• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2016 công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 2650/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2650/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 - 2016 cho các cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT v
à PCT UBND tnh;
- VP: PCVP và CV: TH;
- Lưu : VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
(Kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Cơ quan Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp thành phố Huế;

2. Cơ quan UBMTTQVN thành phố Huế;

3. Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Huế;

4. Cơ quan Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế;

5. Cơ quan Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế;

6. Cơ quan UBND phường Hương Sơ, thành phố Huế;

7. Cơ quan UBND phường Phú Bình, thành phố Huế;

8. Cơ quan UBND phường Phú Hòa, thành phố Huế;

9. Cơ quan UBND phường An Hòa, thành phố Huế;

10. Cơ quan UBND phường An Cựu, thành phố Huế;

11. Cơ quan UBND phường Thuận Hòa, thành phố Huế;

12. Cơ quan UBND phường Phường Đúc, thành phố Huế;

13. Cơ quan UBND phường Phú Hậu, thành phố Huế;

14. Trường Mầm non Thủy Biều, thành phố Huế;

15. Trường Mầm non Thủy Xuân, thành phố Huế;

16. Trường Mầm non Phú Hội, thành phố Huế;

17. Trường Mầm non Xuân Phú, thành phố Huế;

18. Trường Mầm non An Cựu, thành phố Huế;

19. Trường Mầm non Phú Cát, thành phố Huế;

20. Trường Mầm non Phú Hậu, thành phố Huế;

21. Trường Tiểu học Ngô Kha, thành phHuế;

22. Trường Tiểu học Phú Bình, thành phố Huế;

23. Trường Tiểu học Xuân Phú, thành phố Huế;

24. Trường Tiểu học Thuận Thành, thành phố Huế;

25. Trường Tiểu học Thuận Hòa, thành phố Huế;

26. Trường Tiểu học Hương Long, thành phố Huế;

27. Trường THCS Trần Cao Vân, thành phố Huế;

28. Trường THCS Phạm Văn Đồng, thành phố Huế;

29. Trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế;

30. Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế;

* Tổng cộng: 30 cơ quan, đơn vị.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2650/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2650/QĐ-UBND

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330839