• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 2661/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2661/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2016;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐXCN ngày 30/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng xét công nhận về việc đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 06 nghề truyền thống, 04 làng nghề và 01 làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 ( danh sách kèm theo).

Điều 2. Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận được hưởng các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các chính sách phát triển làng nghề khác theo quy định.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các nghề, làng nghề, các địa phương có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VP, HĐXCN, HB, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

DANH SÁCH

CÁC NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ LÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. Nghề truyền thống:

1. Nghề truyền thống gm thôn Trung Dõng xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh;

2. Nghề truyền thống dệt chiếu cói tổ dân Phố Mỹ Trch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa;

3. Nghtruyền thống chế tác đá mỹ nghệ tdân phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa;

4. Nghề truyền thống dệt chiếu cói xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

5. Nghề truyền thống gốm Lư Cấm Ngọc Hiệp, Tổ 9 Ngọc Hiệp, thành ph Nha Trang;

6. Nghề truyền thống đúc đồng Phú Lộc, tdân phố Phú Lộc Tây 1, th trn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

II. Làng nghề:

1. Làng nghề xoi trầm hương thôn Phú Hội 1, xã Vn Thắng, huyện Vạn Ninh;

2. Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ tổ dân phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa;

3. Làng nghề trồng hoa cúc tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang thị xã Ninh Hòa;

4. Làng nghề đan giỏ cần xé thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm.

III. Làng nghề truyền thống:

1. Làng nghề truyền thống chế tác đá mỹ nghệ tổ dân phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2661/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 07/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2661/QĐ-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330740