• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2673/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung danh mục, chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

Tải về Quyết định 2673/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 19, Phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý;

Căn cứ Công văn số 15318/BTC-QLCS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ;

Căn cứ Công văn số 253/HĐND-CTHĐND ngày 19/12/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng bổ sung (số lượng, chủng loại);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 388/TTr-STC ngày 15/11/2017; Tờ trình số 448/TTr-STC ngày 20/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục, chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (Phụ lục 1 chi tiết đính kèm).

2. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (Phụ lục 1 chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể; các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM, LT (80b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ MUA DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 2673/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình)

I. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHỐI TỈNH ỦY

TT

Chủng loại

Số lượng ti đa

Ghi chú

I

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

1

Máy in giấy chứng nhận huy hiệu đảng A3

02 cái

 

2

Máy in thđảng màu A4

02 cái

 

3

Máy ghi âm

01 cái

 

4

Máy ảnh

01 cái

 

II

Báo Hòa Bình

 

 

1

Micro rùa chuyên dụng để bàn cho phát thanh viên

02 cái

 

2

Micro quay truyền hình và phng vấn

05 cái

 

3

Bàn trộn âm thanh Mixer Audio 14in/Line Miccro chuyên dụng

01 cái

 

4

Bộ dng phi tuyến Primiere RT.X2LE

01 bộ

 

5

Đèn ánh sáng chiếu chủ và ven, loại ánh sáng lạnh Studio công suất 4 x 55W

04 bộ

 

6

Khối công suất liền DIMMER điều khiển ánh sáng 16 kênh (có cài đặt chương trình)

01 bộ

 

7

Máy ảnh chuyên dụng

02 cái

 

8

Tủ chuyên dụng bo quản thiết bị máy quay Camera, máy ảnh

01 cái

 

9

Máy quay Flycam

01 cái

 

10

Máy ghi âm

05 cái

 

III

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

 

 

1

Máy điện châm đa năng

01 cái

 

II. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TT

Chủng loại

Số lượng tối đa

Ghi chú

I

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

 

 

1

Máy quay Canon XF300

01 cái

 

II

Chi cc Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

1

Khúc xạ kế kỹ thuật số đo độ ngọt

01 cái

 

III. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TT

Chủng loại

Số Iượng tối đa

Ghi chú

I

Khối VP Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

Máy GPS cầm tay

04 cái

 

2

Máy ảnh

02 cái

 

II

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

 

1

Máy ảnh (Tác nghiệp tại hiện trường)

01 cái

 

III

Chi cục Quản lý đất đai

 

 

1

Máy ảnh (Tác nghiệp tại hiện trường)

01 cái

 

IV

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 

 

A

Các thiết bị quan trắc môi trường không khí

 

 

1

Thiết bị đo cường độ điện và từ trường

01 bộ

 

2

Máy đo ô zôn trong không khí

01 cái

 

B

Các thiết bị quan trắc nước hiện trường

 

 

1

Thiết bị đo lưu lượng nước dòng hở

01 bộ

 

2

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng ngang

01 bộ

 

3

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng thẳng đứng

01 bộ

 

4

Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động

01 bộ

 

5

Thiết bị đo lưu lượng nước tự động trên sông

01 bộ

 

6

Thiết bị bắt mẫu động vật phù du

01 bộ

 

7

Thiết bị bắt mẫu thực vật phù du

01 bộ

 

8

Thiết bị đo độ sâu sông suối

01 bộ

 

9

Thiết bị đo ô zôn trong nước

01 bộ

 

C

Thiết bị phân tích phòng thí nghiệm

 

 

1

Hệ thống thiết bị phân tích kim loại

01 HT

 

2

Thiết bị phân tích COD

01 bộ

 

3

Thiết bị phân tích TOC/TN

01 bộ

 

4

Bộ lọc mẫu xác định TSS 6 vị trí

01 bộ

 

5

Bộ chưng cất Cyanua

01 bộ

 

6

Thiết bị phân tích BOD5

01 bộ

 

7

Tủ bảo quản chủng vi sinh

01 cái

 

8

Bộ lọc mẫu vi sinh

01 bộ

 

9

Máy khuếch đại và đếm khuẩn lạc

01 cái

 

10

Máy cô quay chân không

01 cái

 

11

Thiết bị làm mát tuần hoàn

01 bộ

 

12

Hệ thống giải hp nhiệt

01 HT

 

13

Thiết bị luyện ống hấp thụ

01 bộ

 

14

Bộ hóa hơi mẫu VOC

01 bộ

 

15

Hệ thống chiết rắn lỏng thể tích lớn

01 HT

 

16

Bộ chiết soxhlet

01 bộ

 

17

Thiết bị trộng đồng nhất mẫu, vật liệu

01 bộ

 

18

Thiết bị đông khô

01 bộ

 

19

Máy đo PH đ bàn

01 cái

 

20

Bể n nhiệt

01 cái

 

21

Bộ cất Phenol

01 bộ

 

22

Lò phá mẫu vi sóng chuyên dụng phòng thí nghiệm

01 cái

 

23

Máy sắc ký khí ion

01 cái

 

24

Bể rửa siêu âm

01 cái

 

25

Tủ hút khí độc hữu cơ

01 cái

 

26

Tủ hút khí độc vô cơ

01 cái

 

 

Văn phòng đăng ký đất đai

 

 

1

Máy GPS cầm tay

03 cái

 

 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố

 

 

1

Máy GPS cầm tay

11 cái

Mỗi Chi nhánh 01 chiếc

 

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

 

1

Máy phát điện HONDA ET 12000-11KVA

01 cái

 

IV. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH XÂY DỰNG

TT

Chủng loại

Số lượng tối đa

Ghi chú

I

Sở Xây dựng

 

 

1

Máy ảnh

01 cái

Lĩnh vực thanh tra XD

II

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

 

 

1

Tấm cao su Capping D150mm dy 10mm (2 tấm/bộ)

01 cái

Lĩnh vực kiểm định, thí nghiệm công trình xây dựng

2

Máy mài mòn bê tông, mẫu vuông 70,7mm, kiểm tra 2 mẫu đồng thời.

