• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


 

Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công, viên chức và thi đua, khen thưởng do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Quyết định 265/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265 /QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 47/TTr-SNV ngày 06/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 265/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, trong sáng và nghiêm minh trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

3. Làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

II. YÊU CẦU

1. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kết hợp thông tin, tuyên truyền việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

2. Phân công, xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tiêu cực về công tác cán bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến năm 2015” đã được Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/4/2013.

3. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 17 -CT/TU ngày 11/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung quản lý công chức, viên chức gồm: Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chứ c theo thẩm quyền được phân cấp.

- Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 4177/UBND-NC ngày 13/8/2014 về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, không hợp đồng người lao động chưa qua đào tạo, vượt chỉ tiêu biên chế, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức theo quy định; đề cao trách nhiệm giải trình của công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc thực thi công vụ, tiếp công dân phải đeo thẻ công chức đúng theo quy định; phải tôn trọng, khiêm tốn, tận tình, chu đáo, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Không hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm gương mẫu và quản lý chặt chẽ quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức , viên chức thuộc quyền quản lý.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc ; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/8/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/9/2013 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị về hành chính công trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác. Trong việc bình xét thi đua ở đơn vị phải thực sự dân chủ, công bằng, quan tâm, chú trọng khen thưởng cơ sở, đối tượng có công với cách mạng, nông dân, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trực tiếp... Trong quá trình xét duyệt, đề nghị khen thưởng, nếu đơn vị nào để xảy ra sao chép thành tích hoặc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân không đúng tiêu chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Công văn số 3524/VPCP -TCCV ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4428/UBND -VX ngày 12/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao công tác thi đua - khen thưởng.

- Đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hoặc thực hiện theo thẩm quyền:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Cà Mau.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức như: sử dụng phần mềm trong thi tuyển công chức, viên chức; sử dụng phần mềm quản lý trong công tác quản lý hồ sơ; quá trình đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, quản lý thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đưa những công chức, viên chức hạn chế về trình độ, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ra khỏi nền công vụ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt các nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hiệu quả nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, nội dung đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ.

- Tham mưu đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán biểu hiện sai trái, tiêu cực của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý công chức, viên chức.

4. Kinh phí tổ chức thực hiện

- Căn cứ các nội dung nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau bố trí kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này trong dự toán ngân sách được giao hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Thời gian hoàn thành chậm nhất là tháng 3 năm 2015.

2. Giao Sở Nội vụ làm Cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTg NGÀY 19/3/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sau khi Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

2

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức

Quý I/2015

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

3

Xây dựng kế hoạch thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Sau khi Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của Bộ Nội vụ được thông qua

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

4

Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm

Sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

5

Xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi tuyển công chức trực tuyến theo các môn thi

Năm 2015

Sở Nội vụ

Trường Chính trị

6

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

 

 

 

Sử dụng phần mềm “một cửa điện tử” để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ

Quý II/2015

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Vận hành phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Quý II/2015

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

7

Xây dựng Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Trường Chính trị

8

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đề án vị trí việc làm và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị

Năm 2015

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND

các huyện, thành phố

II

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Theo chương trình công tác chung

Ban Thi đua - Khen tỉnh

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

2

Cập nhật hồ sơ quá trình khen thưởng, kỷ luật của từng cán bộ, công chức, viên chức vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung về cán bộ, công chức, viên chức

Quý III/2015

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

III

CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA, GIÁM SÁT

1

Tham mưu, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc

Theo chương trình công tác chung

Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

2

Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất của Tổ kiểm tra công vụ (theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Theo chương trình công tác chung

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

IV

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TIÊU CỰC

 

Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật

Hàng năm

Sở Nội vụ

Thanh tra tỉnh và Thanh tra Sở chuyên ngành

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 265/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 25/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 265/QĐ-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269688