực hiện về tiêu chuẩn, định mức của máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quyết định của Thủ tướng chính ph

- Quản lý, khai thác tài sn nhà nước chưa được cp có thm quyn giao cho các tổ chức, cá nhân khác.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

100%

1

Đi học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.5

Quản lý công sản 1

CV

Phòng quản lý giá và công sản

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý công sản.

- Tham gia Hội đng bán nhà thuộc shữu Nhà nước.

- Xử lý các vấn đề liên quan tới vị việc sp xếp li, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph.

- Các công việc liên quan đến thu hồi, thanh lý, bán, điều chuyển tài sản nhà nước theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Thực hiện các công việc khác khi được nh đạo phòng phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.5

Quản lý công sản 2

CV

Phòng quản lý giá và công sản

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý công sn.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ qun lý tài sản nhà nước

- Thực hiện về tiêu chuẩn, định mức của máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quyết định của Thtướng chính ph.

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.6

Quản lý dự án đầu tư 1

CV

Phòng Tài chính đầu tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính đầu tư.

- Tiếp nhận, thẩm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

- Xây dựng dự toán và phương án phân bdự toán chi đầu tư phát triển hàng năm

- Thực cấp vn đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và s dng vn đầu tư, quyết toán vn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định

- Tổng hợp, nghiên cứu, sắp xếp hệ thống văn bản, tài liệu

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.6

Quản lý dự án đầu tư 2

CV

Phòng Tài chính đầu tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính đầu tư.

- Tiếp nhận, thẩm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

- Xây dng dự toán và phương án phân bdự toán chi đầu tư phát triển hàng năm

- Thực cấp vốn đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư

- Tham gia vchủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưng phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.6

Quản lý dự án đầu tư 3

CV

Phòng Tài chính đầu tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính đầu tư.

- Tiếp nhận, thm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

- Xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát trin hàng năm

- Thực cp vốn đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đu tư; kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vn đầu tư

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.6

Quản lý dự án đầu tư 4

CV

Phòng Tài chính đầu tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính đầu tư.

- Tiếp nhận, thẩm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

- Xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm

- Thực cấp vốn đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN bậc 2 KNLNN VN

Chng ch tin học tđ đt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.6

Quản lý dự án đầu tư 5

CV

Phòng Tài chính đầu tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc trin khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính đầu tư.

- Tiếp nhận, thẩm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

- Xây dựng dự toán và phương án phân bdự toán chi đầu tư phát triển hàng năm

- Thực cp vn đầu tư; kim soát thanh toán vốn đầu tư; kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.6

Quản lý dự án đầu tư 6

CV

Phòng Tài chính đầu tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc trin khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính đầu tư.

- Tiếp nhận, thẩm tra, trình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

- Xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm

- Thực cấp vốn đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến dự án

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

100%

1

Đại học trlên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học td đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 1

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Sở văn hóa ththao và du lịch, Trường Cao đng văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và công nghệ

- Tham gia tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, theo dõi kinh phí, tng hợp quyết toán ngân sách nhà nước.

- Tham gia công tác lập dtoán, phân bổ dự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở văn hóa thể thao và du lịch, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và công nghệ

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở văn hóa thể thao và du lịch, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và công nghệ

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chvề tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự ch, tự chu trách nhiệm v kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khi tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 2

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Mặt trận tổ quốc tỉnh Nam Định, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định

- Tham gia tổng hợp chương trình tabmis, tham gia tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Nghị định 141/2016/NĐ-CP , Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tổng hợp nhu cầu tăng lương.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bdự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Mặt trận tquốc tỉnh Nam Định, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định

- Nhp dự toán, quyết toán hàng năm Trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Nội vụ, Ban chấp hành đoàn tỉnh Nam Định, Trường chính trị Trường Chinh, Ban quản lý các công trình trọng điểm, Mặt trận tổ quốc tỉnh Nam Định, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyện ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 3

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của S Tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định.

- Tham gia tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, theo dõi kinh phí, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước.

- Tham gia công tác lp dự toán, phân bổ dự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch la chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định

- Phối hợp quyết toán vn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chvề tài chính của các đơn vị sư nghiệp công lập; chế độ tự ch, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 4

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Hội Đông y, Sở Tài chính.