01 cái

3

Nhớt kế VEBE

01 cái

4

Máy đo hàm lượng bọt khí bê tông 7 lít

01 cái

5

Bộ xuyên bê tông, xác định thời gian đông kết của bê tông

01 bộ

6

Thiết bị đo mođun đàn hồi khi nén

Dùng cho mẫu trụ, kèm 2 đồng hồ 5mmx0,001mm

01 bộ

7

Máy lắc đương lượng cát tiêu chuẩn - T - TECH

01 cái

8

Máy lắc sàng D200/D300; Model: ZBSX-92

01 cái

9

Thiết bị giãn dài nhựa 2000 - TQ

Model: SY-2.0

Kèm: 03 khuôn tiêu chuẩn số 8 và 01 đế khuôn đúc mẫu.

01 bộ

10

Thiết bị kim lún nhựa - T.TECH kèm: cốc mẫu, cốc bảo ôn giữ nhiệt, 3 kim tiêu chuẩn.

01 bộ

11

Bộ kim lún nhựa tự động

01 bộ

12

Thiết bị hóa mềm tự động

01 bộ

13

Thiết bị thí nghiệm bốc cháy nhựa - TQ

01 bộ

14

Máy nén marshall - TQ.

Kèm: Bộ ép 2 nửa, gá đỡ đồng hồ so, 1 đồng hồ so, cung lực 30KN

01 bộ

15

Máy ly tâm tách nhựa 3000g - T.TECH

01 cái

16

Máy ly tâm nhựa 1500g - TQ

01 cái

17

Máy đầm MARSHALL tự động - TQ

01 cái

18

Bể n nhiệt marshall 32 lít - T - TECH

01 cái

19

Bể n nhiệt marshall. Model: DHC-57

01 cái

20

Máy trộn bê tông nhựa 15 lít - TQ

01 cái

Lĩnh vực kiểm định, thí nghiệm công trình xây dựng

21

Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa (theo TCVN 8860-4:2011 )

Bao gồm: 03 Bình tam giác có vòi 1000ml; 01 Bình tam giác có vòi 2.5 lít; 01 Bơm chân không; Ống cao su; 02 đồng hồ áp

01 bộ

22

Máy siêu âm bê tông- Matest-Italy.

bao gồm: Máy chính; Hai đầu đo 55 kHz với cáp nối 3,5 m; Thanh chuẩn; Mtiếp xúc; Pin sạc NiMH 4,8V; Nguồn sạc pin 230V, 50Hz; Valy đựng máy.

01 bộ

23

Máy định vị cốt thép Profometer PM-600

Code: 392 10 001.

Hãng sản xuất: Proceq - Thụy Sĩ.

Cung cấp bao gồm: Máy chính với màn hình cảm ứng, đầu dò đa năng với xe đẩy, cáp đầu dò 1,5m, nguồn nuôi, cáp USB, phấn, phần mềm, tài liệu, dây đeo và hộp đựng.

01 bộ

24

Máy nén CBR/MARSHALL 50KN - T.TECH

01 cái

25

Bộ xuyên tiêu chuẩn SPT - T.TECH

Bao gồm: Giá chữ A cao 3m, tời kéo bằng tay kèm ròng rọc, bộ đóng SPT, mũi đóng SPT.

01 bộ

26

Thiết bị thí nghiệm thấm của đất, cát - T-TECH

Bao gồm: Khung chính, bộ thấm nước, bộ chày tạo mẫu, bng cột nước, bình đựng nước, dây dẫn nước và phụ kiện kèm theo.

01 bộ

27

Cân bàn điện tử 60kgx5g - Hãng OHAUS (M)

01 cái

28

Cân điện t 320x0,001 g

01 cái

29

Cân điện tử 620x0,001g

01 cái

30

Cân Thủy Tĩnh 10kgx0,1g

01 cái

31

Tủ sấy có quạt

01 cái

32

Máy lắc sàng D300mm

01 cái

33

Bơm hút chân không

01 cái

34

Bộ thí nghiệm đương lượng cát

01 bộ

35

Máy siêu âm bê tông

01 cái

36

Máy khoan lấy mẫu bê tông

01 cái

37

Máy xác định độ mài mòn

01 cái

38

Máy trộn vữa tiêu chuẩn

01 cái

39

Máy dằn tạo mẫu

01 cái

40

Bộ Vicat

01 bộ

41

Bàn dằn vữa tay quay

01 cái

42

Bộ gối uốn - nén mẫu

01 bộ

43

Máy nén/uốn xi măng 250KN

01 cái

44

Thí nghiệm độ mịn xi măng bng phương pháp tỉ điện

01 bộ

45

Thí nghiệm khả năng giữ nước xi măng bộ thử khả năng giữ nước

01 bộ

46

Nồi hấp xi măng

01 cái

47

Thiết bị đầm mẫu đất tự động

01 bộ

48

Bộ sàng đất theo tiêu chun Việt Nam, Φ200mm

01 bộ

49

Thiết bị casagrande

01 bộ

50

Máy nén CBR

01 cái

51

Khuôn CBR

03 cái

52

Bộ thử thấm đất, cát

01 bộ

53

Bộ đo độ trương nđất

01 bộ

54

Thiết bị ép tĩnh nền đường

01 bộ

55

Thiết bị đo bám dính vữa

01 bộ

56

Máy nén Marshall tự động

01 cái

57

Thiết bị đầm tạo mẫu Marshall tự động

01 bộ

58

Bể n nhiệt marshall

01 cái

59

Kích tháo mẫu

01 cái

60

Bộ sàng bê tông nhựa Փ200mm, tiêu chuẩn AASHTO

01 bộ

61

Máy quay li tâm

01 cái

62

Thiết bị thử độ kim lún

01 bộ

63

Dụng cụ xác định độ hóa mềm nhựa

01 bộ

64

Thiết bị thí nghiệm độ bắt la

01 bộ

65

Thiết bị xác định tổn thất khi nung

01 bộ

66

Khoan lấy mẫu bê tông nhựa

01 cái

67

Lò nung 1200°C

01 cái

68

Bộ ngàm kéo bu lông

01 bộ

69

Bộ ngàm kéo cáp

01 bộ

70

Bộ chày thử un thép

01 bộ

71

Máy toàn đạc điện từ Pentax

01 cái

72

Máy đo nghiêng công trình

01 cái

73

Máy đo độ ẩm độ chặt model 3430

01 cái

V. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TT

Chủng loại

Số lượng tối đa

Ghi chú

I

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

 

1

Máy quay phim KTS

01 cái

 

2

Máy tra cứu thông tin

01 cái

 

3

Hệ thống cập nhật và hiển thị thông tin lên màn hình ti vi, bảng điện tử

1 HT

 

4

Bốt tra cứu thông tin về việc làm

01 cái

 

5

Máy may công nghiệp

01 cái

 

