• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 2664/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Quyết định 2664/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2022

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-BTNMl ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ; Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN, VHD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2022
(Kèm theo Quyết định số
   /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2020)

TT

Lĩnh vực/đối tượng QCVN

Tên gọi QCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn

Thời gian thực hiện

Cơ quan đề xuất kế hoạch

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Năm 2020

1

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 05:2013/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2019

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

2

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2019

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

3

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước biển

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

4

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước dưới đất

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

5

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 45:2012/BTNMT; QCVN 54:2013/BTNMT; QCVN 03-MT:2015/BTNMT; QCVN 15:2008/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2019

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

6

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 25:2009/BTNMT; QCVN 28:2010/BTNMT; QCVN 29:2010/BTNMT; QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 01-MT:2015/BTNMT; QCVN 11-MT:2015/BTNMT; QCVN 12-MT:2015/BTNMT; QCVN 13-MT:2015/BTNMT; QCVN 60-MT:2015/BTNMT; QCVN 63:2017/BTNMT; QCVN 52:2017/BTNMT.

Tổng cục Môi trường

2019

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

7

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung: QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 20:2009/BTNMT; QCVN 21:2009/BTNMT; QCVN 22:2009/BTNMT; QCVN 23:2009/BTNMT; QCVN 34:2010/BTNMT; QCVN 02:2012/BTNMT; QCVN 30:2012/BTNMT; QCVN 61-MT:2016/BTNMT; QCVN 51:2017/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2019

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

8

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Sửa đổi, bổ sung QCVN 62- MT:2016/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2019

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

9

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sửa đổi, bổ sung QCVN 31:2018/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

10

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sửa đổi, bổ sung QCVN 32:2018/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

11

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sửa đổi, bổ sung QCVN 33:2018/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

12

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sửa đổi, bổ sung QCVN 65:2018/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

13

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sửa đổi, bổ sung QCVN 66:2018/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

14

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sửa đổi, bổ sung QCVN 67:2018/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2020

2020

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

Năm 2021

1

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Sửa đổi, bổ sung QCVN 26:2010/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

2

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Sửa đổi, bổ sung QCVN 27:2010/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

3

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

Sửa đổi, bổ sung QCVN 43:2017/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

4

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Sửa đổi, bổ sung QCVN 14:2008/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

5

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

Sửa đổi, bổ sung QCVN 36:2010/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

6

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển

Sửa đổi, bổ sung QCVN 35:2010/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

7

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

Sửa đổi, bổ sung QCVN 55:2013/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

8

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Sửa đổi, bổ sung QCVN 07:2009/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

9

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

Sửa đổi, bổ sung QCVN 41:2011/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

10

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Sửa đổi, bổ sung QCVN 50:2013/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

11

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải

Sửa đổi, bổ sung QCVN 56:2013/BTNMT

Tổng cục Môi trường

2021

2021

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc

Năm 2022

1

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2022

2022

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế

2

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị xử lý, tái chế chất thải

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2022

2022

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế

3

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi nhựa trong sản phẩm, hàng hóa

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2022

2022

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế

4

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với phương tiện giao thông vận tải

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2022

2022

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế

5

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa và thiết bị.

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2022

2022

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế

6

Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ

Xây dựng mới

Tổng cục Môi trường

2022

2022

Tổng cục Môi trường

Tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2664/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 25/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2664/QĐ-BTNMT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458827