- Tham gia tổng hợp chương trình tabmis, tham gia tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP , Nghị định 141/2016/NĐ-CP , Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tổng hợp nhu cu tăng lương.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bdự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Hội Đông y, Sở Tài chính

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Hội Đông y, Sở Tài chính

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kim tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lp; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước về việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý i chính hành chính sự nghiệp 5

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Sở Giáo dục và đào tạo tnh Nam Định, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

- Tham gia tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, theo dõi kinh phí, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước.

- Tham gia công tác lp dự toán, phân bổ dự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính cht XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dn, kim tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vsự nghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm v kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do tởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp

VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 6

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đo Sở và trưởng phòng trong việc trin khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở thông tin và truyền thông, Trường Cao đng ngh, Hội chữ thập đỏ, Hội nhà báo, Hội làm vườn.

- Tham gia tng hợp chương trình tabmis, tham gia tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP , Nghđịnh 141/2016/NĐ-CP , Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tổng hợp nhu cầu tăng lương.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, t duyt và thẩm định quyết toán Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở thông tin và truyền thông, Trường Cao đẳng ngh, Hội chữ thập đỏ, Hội nhà báo, Hội làm vườn

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trình hệ thống phần mềm Tabmis, phn mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở thông tin và truyn thông, Trường Cao đẳng ngh, Hội chữ thp đ, Hội nhà báo, Hội làm vườn

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ vtài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự ch, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vthuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quân lý i chính hành chính sự nghiệp 7

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác qun lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Sở Lao động thương binh và xã hội, Hội văn học nghệ thuật, Thanh tra tỉnh, Hội cựu chiến binh,  Đoàn luật sư

- Tham gia tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, theo dõi kinh phí, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở Lao động thương binh và xã hội, Hội văn học nghệ thuật, Thanh tra tnh, Hội cu chiến binh,  Đoàn luật sư

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm tn hệ thng phần mềm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Lao động thương binh và xã hội, Hội văn học nghệ thuật, Thanh tra tỉnh, Hội cựu chiến binh Đoàn luật sư

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế tự chủ vtài chính của các đơn vị sư nghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối vi các cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 8

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Sở Tư pháp, S Công thương, Liên minh các hợp tác xã, Hội Nông dân, Hi người mù.

- Tham gia tổng hợp chương trình tabmis, tham gia tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP , Nghị định 141/2016/NĐ-CP , Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tổng hợp nhu cầu tăng lương.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở Tư pháp, Sở Công thương, Liên minh các hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội người mù

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Tư pháp, Sở Công thương, Liên minh các hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội người mù

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý i chính hành chính snghiệp 9

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định.

- Tham gia tổng hợp chương trình tabmis, tham gia tổng hợp tình hình thực hin Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Nghị định 141/2016/NĐ-CP, Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tổng hợp nhu cầu tăng lương.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bdự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mm QLNS 8.0

- Trc tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực ph trách

- Hướng dẫn, kiểm tra vic thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị snghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vthuộc khối tnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 10

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

- Tham gia tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, theo dõi kinh phí, tng hợp quyết toán ngân sách nhà nước.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân b dtoán, xét duyệt và thm định quyết toán Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phn mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch la chọn nhà thầu lĩnh vc mua sm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dtoán, quyết toán của Sở Xây dng tỉnh Nam Định

- Phối hợp quyết toán vốn snghiệp có tính chất XDCB

- Tham gia góp ý dthảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực ph trách

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thc hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị snghiệp công lập; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khi tnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.7

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 11

CV

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Svà trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Nội vụ, Ban chấp hành  đoàn tnh Nam Đnh, Trường chính trTrường Chinh, Ban quản lý các công trình trng điểm

- Tham gia tổng hợp chương trình tabmis, tham gia tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP , Nghị định 141/2016/NĐ-CP , Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tổng hợp nhu cầu tăng lương.

- Tham gia công tác lập dự toán, phân bdự toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán Sở Nội vụ, Ban chấp hành đoàn tỉnh Nam Định, Trường chính trị Trường Chinh, Ban quản lý các công trình trọng điểm.

