• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2663/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 2663/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2663/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 9/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 10/10 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy chế tchức và hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 615/TTr-STP ngày 27/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm 99 đồng chí (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 6/8/2014 về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại, Email

Cơ quan

Di động

Email

PHÒNG KIM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - SỞ TƯ PHÁP

1

Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Kim soát TTHC

Sở Tư pháp

0383.598.989

0945.614.623

thanhbinhstpna@gmail.com

2

Tăng Thị Vân

Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

0383.598.989

0978.772.186

ngocvanna21@gmail.com

3

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

0383.598.989

0984.962.120

Huyen.stpna@gmail.com

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

4

Võ Hồng Dương

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

 

0903.403.458

hongduong58@gmail.com

5

Nguyễn Thị Mai Thương

Trưởng phòng Tổng hợp

Văn phòng UBND tỉnh

 

0902.099.069

thuongubna@gmail.com

6

Hoàng Quốc Hào

Giám đốc

Sở Tư pháp

0383656169

0912741169

haohp@tuphap.nghean.gov.vn

7

Phạm Thành Chung

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

0388656686

0912.253.266

phamchung71@gmail.com

8

Võ Văn Tám

Chánh Văn phòng

Sở Tư pháp

0383832867

0975872345

vantamtpna@gmail.com

9

Hoàng Văn Huệ

Phó Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

0383.842.672

0913.274.689

huehv@gtvt.nghean.gov.vn

10

Hà Thị Xư Ghin

Phó Chánh Văn phòng

Sở Giao thông Vận tải

 

0903245245

xughinsgtvtna@gmail.com

11

Hồ Mậu Thanh

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0383.594.672

0912.917.646

mauthanh@gmail.com

12

Trần Văn Sánh

Trưởng Phòng TCCB

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

0903491567

sanhsvhna@gmail.com

13

Vũ Thanh Lĩnh

Chuyên viên pháp chế -Văn phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

0915.346.000

linhsovhttdlna@gmail.com

14

Trần Quốc Thành

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

0383.350.966

0913.016.117

thanhnadofi@gmail.com

15

Nguyễn ThMinh Tú

Chánh Văn phòng

Sở Khoa học và Công nghệ

0383.835.308

0982.431.180

minhtu311@gmail.com

16

Võ Văn Ngọc

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

0912280108

vongocdl@gmail.com

17

Nguyễn Minh Thắng

Phó Chánh Văn phòng

Sở Tài nguyên và Môi trường

0383.588.238

0915.109.929

minhthangnghean@gmail.com

18

Dương Thị Kim Loan

Chuyên viên Văn phòng

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

0914970369

duongkimloan.hvtc@gmail.com

19

Lê Đình Lý

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

0383.841.690

0912329799

lyld@noivu.nghean.gov.vn

20

Dương Danh Vỹ

Phó Chánh Văn phòng

Sở Nội vụ

0383.832.844

0912.480.190

vydd@noivu.nghean.gov.vn

21

Nguyễn Hoàng

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

0383.566.961

0913.350.837

hoanggn@nghean.edu.vn

22

Nguyễn Đình Thái

Phó Chánh Văn phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo

0383560096

0912.131.516

thaind@nghean.edu.vn

23

Hồ Quang Thành

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0383.599.997

0986.615.757

thanhhq@tttt.nghean.gov.vn

24

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Phó Chánh Văn phòng

Sở Thông tin và Truyền thông

0388.602.255

0983.840.984

hongntx@tttt.nghean.gov.vn

25

Nguyễn Trường Giang

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng

0383.577.966

 

giangsxdna@gmail.com

26

Nguyễn Khắc Đức

Phó Chánh Văn phòng

Sở Xây dựng

 

0903.450.299

khacduc.sxd@gmail.com

27

Nguyễn Văn Đ

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

038 3844 835

0913 272 029

doNV@khdt.nghean.gov.vn

28

Nguyễn Đức Thng

Phó Chánh Văn phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0383.844.010

0912.884.886

thangnd@khdt.nghean.gov.vn

29

Nguyễn Văn Lập

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT

0383.560.240

0912.249.069

lapsnnna@gmail.com

30

Ngô Hoàng Khanh

Phó Chánh Văn phòng

Sở Nông nghiệp và PTNT

0383.844.929

0948137559

ngohoangkhanh09@gmail.com

31

Trần Thị Thúy An

Chuyên viên phòng tổ chức cán bộ

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

0989666497

antran.snn@gmail.com

32

Nguyễn Huy Cương

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

0383.844.688

0912.340.026

cuongnh@congthuong.nghean.gov.vn

33

Phan Bá Yên

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Sở Công Thương

0383.844.345

0986.168.678

yenpb@congthuong.nghean.gov.vn

34

Nguyễn Ngọc Đức

Phó Giám đốc

Sở Tài chính

0388.608.268

0913.054.838

ductkct@yahoo.com, ducnn@taichinh.nghean.gov.vn

35

Đặng Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

Sở Tài chính

 