6

Máy thùa thường JUKY

01 cái

 

7

Máy vt sổ

01 cái

 

8

Máy thùa khuyết

01 cái

 

9

Máy di bọ

01 cái

 

10

Máy thêu

01 cái

 

11

Máy vt sổ JUKI

01 cái

 

12

Máy đính cúc Brather

01 cái

 

13

Máy xát gạo

01 cái

 

14

Bộ thí nghiệm thực hành về linh kiện điện tử cơ bản

01 cái

 

15

Bộ thực hành Radio cassette dàn trải

01 cái

 

16

Máy nén khí 1/2 HP

01 cái

 

17

Bộ thực hành về DVD dàn trải

01 cái

 

18

Mô hình cắt bỏ động cơ máy 4 thì

01 cái

 

19

Cabin thực hành điện dân dụng

01 cái

 

20

Bộ thực hành knăng lắp đặt hệ thống điện gia đình

01 cái

 

21

Mô hình ct bđộng cơ máy 2 thì

01 cái

 

22

Máy kéo

01 cái

 

23

Rơ móc BS8

01 cái

 

24

Hộp s máy kéo

01 cái

 

25

Bộ thực hành về Phô tô co py

01 cái

 

26

Bơm rửa xe máy

01 cái

 

27

Mô hình mâm điện đánh lừa bằng điện (IC) xe máy

01 cái

 

28

Máy phát điện 2500A

01 cái

 

II

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TNH

 

 

1

Thiết bị văn phòng truyền thống

 

 

1.1

Hệ thống Cabin tư vấn qua điện thoại

02 bộ

 

1.2

Máy ảnh canon

01 cái

 

2

Thiết bị y tế, phục hồi chức năng

 

 

2.1

Đèn soi đáy mắt

01 cái

 

2.2

Máy trị liệu dò châm cu

05 cái

 

2.3

Đèn gù phẫu thuật 1 bóng (Đèn tiểu phẫu Mediled)

02 cái

 

2.4

Giường chăm sóc người già

11 cái

 

2.5

Máy chạy bộ điện đa năng

03 bộ

 

2.6

Máy tập leo núi

04 bộ

 

2.7

Ghế massage toàn thân

04 cái

 

3

Xử lý rác thải y tế

 

 

3.1

Lò đốt rác thải rắn chuyên dụng

01 HT

 

3.2

Các thiết bị phụ trợ lò đt rác

 

 

3.2.1

Xe thu gom rác thải chuyên dụng 400L

06 cái

 

3.2.2

Tủ bảo ôn rác thải rắn chuyên dụng

01 cái

 

VI. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Chủng loại

Số lượng tối đa

Ghi chú

I

Văn phòng sở

 

 

1

Thiết bị phát hiện bức xạ di động (dùng cho cá nhân)

02 cái

 

2

Bút đo liều cá nhân hiện s

05 cái

 

3

Máy định vị GPS cầm tay

05 cái

 

4

Thùng st lót chì giữ nguồn phóng xạ

02 cái

 

5

Tay gắp nguồn QNDE

03 cái

 

6

Bộ bảo hộ chuyên dụng cho ứng phó sự cố (quần áo, găng tay, mặt nạ, kính chì, gạc chì...)

05 bộ

 

7

Thiết bị tiếp cận nguồn (Khiên che chắn bức xạ di động)

01 bộ

 

8

Bộ đàm dùng cho thông tin liên lạc

03 cái

 

9

Các thiết bị hỗ trợ an toàn bức xạ gồm: Kìm cộng lực 1 bộ gồm 5 chiếc; Bình cu hỏa 1 bộ gồm 5 bình; Kìm nước 1 bộ gồm 5 chiếc; Búa phá kính 1 bộ gồm 5 chiếc

01 bộ

 

10

Các thiết bị hỗ trợ xử lý công việc gồm: Kìm cộng lực 1 bộ gồm 5 chiếc; Bình cứu hỏa 1 bộ gồm 5 bình; Kìm nước 1 bộ gồm 5 chiếc; Búa phá kính 1 bộ gồm 5 chiếc

02 bộ

 

11

Máy tính xách tay chuyên dụng

10 cái

 

12

Máy ảnh DSLR

05 cái

 

13

Tbảo quản trang thiết bị

05 cái

 

14

Máy hút ẩm chuyên dụng (kho lưu trtài liệu)

05 cái

 

15

Máy in A4 Brother

05 cái

 

II

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN

 

 

1

Cân phân tích

01 cái

 

2

Cân kỹ thuật

02 cái

 

3

Máy khuy trộn

01 cái

 

4

Máy đo EC-PH

02 cái

 

5

Kính hiển vi soi ni có gn máy chụp nh

03 cái

 

6

Tủ lạnh sâu (-20°C đến -35°C)

02 cái

 

7

Kính hiển vi quang học

02 cái

 

8

Tủ ấm

03 cái

Bổ sung số lượng

9

Máy lắc ngang

01 cái

 

10

Tủ lạnh

02 cái

 

11

Tủ cấy đơn

04 cái

 

12

Máy khuấy từ gia nhiệt

02 cái

 

13

Tủ đựng hóa chất

01 cái

 

14

Nồi hấp tiệt trùng loại 110 Lít

01 cái

 

15

Nồi hấp tiệt trùng loại 53 Lít

01 cái

 

16

Tủ m lc

01 cái

 

17

Tủ an toàn sinh học cấp 2

02 cái

 

18

Máy lc Vortex và phụ kiện

01 cái

 

19

Máy cất nước 2 lần

01 cái

 

20

Bể rửa siêu âm

01 cái

 

21

Máy chia môi trường nuôi cấy (bán tự động)

01 cái

 

22

Máy đếm khuẩn lạc

01 cái

 

23

Máy hút chân không

01 cái

 

24

Máy phát điện 20Kva

01 cái

 

25

Máy quang phtử ngoại khả kiến UV-Vis

01 cái

 

26

Máy đông khô lạnh

01 cái

 

27

Nồi lên men 30 lít

01 cái

 

28

Thùng lên men 30 lít

01 cái

 

29

Tủ sy đi lưu tự nhiên

01 cái

 

30

Tủ lạnh bảo quản hóa chất

01 cái

 

31

Tủ mát

01 cái

 

32

Thùng lên men 20 lít

01 cái

 

33

Máy li tâm

01 cái

 

III

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

1

Cân chính xác cao kiểm quả 20kg hạng M1

01 cái

 

2

Cân kỹ thuật (cấp chính xác 0,01 g)