- Nhập dự toán, quyết toán hàng năm trên hệ thống phần mềm Tabmis, phần mềm QLNS 8.0

- Trực tiếp tham gia thm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, đôn đốc kiểm tra dự toán, quyết toán của Sở Nội vụ, Ban chấp hành đoàn tỉnh Nam Định, Trường chính trị Trường Chinh, Ban quản lý các công trình trọng đim, Mt trận tổ quốc tỉnh Nam Định, Hội liên hiệp ph ntỉnh Nam Định

- Phối hợp quyết toán vốn sự nghiệp có tính cht XDCB

- Tham gia góp ý dự thảo chính sách chế độ mới thuộc lĩnh vực phụ trách

- Hướng dẫn, kim tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về i chính của các đơn vị sự nghip công lập; chế độ tự ch, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và việc công khai tài chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc khi tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác do trưởng phòng phân công

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.8

Quản lý tài chính doanh nghiệp 1.

CV

Phòng Tài chính doanh nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp.

- Tham gia thm đnh kế hoạch các công ty có vốn nhà nước.

- Tham gia kiểm tra, quyết toán BCTC các doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp FDI

- Tham gia quyết toán thủy lợi phí của 07 công ty TNHH MTV KTCTTL, 04 huyện trên địa bàn tỉnh

- Kiểm soát viên không chuyên trách của 03 Công ty

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.8

Quản tý lài chính doanh nghip 2.

CV

Phòng Tài chính doanh nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc trin khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp.

- Tham gia thm định kế hoạch các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn.

- Tham gia kiểm tra, quyết toán BCTC các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn

- Tham gia quyết toán thủy lợi phí của 07 công ty TNHH MTV KTCTTL, 04 huyện trên địa bàn tỉnh

- Kiểm soát viên không chuyên trách của 03 Công ty.

- Thành viên của Hội đồng giám sát xsố kiến thiết

- Công việc khác

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.8

Quản lý tài chính doanh nghiệp 3

CV

Phóng Tài chính doanh nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác qun lý Tài chính doanh nghiệp.

- Tham gia thm định kế hoạch các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước địa bàn.

- Tham gia kiểm tra, quyết toán BCTC các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn

- Tham gia quyết toán thy lợi phí của 07 công ty TNHH MTV KTCTTL, 04 huyện trên địa bàn tnh

- Theo dõi, nm bt, hướng dẫn, đôn đốc 2 công ty Cphần.

- Công việc khác

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn k năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.8

Quản lý tài chính doanh nghiệp 4.

CV

Phòng Tài chính doanh nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp.

- Tham gia thm định kế hoạch các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn.

- Tham gia kiểm tra, quyết toán BCTC các công ty TNHH MTV 100 % vốn nhà nước địa bàn

- Tham gia quyết toán thủy lợi phi của các công ty TNHH MTV KTCTTL, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

- Kim soát viên không chuyên trách của các Công ty TNHH MTV 100 % vốn.

- Thành viên của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết

- Tham gia kim tra, quyết toán BCTC các doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp FDI

- Kiểm tra quyết toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo giám sát các doanh nghiệp. Theo dõi, nm bt, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ tài chính, Kế hoạch các doanh nghip: Công ty CP Đô thị Nam Đnh; Công ty CP Môi trường Nam Định

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thống kê và phân tích tài chính

CV

Phòng Tin học và Thống kê

Tham mưu cho Giám đốc sở và trưởng phòng thực hiện công tác thống kê và phân tích tài chính.

- Biên tập phổ biến thông tin số liệu thng kê, giá cả thị trường

- Ly số liệu thống kê tài chính

- Công việc khác theo phân công của Trưởng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.3.5

Công nghệ thông tin

Tham mưu cho lãnh đạo phòng quản lý công tác liên quan tới tin học, công nghệ thông tin.

- Cp mã số dự án đầu tư và mã sđơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong toàn tnh

- Tạo mới hoặc điều chnh tài khoản đăng nhập TABMIS. Hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tnh, huyện, xã, ti địa phương;

- Htrợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tnh, huyện, xã, tại địa phương

- Triển khai các phần mềm ứng dụng tin học trong ngành tài chính và các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính của Sở, qun trcơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương

- Quản trmạng máy tính của Sở, qun trị cơ sở dữ liệu về i chính ngân sách ở địa phương; ngành tài chính

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ các đơn vị thuộc Sở và các cán bộ thuộc hệ thống

- Triển khai các phần mềm ứng dụng tin học trong ngành tài chính và các thiết bị tin học, quản trmạng máy tính của Sở, quản trị cơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương

- Nghiên cứu các vấn đ liên quan đến chuyên môn và công tác quản lý

- Công việc khác theo phân công của trưng phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 1

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính đi với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng đoàn 1.

- Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Định kỳ tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo sự phân công của Chánh thanh tra.

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ của phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 2

TTV

Thanh tra S

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kim tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng đoàn 1.

- Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Định kỳ tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kim tra liên ngành theo sự phân công của Chánh thanh tra.

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ của phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 3

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra vtiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo s phân công của Trưởng đoàn 1.

- Xem xét, gii quyết tranh chp, khiếu nại, tcáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Định kỳ tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo s phân công của Chánh thanh tra

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ của phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 4

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưng đoàn thanh tra về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kim tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưng đoàn 1.

- Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu ni, tcáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Định kỳ tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kim tra liên ngành theo s phân công của Chánh thanh tra

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ của phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hin các nhim vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 5

TTV

Thanh tra Sở

Chu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưng đoàn thanh tra v tiến độ, cht lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kim tra tài chính đi với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng đoàn 2.

- Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu ni, tcáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Định kỳ tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo sự phân cũng của Chánh thanh tra.

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ của phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn knăng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 6

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưng đoàn 2.

- Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tcáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Đnh kỳ tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kim tra liên ngành theo sự phân công của Chánh thanh tra.

- Quản lý văn bn đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ ca phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 7

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vđược giao.

- Thực hiện thanh tra, kim tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng đoàn 2,

- Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính. Định kỳ tham gia tiếp công dân theo sphân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo sự phân công của Chánh thanh tra.

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hiện công tác lưu trữ của phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.9

Thanh tra 8

TTV

Thanh tra Sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng đoàn 2.

- Xem xét, giải quyết tranh chp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật v tài chính. Định ktham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chánh thanh tra

- Tham gia đoàn thanh tra, kim tra liên ngành theo sự phân công của Chánh thanh tra.

- Quản lý văn bản đến, đi và thực hin công tác lưu trữ của phòng

- Thc hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.2.10

Pháp chế

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng thực hiện công tác pháp chế

- Thẩm định dự thảo các văn bn quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở để gi cho các đơn vị.

- Báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và cả năm

- Báo cáo thực hiện rà soát văn bản QPPL của ngành Tài chính.

- Báo cáo đăng ký xây dựng VB QPPL hàng năm

- Báo cáo đột xuất theo yêu cu của BTài chính, chỉ đạo của UBND tỉnh

- Đôn đốc theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo sở.

100%

PCV PKN

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

 

6 + 2 HĐ 68

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1

Tổ chức nhân sự

CV

Văn phòng S

Tham mưu và đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các công việc liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, người lao động (gọi tắt công chức) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn v

- Thực hiện theo yêu cầu việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế

- Thực hiện việc tuyn dụng, sử dụng, quản lý hồ sơ công chức tại cơ quan

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cơ quan

- Thực hiện việc theo dõi, giải quyết chế độ, chính sách công chức cơ quan

- Thực hiện việc Thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức cơ quan.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

Văn phòng S

Tham mưu tổng hợp và xây dựng, theo dõi đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp

- Thực hiện tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm

- Thực hiện tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất

- Thực hiện công tác cải cách hành chính

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo kết quthực hiện

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.3.3

Hành chính một ca

CS

Văn phòng Sở

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyn giao đến bộ phn có trách nhiệm xử lý hồ sơ “một cửa”.

- Tiếp nhận, chuyển xử lý và hoàn trhồ sơ “một ca”;

- Tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ “một cửa”, thực hiện các báo cáo liên quan đến bộ phận "một cửa”.

- Tổng hợp các nội dung sửa đi, bổ sung thủ tục hành chính

- Theo dõi việc thực hiện ISO của cơ quan, đơn vị.

- Tiếp và hướng dẫn tổ chức và cá nhân đến làm việc.

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng.

