• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật năm 2018

Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (01/01/2017-31/12/2017)

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 266/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ng�y 30 th�ng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

C�NG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TO�N BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương số 77/2015/QH13 ng�y 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ng�y 14/5/2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết một số điều v� biện ph�p thi h�nh Luật Ban h�nh văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 03/TTr-STP ng�y 25/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố Danh mục văn bản quy phạm ph�p luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực to�n bộ hoặc một phần năm 2017 (c� Danh mục cụ thể k�m theo).

Điều 2. Văn ph�ng UBND tỉnh c� tr�ch nhiệm đăng tải Danh mục n�y tr�n C�ng b�o v� Cổng th�ng tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị li�n quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố; Chủ tịch HĐND, UBND c�c x�, phường, thị trấn c� tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư ph�p (thay b�o c�o);
- TT. HĐND tỉnh (thay b�o c�o);
- CT, c�c PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND cấp x�
(UBND cấp huyện sao gửi);
- C�ng b�o, website tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LđVP;
+ C�c P, TT;
- Lưu VT, NCm70.

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 266/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 266/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google