02 cái

 

3

Quả chuẩn hạng F1 (loại 1mg-500mg)

01 bộ

 

4

Quả chuẩn hạng F1( loại 1g-500g)

01 bộ

 

5

Quả chuẩn hạng F1 (1 kg - 10 kg)

01 bộ

 

6

Quả chuẩn hạng F2 10mg-500mg

01 bộ

 

7

Quả chuẩn hạng F2 (1g-500g)

01 bộ

 

8

Quả chuẩn hạng M1 (1mg -500mg)

01 bộ

 

9

Máy hút ẩm

14 cái

 

10

Thiết bị th cao áp

01 bộ

 

11

Máy đo điện trở và điện trở tiếp đất

01 cái

 

12

Máy đo điện trở cách điện

01 cái

 

13

Thiết bị đo an toàn bức xạ ion hoá

01 bộ

 

14

Hệ thống phân tích an toàn điện y tế

01 HT

 

15

Hệ thống thiết bị kiểm định điện tim

01 HT

 

16

Hệ thống thiết bị kiểm định điện não

01 HT

 

17

Bộ thiết bị kim định huyết áp kế

01 bộ

 

18

Thiết bị kiểm tra nhiệt kế y học

01 bộ

 

19

Bàn để máy xét nghiệm

10 cái

 

20

Tủ ấm

02 cái

 

21

Tủ nuôi cấy vô trùng

01 cái

 

22

Tbảo quản mẫu

04 cái

 

23

Máy ly tâm đa năng

01 cái

 

24

Nồi hấp

01 cái

 

25

Tủ thiêu hủy mẫu

01 cái

 

26

Tủ đựng hóa chất

01 cái

 

27

Kính hiển vi 2 mắt

02 cái

 

28

Kính hiển vi huỳnh quang có camera

01 cái

 

29

Thiết bị chưng cất Nitơ (P.P. Kjeldalh)

01 cái

 

30

Máy phân tích nước tại hiện trường

01 cái

 

31

Máy đo bụi cầm tay

01 cái

 

32

Máy đo tiếng ồn, phân tích dải tần số

01 cái

 

33

Thiết bị phân tích rung thời gian thực

01 bộ

 

34

Máy đo bức xạ nhiệt

01 cái

 

35

Máy đo bức xạ ion hoá

01 cái

 

36

Máy đo vi khí hậu

01 cái

 

37

Thiết bị xác định hydrocacbon

01 cái

 

38

Thiết bị đo ttrọng

01 cái

 

39

Bộ thiết bị đo nhớt và độ nhớt động học

01 cái

 

40

Hệ thống xác định hàm lượng nhớt

01 cái

 

41

Hệ thống xác định hàm lượng nước

01 cái

 

42

Tủ sấy

01 cái

 

43

Cân phân tích

01 cái

 

44

Cân kỹ thuật

01 cái

 

45

Máy ly tâm

01 cái

 

46

Hệ thống lấy mẫu nước

01 HT

 

47

Hệ thng ly mẫu khí

01 HT

 

48

Máy phá mẫu vi sóng (MicronaveDigestion)

01 cái

 

49

Bếp cách thủy

01 cái

 

50

Máy lc tròn

01 cái

 

51

Máy lắc ngang

01 cái

 

52

Máy cất nước 2 ln

01 cái

 

53

Máy làm đồng đều mẫu (Homogenizer)

01 cái

 

54

Bàn rung tạo mẫu bê tông

01 cái

 

55

Máy mài đ bàn

01 cái

 

56

Máy in mã vạch

01 cái

 

57

Máy đọc mã vạch

01 cái

 

58

Thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha lưu động

01 bộ

 

59

Hệ thống lấy mẫu bụi

01 HT

 

IV

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 

 

1

Máy quay phim chuyên dụng

01 cái

 

2

Máy ảnh chuyên dụng

01 cái

 

3

Camera cảm biến 3x 1/2-inch type Exmor CMOS

01 cái

 

4

ng kính zoom16x

01 cái

 

5

Màn hình ngm 3.5-inch

01 cái

 

6

Chân camera

01 cái

 

7

Pin dung lượng cao

01 cái

 

8

Sc pin

01 cái

 

9

Thẻ nhớ

01 cái

 

10

Giá chân máy quay

01 cái

 

11

B trn âm thanh

01 bộ

 

12

Micro thu âm

01 cái

 

13

Loa kiểm tra

02 cái

 

14

Tai nghe kiểm tra

01 bộ

 

15

Đèn FillLight 4x55W

03 cái

 

16

Đèn lạnh chiếu phông 2x55W

02 cái

 

17

Đèn chiếu ven 650ww

01 cái

 

18

Màn hình kiểm tra tín hiệu

02 cái

 

19

Bàn ghế phát thanh viên

02 bộ

 

20

Bàn ghế kỹ thuật

03 bộ

 

VII. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TT

Chủng loại

Slượng tối đa

Ghi chú

I

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

 

 

1

Máy ảnh

03 cái

Lĩnh vực Thanh tra giao thông

II

Sở Giao thông Vận tải

 

 

1

Máy in thẻ chuyên dùng Datacard SR300

01 cái

Lĩnh vực cấp, đi GPLX

2

Máy phủ chuyên dùng Datacard LM300

01 cái

Lĩnh vực cấp, đi GPLX

VIII. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH Y TẾ

TT

Chủng loại

Số lượng tối đa

Ghi chú

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH

 

 

 

Khoa Khám bệnh

 

 

1

Cân sức khỏe

02 cái

 

2

Đèn Đọc phim

12 cái

 

3

Đèn khám bệnh

12 cái

 

4

Máy đo chức năng hô hấp

01 cái

 

5

Liễu kế cá nhân

24 cái

 

6

Thước đo chiều cao

02 cái

 

7

Xe đẩy cáng bệnh nhân

02 cái

 

8

Xe lăn tay

02 cái

 

 

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

1

Áo chì chụp X-Quang

01 cái

 

2

Bàn làm thủ thuật

02 cái

 

3

Bình làm m oxy cm tường

10 cái

 

4

Bộ tiểu phẫu

06 bộ

 

5

Bơm tiêm điện

08 cái

 

6

Đèn Đọc phim

06 cái

 

7

Đèn khám bệnh

02 cái

 

8

Giường bệnh nhân đa năng

10 cái

 

9

Máy điện tim 3 cần

02 cái

 

10

Máy đo Spo2

02 cái

 

11

Máy hút ẩm

02 cái

 