100%

1

Cao đẳng trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL trở lên

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học td đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.3.4

Quản trị công sở

CS

Văn phòng Sở

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý xây dựng cơ bản, văn hóa công sở, quản lý cơ svật chất, lễ tân, công tác hậu cần

- Công tác quản lý cơ sở vật chất: Quản lý hệ thống điện; cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa không khí; hệ thống, thiết bị thông tin liên lạc; hệ thống Phòng cháy chữa cháy; tài sn khác thuộc khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị

- Công tác lễ tân: thực hiện liên hệ, đón tiếp, sắp xếp, bố trí nơi ăn, nghcho khách của cơ quan theo sự phân công của lãnh đạo

- Công tác hậu cần:

- Tổ chức sp xếp lịch họp, chuẩn bị, trang bphương tiện, điều kiện vật chất; bố trí phòng họp, hình thc, nghi ltrong các cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện việc trang trí băng rôn (bandroll), cờ, khẩu hiệu ... vào các ngày lễ, tết trong năm;

- Tham mưu sắp xếp điều động xe, liên hệ đặt vé tàu, máy bay cho lãnh đạo cơ quan đi công tác.

- Tổ chức quản lý, sp xếp trang trí cây cảnh, bàn ghế tiếp khách, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh khuôn viên cơ quan.

- Qun lý công tác văn hóa công sở, công tác an ninh trật tự tại cơ quan..

- Quản lý xây dựng cơ bản: Thực hiện quản lý các công trình XDCB; Tham mưu, thực hiện mua sm tài sản cđịnh, vật tư, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm theo kế hoạch đã được phê duyệt

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng

- Phụ trách công tác dân quân tự vệ cơ quan.

100%

CV KN

Cao đẳng trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính tr tt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công vic.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

6.3.6

Kế toán

KTVTC

Văn phòng Sở

Phục vụ công tác quản lý tài chính và công tác nghiệp vụ của cơ quan thông qua việc thực hiện thu thập, hệ thống hóa và cung cp toàn bộ thông tin vtình hình sử dụng tài sản, kinh phí của cơ quan; lập dự toán kinh phí, điều hành sử dụng kinh phí; tổng hợp quyết toán kinh phí, xử lý thông tin số liệu kế toán, kiểm tra giám sát tài chính

- Lập dự toán kinh phí, điều hành sử dụng kinh phí. Giám sát tài chính trong phạm vi cơ quan và các đơn vị sự nghiệp

- Ghi chép số liệu kế toán, thu thập, xử lý số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện vào ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán

- Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí ở cơ quan. Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định tài chính

- Báo cáo tình hình sử dụng tài sản, kinh phí của cơ quan. Báo cáo quyết toán tài sản hàng quý, năm

- Tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

- Thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng

100%

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt. Có nh trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

6.3.7

Thủ quỹ

NV

Văn phòng Sở

Thực hiện việc qun lý kho, quỹ tiền mt của cơ quan theo quy định

- Trực tiếp quản lý, giữ Quỹ tiền mt

- Thực hiện giao dịch đơn giản với kho bạc, ngân hàng: rút tin, nộp tiền mặt

- Thực hiện việc qun lý thu, chi tiền mt

- Cân đối và báo cáo kịp thời sdư tiền mt tồn quỹ cho người có thm quyn

- Ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi từ quỹ tiền mặt vào sổ quỹ tiền mặt

- Theo dõi tạm ứng và đôn đốc thanh toán tạm ứng đúng hạn

- Chuyển các phiếu thu/ phiếu chi và chứng từ đi kèm cho kế toán.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng giao

100%

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Quản lý tiền mặt; vào sổ sách kịp thời; đếm tiền nhanh, không nhầm lẫn; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

6.3.8

Văn thư

NV

Văn phòng Sở

Đảm bảo thực hiện soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan; tổ chức tiếp nhận và chuyển giao, xử lý, phát hành đối với văn bản đến và văn bản đi của cơ quan kịp thời, chính xác

- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến

- Trình, chuyển giao văn bản, tài liệu cho đơn vị, cá nhân

- Tiếp nhận dự thảo văn bản trình; Kiểm tra văn bản, thể thức văn bản trước khi phát hành; Trình người có thẩm quyền ký phát hành.

- Đóng dấu; Đăng ký văn bản đi; làm thủ tục phát hành; lưu văn bản đi.

- Sắp xếp, bảo quản và phục vụ tra cứu, sử dụng bản lưu; Quản lý sổ sách văn thư.

- Làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức cơ quan

- Lập hồ sơ hiện hành; giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành

- Khai thác, sử dụng, ứng dụng văn phòng điện tử

- Quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định và Quy chế làm việc hiện hành

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng

100%

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt, Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

6.3.9

Lưu tr

NV hoặc tương đương

Văn phòng Sở

Hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu; Thực hiện tốt việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định hiện hành; Giao nộp tài liệu lưu trữ vĩnh viễn

- Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ tài liệu tại cơ quan; Xây dựng, ban hành Danh mục hồ sơ lưu hàng năm tại cơ quan

- Xây dựng kế hoạch năm về công tác lưu trữ tại cơ quan

- Thu thập tài liệu; Chỉnh lý tài liệu; Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

- Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ; Hủy tài liệu hết giá trị;

- Trực tiếp quản lý Kho lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hiện hành của cơ quan.

- Trực tiếp quản lý Tủ sách và phục vụ khai thác, sử dụng Tủ sách cơ quan;

100%

CV KN

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức  và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt, Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.3.10

Nhân viên kỹ thuật

NV

Văn phòng Sở

Thực hiện các nhiệm vụ in n, photo tài liệu phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị, Thực hiện sửa chữa, bảo trì đi với hệ thống cấp điện, cp, thoát nước ở cơ quan

- Thực hiện các nhiệm vụ in n, photo tài liệu phục vụ hoạt động của cơ quan

- Sửa chữa, bảo trì đối vi hệ thống cp điện, cp, thoát nước, thiết bị kthuật ở cơ quan

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao

100%

CV KN

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNLNN VN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc; Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhim cao trong công việc

2. Kỹ năng: Tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tt, Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

6.3.11

Lái xe

 

Văn phòng Sở

Phục vụ lãnh đạo Sở và CBCC đi công tác đm bo an toàn và đúng thời gian quy định, trực tiếp qun lý và sử dụng phương tiện của cơ quan giao đảm bảo an toàn, sẵn sàng phục vụ công tác

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác theo lệnh điều xe của cơ quan ...

- Chu trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng phương tiện của quan giao đảm bảo an toàn, sẵn sàng phục vụ công tác

- Lên kế hoạch và tham mưu đề xuất kế hoạch sửa chữa định kỳ và sửa chữa thường xuyên phương tiện được giao, thực hiện nghiêm chnh luật giao thông, chế độ khám xe, bảo hiểm phương tiện theo đúng quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng giao

100%

02 HĐ 68

Có bng lái được cơ quan có thẩm quyền cấp

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Nm vững và chấp hành tốt Luật giao thông; Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tốt; Có tính trung thực, cẩn thận; Có tinh thn trách nhiệm cao; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt, bảo quản xe tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh

6.3.12

Phục vụ

 

Văn phòng Sở

Chuẩn bị và phục vụ nước uống các cuộc họp; thực hiện công việc vệ sinh các phòng làm việc, khu vực sân cơ quan, hành lang và nhà vệ sinh cơ quan

- Thực hiện công việc vệ sinh tại các khu vực được phân công

- Phối hợp với Văn phòng để nm lịch sử dụng phòng họp để vệ sinh phòng họp và chun bị nước uống kịp thời cho các cuộc họp

- Bảo qun và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các công cụ, dụng cụ và vật dụng vệ sinh được cấp phát

- Báo cáo ngay khi phát hiện các phát sinh đột xuất về tình hình vệ sinh tại khu vực được phân công

- Thực hiện các yêu cu công việc khác từ Chánh văn phòng.

100%

HĐ LĐ

 

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực t chc thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tốt; tính trung thực, có tinh thn trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Dọn dẹp, lễ tân tt.

6.3.13

Bảo vệ

 

Văn phòng Sở

Trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ tài sn, trật tự, an toàn thuộc phạm vi trụ sở cơ quan

- Thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan về: an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ toàn bộ tài sn, phương tiện của cơ quan k ctrong và ngoài giờ hành chính

- Đóng, mở cổng; Hướng dn khách đến liên hệ; Bảo vphương tiện của khách đến giao dịch, làm việc tại cơ quan theo đúng nội quy cơ quan

- Bảo qun tốt cơ sở vật cht và các phương tiện được trang bị.

- Trực tiếp theo dõi, bảo vệ hệ thống điện, nước của cơ quan và phòng cháy, chữa cháy

- Thực hin các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng

100%

HĐ LĐ

 

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tốt, tính trung thực, có tinh thn trách nhiệm cao; siêng năng, cn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2647/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 16/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2647/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google