0913273356

vananhstc@gmail.com

36

Nguyễn Đăng Dương

Phó Giám đốc

Sở Lao động, TB và XH

0383.843.098

0912.995.533

duong1958@gmail.com

37

Bùi Văn Hưng

Chánh Văn phòng

Sở Lao động, TB và XH

0383.567.574

0913.272.223

hungbqsldna@gmail.com

38

Vũ Trung Hậu

Phó Chánh Văn phòng

Sở Lao động, TB và XH

0383592021

0915799567

vutrunghauna@gmail.com

39

Hoàng Văn Hảo

Phó Giám đốc

SY tế

0383.848.414

0913.274.407

haosyt@gmail.com

40

Lưu Đình Cừ

Chánh Văn phòng

Sở Y tế

0383.842.973

0975222336

Dinhcu.th@gmail

41

Nguyễn Hải Dương

Phó Giám đốc

Sở Ngoại vụ

0383.834.368

0918.003.555

duongnh@ngoaivu.nghean.gov.vn

42

Nguyễn Công Thm

Phó Chánh Văn phòng

Sở Ngoại vụ

 

0912.917.339

thamnc@ngoaivu.nghean.gov.vn

43

Vi Văn Sửu

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

0383841189

 

suuvivan@tt.nghean.gov

44

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phó Chánh Văn phòng

Thanh tra tỉnh

0383.569.130

0984.464.405

ngaquynh@tt.nghean.gov.vn

45

Trần Văn Thọ

Cán bộ đội TMTH

Công an tỉnh

 

0974.007.707

CCHC@ca.nghean.gov.vn

46

Văn Thị Hoa

Phó Cục Trưởng

Cục Hải quan

0383854855

0912.922.020

vanthihoa1511@gmail.com

47

Trần Sỹ Đình

Phó Chánh Văn phòng

Cục Hải quan

 

0982.704.696

sytdhqna@gmail.com

48

Hà Lê Dũng

Phó Cục Trưởng

Cục Thuế

0383.577.558

0912743114

Hldung.nan@gdt.gov.vn

49

Nguyễn Thị Thanh Nhân

Phó Trưởng phòng

Cục Thuế

0383.557.558

0988506785

nttnhan.nan.grt.gov.vn

50

Trần Hải Bình

Phó Chỉ huy trưởng -TMT

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

0383.849968

0945546999

 

51

Nguyễn Minh Sơn

Chánh Văn phòng

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

 

0914321962

 

52

Dương Minh Hiền

Phó Chỉ huy trưởng- Trưởng ban chỉ huy CCHC

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

 

0912574759

 

53

Nguyễn Văn Nam

Phó Chánh Văn phòng

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

 

0919.578.437

 

54

Hồ Ngọc Bảo

Phó Trưởng Ban

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam

0383.563.607

0903.230.170

hongocbaodongnam@gmail.com

55

Nguyễn Thị Loan

Phó Chánh Văn phòng

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam

 

0914.247.276

loannt@bqlkktdn.nghean.gov.vn

UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PH, THỊ XÃ

56

Đậu Vĩnh Thịnh

Phó Chtịch

UBND thành phố Vinh

0383.842.235

0912077757

 

57

Nguyễn Thị Nga

Trưởng phòng Tư pháp

UBND thành phố Vinh

0383.591.103

0915.262.822

emngabenthuy@gmail.com

58

H Văn Hiệp

Phó Chủ tịch

UBND huyện Hưng Nguyên

0383.821.190

0912.591.897

hovanhieppcthn@gmail.com

59

Nguyễn Văn Nam

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Hưng Nguyên

0383.760.530

0915235079

nguyennamtuphaphn@gmail.com

60

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chtịch

UBND huyn Nghi Lộc

 

0965879966

honamtuyet@gmail.com

61

Nguyễn Văn Vinh

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Nghi Lộc

 

0965.226.135

vinhtpnghiloc@gmail.com

62

Nguyễn Hữu Hiền

Phó Chủ tịch

UBND huyện Thanh Chương

 

0962 135 567

huuhiennv@gmail.com

63

Nguyễn Cao Thanh

Trưởng Phòng Tư pháp

UBND huyện Thanh Chương

0383.823.543

0983.561.409

tuphap.huyenthanhchuong@gmail.com

64

Ngọc Kim Nam

Chủ tịch UBND

UBND huyện Đô Lương

 

0986639364

lanhdndoluong@gmail.com

65

Trần Doãn Phú

Trưởng Phòng Tư pháp

UBND huyện Đô Lương

0383.871.925

0913.044.562

phutrandoan@gmail.com

66

Hà Xuân Quang

Phó Chủ tịch

UBND huyện Diễn Châu

038 3862 546

 

haxuanquang.ubndc@gmail.com

67

Cao Minh Thông

Trưởng Phòng Tư pháp

UBND huyện Diễn Châu

0383.625.524

0913.090.753

tpdienchau@gmail.com

68

Đậu Thị Ngọc Hiền

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Diễn Châu

 