12

Máy hút áp lực thấp

01 cái

 

13

Máy hút dịch các loại

05 cái

 

14

Máy hút dịch có ác qui

05 cái

 

15

Máy khí dung

02 cái

 

16

Máy khí máu

01 cái

 

17

Máy làm m máu

03 cái

 

18

Máy truyền dịch

08 cái

 

19

Máy sốc điện

01 cái

 

20

Monitor 5 thông số

08 cái

 

21

Monitor 6 thông số

03 cái

 

22

Tủ sấy

01 cái

 

23

Tủ thuốc các loại

02 cái

 

24

Xe đẩy cáng bệnh nhân

02 cái

 

25

Xe đẩy dụng cụ các loại

05 cái

 

26

Xe lăn tay

02 cái

 

27

Xe tiêm các loại

02 cái

 

28

Máy Monitor V 100

02 cái

 

29

Giường HSCC đa năng có hệ thống điện, hệ thống chuông báo động

20 cái

 

30

Máy điện tim 12 cần

01 cái

 

31

Nồi hấp ướt 50 lít ( Nhật)

01 cái

 

 

Khoa Phục hồi chức năng

 

 

1

Cân sức khỏe

01 cái

 

2

Máy điều trị từ trường đa kênh

01 cái

 

3

Máy hút m

03 cái

 

4

Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

01 cái

 

5

Máy mát - xa

02 cái

 

6

Máy siêu âm điều trị

02 cái

 

7

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

8

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

9

Xe đạp gắng sức

04 cái

 

10

Xe đẩy cáng bệnh nhân

01 cái

 

11

Xe lăn tay

02 cái

 

12

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Điều trị tích cực

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cắm tường

03 cái

 

2

Bchuẩn đoán

01 cái

 

3

Bơm tiêm điện

16 cái

 

4

Cân sức khỏe

01 cái

 

5

Cân tại giường

01 cái

 

6

Đèn Đọc phim

01 cái

 

7

Đèn khám bệnh

01 cái

 

8

Giường bệnh nhân đa năng

14 cái

 

9

Máy điện tim 3 cần

01 cái

 

10

Máy hút ẩm

01 cái

 

11

Máy hút áp lực thp

02 cái

 

12

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

13

Máy khí dung

02 cái

 

14

Máy khử khuẩn

01 cái

 

15

Máy làm m máu

01 cái

 

16

Máy sốc điện

01 cái

 

17

Máy TD áp lực nội sọ

01 cái

 

18

Máy truyền dịch

10 cái

 

19

Monitor 5 thông số

06 cái

 

20

Monitor 6 thông số

01 cái

 

21

Tủ sấy

01 cái

 

22

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

23

Xe đẩy cáng bệnh nhân

01 cái

 

24

Xe lăn tay

01 cái

 

25

Xe tiêm các loại

07 cái

 

 

Khoa giải phẫu bệnh

 

 

1

B giàn bệnh phẩm

01 cái

 

2

Bể Nhuộm

01 cái

 

3

Bộ phẫu thuật tử thi

01 bộ

 

4

Đèn khám bệnh

01 cái

 

5

Hệ thống bo quản lam và Block

01 HT

 

6

Kính hiển vi hai mắt

02 cái

 

7

Máy cắt tiêu bản

02 cái

 

8

Máy đúc khuân Prapin

01 cái

 

9

Micropipet

01 cái

 

10

Tủ ấm

02 cái

 

11

Tủ sấy

02 cái

 

 

Khoa Gây mê hồi sức

 

 

1

Bàn m

04 cái

 

2

Bàn m đa năng

08 cái

 

3

Bình làm ẩm oxy cắm tường

16 cái

 

4

Bộ dụng cụ m, đặt nội khí quản (13 khoản)

01 bộ

 

5

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa (45 khoản )

02 bộ

 

6

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu (25 khoản)

02 bộ

 

7

Bộ dụng cụ sản C (22 khoản)

02 bộ

 

8

Bộ dụng cụ sản D (13 khoản )

02 bộ

 

9

Bộ phẫu thuật dạ dày A (23 khoản)

01 bộ

 

10

Bộ phẫu thuật dạ dày B (22 khoản)

01 bộ

 

11

Bộ phẫu thuật lồng ngực (36 khoản)

02 bộ

 

12

Bộ phẫu thuật thần kinh (82 khoản)

02 bộ

 

13

Bơm tiêm điện

08 cái

 

14

Bơm tiêm điện PCA

03 cái

 

15

Đèn Đọc phim

10 cái

 

16

Giường bệnh nhân đa năng

05 cái

 

17

Máy đo nồng độ khí mê

01 cái

 

18

Máy hút ẩm

06 cái

 

19

Máy hút áp lực thấp

03 cái

 

20

Máy hút cắm tường (bình 8 lít)

04 cái

 

21

Máy hút dịch các loại

04 cái

 

22

Máy khí dung

01 cái

 

23

Máy truyền dịch

08 cái

 

24

Monitor 5 thông số

04 cái

 

25

Monitor 7 thông số

03 cái

 

26

Tủ ấm

01 cái

 

27

Tủ thuc các loại

06 cái

 

28

Xe đẩy cáng bệnh nhân

08 cái

 

29

Xe tiêm các loại

08 cái

 

 

Khoa Phụ

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cm tường

02 cái

 

2

Đèn khám bệnh

02 cái

 

3

Giường bệnh nhân đa năng

01 cái

 

4

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

5

Máy truyền dịch

05 cái

 

6

Monitor 6 thông số

10 cái

 

7

Liễu kế cá nhân

30 cái

 

8

Tủ sy

02 cái

 

9

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

10

Xe lăn tay

05 cái

 

11

Xe tiêm các loại

05 cái

 

 

Khoa Sản

 

 

1

Bàn đẻ

06 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cắm tường

05 cái

 

3

Bộ dung cụ soi ối

01 bộ

 

4

Bơm tiêm điện

02 cái

 

5

Đèn khám bệnh

04 cái

 

6

Giường bệnh nhân đa năng

02 cái

 

7

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

8

Máy truyền dịch

01 cái

 

9

Monitor 5 thông số

02 cái

 

10

Monitor không màn hình

01 cái

 

11

Monitor sản khoa

02 cái

 

12

Monitor sn khoa thai đôi

01 cái

 

13

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

14

Tủ sấy

03 cái

 

15

Tthuốc các loại

03 cái

 

16

Xe đy cáng bệnh nhân

02 cái

 

17

Xe lăn tay

04 cái

 

