• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 2651/QĐ-UBND năm 2016 về thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để xây dựng trụ sở Công an thị trấn Phong Điền tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2651/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 383/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 1.500,0 m2 (Một nghìn năm trăm mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Đin hiện do Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nói trên cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để xây dựng trụ sở Công an thị trấn Phong Đin.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 21 tháng 10 năm 2016 kèm theo.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

- Thông báo cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nộp phí và lệ phí;

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- VP: CVP và các PCVP UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện t
của tnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2651/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2651/QĐ-UBND

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328892