0943.808.382

daungochien@gmail.com

69

Nguyn Thị Dung

Phó Chủ tịch

UBND TX Cửa Lò

 

0983.993.252

nguyenthidungcualo@gmail.com

70

Sầm Thị Hợi

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND TX Cửa Lò

0383.955.283

0945218671

samthihoi@gmail.com

71

Đặng Xuân Quang

Phó Chủ tịch

UBND huyện Anh Sơn

0383.872.165

0915.128.517

xquangasl@gmail.com

72

Nguyễn Trần Chương

Trưởng phòng Tư Pháp

UBND huyện Anh Sơn

0383.722.540

0919.855.775

Nguyen_tranchuong@yahoo.com

73

Võ Sĩ Sơn

Phó Chủ tịch

UBND huyện Quỳ Hợp

 

0989.095.383

sonvs.qh@gmail.com

74

Hn Xuân Chúc

Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Quỳ Hợp

0383.982.554

01686.990.242

hunxuanchuc63@gmail.com

75

Nguyễn Thanh Hoài

Phó Chủ tịch

UBND huyện Quỳ Châu

0383.884.759

0915.670.752

 

76

Lang Thị Hương

Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Quỳ Châu

0383.884.353

0978.110.219

huongtpqc@gmail.com

77

Lương Thị Chung

Chuyên viên

UBND huyện Quỳ Châu

 

0978409604

Luongchunggtpqc87@gmail.com

78

Hồ Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch

UBND huyện Quỳnh Lưu

0383.864.264

0912.215.714

hongocdung@quynhluu.edu.vn

79

Hồ Hữu Hưng

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Quỳnh Lưu

0383.864.716

0983.642.086

Huudung.ho76@gmail.com

80

Hoàng Thị Chiến

Chuyên viên

UBND huyện Quỳnh Lưu

0383.864.716

0982.609.648

chienhoangtpql@gmail.com

81

Võ Tiến Sỹ

Phó Chủ tch

UBND huyện Nghĩa Đàn

0383.904.222

0988.481.781

syvt261@gmail.com

82

Trương Thị Vân Anh

Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Nghĩa Đàn

0383.904.204

0987.181.179

vananhttr@gmail.com

83

Nguyễn Hữu Tuy

Chủ tịch

UBND thị xã Hoàng Mai

3.668.388

0913.055.694

tuynhhm@gmail.com

84

Nguyễn Ngọc Hóa

Trưởng phòng Tư pháp

UBND thị xã Hoàng Mai

3.669.789

0914.284.125

vanhoa.xunghe@gmail.com

85

Cụt Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch

UBND huyện Kỳ Sơn

0383.875.740

0917.281.172

nguyetct@kyson.nghean.gov.vn

86

Phan Sỹ Công

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Kỳ Sơn

0383.875.881

0383.507.535

tuphapkyson@gmail.com

87

Trương Minh Cương

Phó Chủ tịch

UBND huyện Quế Phong

 

0912.628.286

 

88

Lang Phương Thảo

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Quế Phong

0388.997.768

0388.997.768

tuphapquephong@gmail.com

89

Kha Thị Tím

Phó Chủ tịch

UBND huyện Con Cuông

 

0916.634.676

khatimpncc@gmail.com

90

Lê Thanh Toàn

Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Con Cuông

0383.730.940

0919.525.925

toantpconcuong@gmail.com

91

Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch

UBND huyện Yên Thành

0383.863.312

0915.127.542

truyenhd@yenthanh.nghean.gov.vn

92

Trn Thị Hương

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Yên Thành

0383.632.049

0979.603.793

huongtt@yenthanh.nghean.gov.vn

93

Phạm Văn Hóa

Chủ tịch

UBND huyn Tân K

 

0912341359

phamvanhoatanky@gmail.com

94

Phan Trung n

Phó trưởng Phòng Tư pháp

UBND huyn Tân Kỳ

0383.971.053

0919.525.037

phongtuphaptankyna@gmail.com

95

Đinh Xuân Quế

Chủ tịch

UBND huyện Nam Đàn

0383822135

 

namdan@nghean.gov.vn

96

Lê Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Nam Đàn

0383.822.452

0945.329.339

phongtuphapnamdan@gmail.com

97

Đinh Văn Thị

Phó Chủ tịch

UBND Thị xã Thái Hòa

0383.881.243

0912.028.315

 

98

Trần Thị Tình

Trưởng phòng Tư pháp

UBND Thị xã Thái Hòa

0383.811.407

0914.281.208

0167.526.8272

ptuphap.thaihoa@gmail.com

99

Nguyễn Văn Hải

Phó Chủ tịch

UBND huyện Tương Dương

 

0913.274.684

nguyenvanhaina@gmail.com

100

Lô Văn Hóa

Trưởng phòng Tư pháp

UBND huyện Tương Dương

0383.874.796

01646.565.968

lovanhoatp@gmail.com

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2663/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 10/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2663/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331945