18

Xe tiêm các loại

05 cái

 

 

Khoa Ngoại Ung Bướu

 

 

1

Bàn tiểu phẫu

01 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cắm tường

05 cái

 

3

Bơm tiêm điện

02 cái

 

4

Cân sức khỏe

01 cái

 

5

Đèn Đọc phim

02 cái

 

6

Đèn khám bệnh

02 cái

 

7

Giường bệnh nhân đa năng

02 cái

 

8

Máy đo Spo2

01 cái

 

9

Máy hút dịch các loại

03 cái

 

10

Máy khí dung

02 cái

 

11

Monitor 5 thông s

02 cái

 

12

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

13

Tủ sấy

02 cái

 

14

Tthuốc các loại

01 cái

 

15

Xe đẩy cáng bệnh nhân

03 cái

 

16

Xe đẩy dụng cụ các loại

01 cái

 

17

Xe lăn tay

02 cái

 

18

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Thận Nhân tạo

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cm tường

02 cái

 

2

Bơm tiêm điện

01 cái

 

3

Cân sức khỏe

01 cái

 

4

Đèn Đọc phim

01 cái

 

5

Đèn khám bệnh

01 cái

 

6

Hệ thống ra quả lọc

01 HT

 

7

Máy điện tim 3 cn

01 cái

 

8

Máy hút ẩm

02 cái

 

9

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

10

Máy truyền dịch

01 cái

 

11

Monitor 5 thông số

01 cái

 

12

Tủ sấy

01 cái

 

13

Tủ thuc các loại

01 cái

 

14

Xe lăn tay

01 cái

 

15

Xe tiêm các loại

04 cái

 

 

Khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình

 

 

1

Bình làm m oxy cm tường

02 cái

 

2

Bộ tiu phẫu

01 bộ

 

3

Bơm tiêm điện

01 cái

 

4

Đèn Đọc phim

02 cái

 

5

Đèn mổ di động

01 cái

 

6

Khung kéo liên tục

05 cái

 

7

Máy điện tim 3 cần

01 cái

 

8

Máy hút áp lực thấp

01 cái

 

9

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

10

Máy khoan

01 cái

 

11

Monitor 5 thông s

02 cái

 

12

Liễu kế cá nhân

02 cái

 

13

Tủ sấy

03 cái

 

14

Tủ thuốc các loại

03 cái

 

15

Xe đẩy cáng bệnh nhân

03 cái

 

16

Xe đẩy dụng cụ các loại

02 cái

 

17

Xe lăn tay

01 cái

 

18

Xe tiêm các loại

03 cái

 

 

Khoa Ngoại tiết niệu nam học

 

 

1

Bàn khám bệnh

01 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cắm tường

02 cái

 

3

Đèn Đọc phim

03 cái

 

4

Đèn khám bệnh

01 cái

 

5

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

6

Monitor 5 thông số

01 cái

 

7

Tủ sy

01 cái

 

8

Tủ thuốc các loại

02 cái

 

9

Xe lăn tay

01 cái

 

10

Xe tiêm các loại

04 cái

 

 

Khoa Ngoại tổng hợp

 

 

1

Bàn khám bệnh

01 cái

 

2

Bàn tiểu phẫu

02 cái

 

3

Bộ tiểu phẫu

01 bộ

 

4

Bơm tiêm điện

08 cái

 

5

Cân sức khỏe

03 cái

 

6

Đèn Đọc phim

04 cái

 

7

Đèn khám bệnh

02 cái

 

8

Máy điện tim 3 cần

02 cái

 

9

Máy hút ẩm

01 cái

 

10

Máy hút áp lực thp

01 cái

 

11

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

12

Máy khí dung

04 cái

 

13

Monitor 5 thông s

04 cái

 

14

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

15

Tủ sấy

04 cái

 

16

Tủ thuốc các loại

02 cái

 

17

Xe đẩy cáng bnh nhân

02 cái

 

18

Xe đẩy dung ccác loại

02 cái

 

19

Xe lăn tay

01 cái

 

20

Xe tiêm các loi

04 cái

 

 

Khoa Nội Tổng hợp

 

 

1

Bàn tiểu phẫu

01 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cắm tường

20 cái

 

3

Bộ tiểu phẫu

01 bộ

 

4

Bơm tiêm điện

15 cái

 

5

Cân sức khỏe

01 cái

 

6

Đèn Đọc phim

20 cái

 

7

Đèn khám bệnh

15 cái

 

8

Giường bệnh nhân đa năng

02 cái

 

9

Máy điện tim 3 cn

04 cái

 

10

Máy đo chức năng hô hấp

01 cái

 

11

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

12

Máy khí dung

15 cái

 

13

Máy truyền dịch

02 cái

 

14

Monitor 5 thông s

15 cái

 

15

Liễu kế cá nhân

50 cái

 

16

Tsấy

10 cái

 

17

Tủ thuốc các loại

10 cái

 

18

Xe đẩy cáng bệnh nhân

05 cái

 

19

Xe đẩy dụng cụ các loại

05 cái

 

20

Xe lăn tay

04 cái

 

21

Xe tiêm các loại

06 cái

 

 

Khoa Nội thần kinh cơ xương khp

 

 

1

Bơm tiêm điện

02 cái

 

2

Đèn Đọc phim

02 cái

 

3

Máy điện tim 3 cần

01 cái

 

4

Máy đo Spo2

01 cái

 

5

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

6

Máy hủy kim tiêm

01 cái

 

7

Máy khí dung

02 cái

 

8

Máy lưu huyết lão

01 cái

 

9

Monitor 5 thông số

02 cái

 

10

Liễu kế cá nhân

10 cái

 

11

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

12

Xe đẩy cáng bệnh nhân

01 cái

 

13

Xe lăn tay

01 cái

 

14

Xe tiêm các loại

01 cái

 

15

Máy kéo dãn cột sống lưng, cổ

01 cái

 

 

Khoa Nhi Sơ sinh

 

 

1

Bàn chăm sóc tích cực

04 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cm tường

10 cái

 

3

Bơm tiêm điện

20 cái

 

4

Đèn chiếu vàng da

02 cái

 

5

Đèn Đọc phim

02 cái

 

6

Giường sơ sinh

01 cái

 

7

Giường sơ sinh + lôi

10 cái

 

8

Lồng ấp trẻ sơ sinh

06 cái

 

9

Máy CPAP

04 cái

 

10

Máy đo Spo2

03 cái

 

11

Máy hút ẩm

01 cái

 

12

Máy hút áp lực thấp

01 cái

 

13

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

14

Máy khí dung

04 cái

 

15

Máy truyền dịch

03 cái

 

16

Monitor 5 thông s

04 cái

 

17

Monitor 6 thông số

01 cái

 

18

Liễu kế cá nhân

01 cái

 

19

Tủ sy

01 cái

 

20

Tủ thuốc các loại

02 cái

 

21

Xe tiêm các loại

03 cái

 

 

Khoa Nhi

 

 

1

Bàn làm thủ thuật

01 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cắm tường

05 cái

 

3

Bơm tiêm điện

02 cái

 

4

Bơm tiêm điện PCA

02 cái

 

5

Cân sức khỏe

01 cái

 

6

Đèn Đọc phim

04 cái

 

7

Giường bệnh nhân đa năng

02 cái

 

8

Máy CPAP

01 cái

 

9

Máy đo Spo2

01 cái

 

10

Máy hút dịch các loại

04 cái

 

11

Máy khí dung

02 cái

 

12

Máy truyền dịch

02 cái

 

13

Monitor 5 thông số

02 cái

 

14

Monitor 6 thông số

01 cái

 

15

Liễu kế cá nhân

30 cái

 

16

Tủ sấy

02 cái

 

17

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

18

Xe lăn tay

01 cái

 

19

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Mắt

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cắm tường

05 cái

 

2

Bộ đo nhãn áp

01 bộ

 

3

Bộ dụng cụ cắt mộng

02 bộ

 

4

Bộ dụng cụ đục thủy tinh thể

02 bộ

 

5

Bộ tiểu phẫu

04 bộ

 

6

Cassette phaco

02 cái

 

7

Đèn khám bệnh

01 cái

 

8

Đèn soi đáy mắt

01 cái

 

9

Máy đo thị trường

02 cái

 

10

Máy hút ẩm

03 cái

 

11

Máy khúc xkế tự động

01 cái

 

12

Máy siêu âm mắt

01 cái

 

13

Máy sinh hiển vi phẫu thuật

01 cái

 

14

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

15

Thước đo độ lác

01 cái

 

16

Tủ sấy

02 cái

 

17

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

18

Xe đẩy dụng cụ các loại

01 cái

 

19

Xe lăn tay

02 cái

 

20

Xe tiêm các loại

01 cái

 

21

Máy sinh hiển vi khám mắt

02 cái

 

 

Khoa Nội tim mạch lão khoa

 

 

1

Bàn khám bệnh

01 cái

 

2

Bình làm ẩm oxy cắm tường

05 cái

 

3

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

01 bộ

 

4

Bơm tiêm điện

02 cái

 

5

Cân sức khỏe

01 cái

 

6

Đèn khám bệnh

05 cái

 

7

Giường bệnh nhân đa năng

09 cái

 

8

Máy điện tim 3 cần

02 cái

 

9

Máy hút ẩm

01 cái

 

10

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

11

Máy khí dung

02 cái

 

12

Máy sốc điện

04 cái

 

13

Máy truyền dịch

01 cái

 

14

Monitor 5 thông số

02 cái

 

15

Liễu kế cá nhân

07 cái

 

16

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

17

Xe đẩy cáng bệnh nhân

02 cái

 

18

Xe đẩy dụng cụ các loại

01 cái

 

19

Xe lăn tay

03 cái

 

20

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Răng hàm mặt

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cm tường

05 cái

 

2

Đèn Đọc phim

02 cái

 

3

Đèn khám bệnh

02 cái

 

4

Đèn mổ di động

01 cái

 

5

Giường bệnh nhân đa năng

01 cái

 

6

Máy hút dịch các loại

04 cái

 

7

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

8

Tủ sy

02 cái

 

9

Tủ thuc các loại

01 cái

 

10

Xe đẩy cáng bệnh nhân

01 cái

 

11

Xe lăn tay

01 cái

 

12

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Truyền nhiễm

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cm tường

05 cái

 

2

Bơm tiêm điện

03 cái

 

3

Cân sức khỏe

01 cái

 

4

Đèn khám bệnh

05 cái

 

5

Giường bệnh nhân đa năng

02 cái

 

6

Máy đo Spo2

01 cái

 

7

Máy hút m

01 cái

 

8

Máy hút dịch các loại

03 cái

 

9

Máy khí dung

02 cái

 

10

Máy khử khuẩn buồng bệnh

01 cái

 

11

Máy truyền dịch

02 cái

 

12

Monitor 5 thông số

02 cái

 

13

Liễu kế cá nhân

02 cái

 

14

Tthuốc các loại

01 cái

 

15

Xe đẩy dụng cụ các loại

01 cái

 

16

Xe lăn tay

01 cái

 

17

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa chống nhiễm khun vi sinh

 

 

1

Bàn khám bệnh

02 cái

 

2

Dàn ELIZA

01 bộ

 

3

Đèn khám bệnh

01 cái

 

4

Kính hiển vi hai mắt

01 cái

 

5

Máy đếm khuẩn lạc

01 cái

 

6

Máy là đồ vải

01 cái

 

7

Máy rửa dụng cụ

02 cái

 

8

Máy giặt đồ vải

02 cái

 

9

Máy sấy đồ vải

02 cái

 

10

Máy vt đồ vải

01 cái

 

11

Tủ ấm

03 cái

 

12

Tấm CO2

01 cái

 

13

Tủ sấy

05 cái

 

14

Xe đẩy dụng cụ các loại

12 cái

 

15

Xe tiêm các loại

03 cái

 

 

Khoa Sinh Hóa

 

 

1

Máy hút ẩm

02 cái

 

2

Máy hủy kim tiêm

01 cái

 

3

Tủ ấm

02 cái

 

4

Tủ sy

03 cái

 

 

Khoa Huyết Học

 

 

1

Kính hin vi hai mắt

04 cái

 

2

Máy hàn túi máu

04 cái

 

3

Máy hút ẩm

01 cái

 

4

Micropipet

08 cái

 

5

Tủ ấm

02 cái

 

6

Tủ lạnh

04 cái

 

7

Tsấy

03 cái

 

8

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

9

Ttrữ huyết tương

01 cái

 

10

Xe tiêm các loại

02 cái

 

 

Khoa Lao

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cm tường

05 cái

 

2

Bơm tiêm điện

02 cái

 

3

Cân sức khỏe

01 cái

 

4

Đèn Cla

04 cái

 

5

Đèn Đọc phim

04 cái

 

6

Máy đo Spo2

01 cái

 

7

Máy hút áp lực thấp

02 cái

 

8

Máy hút dịch các loại

04 cái

 

9

Máy hủy kim tiêm

01 cái

 

10

Máy khí dung

02 cái

 

11

Monitor 5 thông s

02 cái

 

12

Liễu kế cá nhân

01 cái

 

13

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

14

Xe lăn tay

01 cái

 

15

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Da liễu

 

 

1

Bình làm ẩm oxy cắm tường

05 cái

 

2

Cân sức khỏe

01 cái

 

3

Đèn khám bệnh

02 cái

 

4

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

5

Máy khí dung

01 cái

 

6

Liễu kế cá nhân

10 cái

 

7

Tủ sấy

02 cái

 

8

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

9

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa tai mũi họng

 

 

1

Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai

01 bộ

 

2

Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản

01 bộ

 

3

Bộ nội soi mũi xoang

01 bộ

 

4

Bộ tiểu phẫu

01 bộ

 

5

Đèn Cla

02 cái

 

6

Đèn Đọc phim

01 cái

 

7

Giường bệnh nhân đa năng

01 cái

 

8

Máy đo Spo2

01 cái

 

9

Máy hút ẩm

01 cái

 

10

Máy hút dịch các loại

02 cái

 

11

Máy khí dung

05 cái

 

12

Máy khoan

01 cái

 

13

Liễu kế cá nhân

15 cái

 

14

Tsấy

01 cái

 

15

Tủ thuốc các loại

01 cái

 

16

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa Đông y

 

 

1

Bình làm m oxy cm tường

05 cái

 

2

Cân sức khỏe

01 cái

 

3

Đèn Đọc phim

03 cái

 

4

Giường bệnh nhân đa năng

01 cái

 

5

Máy đóng gói thuốc sắc

01 cái

 

6

Máy khí dung

04 cái

 

7

Máy mát - xa

04 cái

 

8

Máy sắc thuốc

04 cái

 

9

Liu kế cá nhân

15 cái

 

10

Tủ sấy

02 cái

 

11

Tủ thuốc các loại

03 cái

 

12

Xe tiêm các loại

01 cái

 

 

Khoa chuẩn đoán hình ảnh

 

 

1

Cân sức khỏe

01 cái

 

2

Đèn Đọc phim

08 cái

 

3

Liu kế cá nhân

08 cái

 

4

Máy điện tim 12 cần

01 cái

 

5

Máy điện tim 3 cần

01 cái

 

6

Máy điện tim 6 cần

01 cái

 

7

Máy hút ẩm

10 cái

 

8

Máy hút dịch các loại

01 cái

 

9

Máy rửa dụng cụ nội soi

01 cái

 

 

Các thiết bị khác

 

 

1

Tbảo quản t thi

01 cái

 

 

Hệ thống thiết bị xếp hàng (bổ sung hệ thống tại siêu âm + phòng khám) + thiết bị kết nối + màn hình hiển thị + máy quét mã vạch + máy in thẻ

 

 

1

Hệ thống xếp hàng (bổ sung hệ thống tại Siêu âm và phòng khám)

01 HT

 

2

Bộ chuyển đổi tín hiệu + dây kết ni tín hiệu

11 bộ

 

3

Màn hình hiển thị

10 cái

 

4

Máy quét mã vạch

04 cái

 

5

Máy in thẻ

01 cái

 

II

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN (BV hạng 3)

 

 

1

Máy đo điện não

01 cái

 

2

Thiết bị tập PHCN cưỡng bức chi trên và chi dưới

01 bộ

 

3

Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp

01 bộ

 

4

Máy nhiệt nóng, lnh

01 cái

 

5

Máy từ nhiệt rung trở kháng

01 cái

 

6

Máy điện châm đa năng

03 cái

 

7

Máy điều trị sóng ngn và xung điện liên tục

01 cái

 

8

Máy siêu âm điều trđa tần số 1 và 3 MHZ hiển thị màn hình LCD

01 cái

 

III

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT (BV hạng 3)

 

 

1

Dàn máy miễn dịch Elisa

01 bộ

 

2

Máy điện tim 6 cn

01 cái

 

3

Máy xét nghiệm HbA1C

01 cái

 

IV

TRUNG TÂM Y THUYỆN

 

 

A

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYN HUYỆN

 

 

 

Khoa giặt là hấp sấy

 

 

1

Máy giặt công nghiệp

02 cái

 

2

Máy giặt Panasonic

02 cái

 

3

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít

02 cái

 

4

Nồi hấp tiệt trùng LS-B75L; JIBIMED

01 cái

 

5

Nồi hấp tiệt trùng LS-50L; JIBIMED

01 cái

 

6

Nồi luộc dụng cụ

01 cái

 

7

Ni hấp tiệt trùng vô khuẩn

01 cái

 

8

Nồi hấp chạy điện 75 lít

01 cái

 

9

Tủ sấy dụng cụ Memmert

01 cái

 

10

Nồi nấu parapin

01 cái

 

 

Khoa hồi sức cấp cứu

 

 

1

Máy tạo Oxy Đài Loan

01 cái

 

2

Máy điện tim 3 kênh

02 cái

 

3

Máy tạo Oxy Mỹ

03 cái

 

4

Máy trợ thở Mỹ

01 cái

 

5

Máy thở + máy nén khí

01 bộ

 

6

Máy thở trẻ em + máy nén khí

01 bộ

 

7

Máy thở CPAP (không xâm nhập chạy điện)

01 cái

 

8

Máy phá rung tim

01 cái

 

9

Máy điện tim 3 đến 6 kênh

01 cái

 

10

Máy truyền dịch

01 cái

 

11

Máy đo độ bão hòa ô xy loại để bàn

01 cái

 

12

Máy làm ấm tr sơ sinh

01 cái

 

13

Máy khí dung siêu âm

01 cái

 

14

Máy làm ấm dịch truyền

01 cái

 

15

Bơm tiêm điện

01 cái

 

16

Bộ đặt nội khí quản

01 bộ

 

17

Bộ mở khí quản

01 bộ

 

18

Giường cấp cu người lớn

10 cái

 

19

Giường cấp cứu nhi

10 cái

 

20

Bình oxy 5 - 10kg + van giảm áp kèm đồng hồ

03 bộ

 

21

Lồng p trẻ sơ sinh

01 cái

 

22

Đèn điều trị vàng da

01 cái

 

23

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

02 cái

 

24

Máy xông khí dung

03 cái