• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 2683/QĐ-TCHQ năm 2014 thành lập Đội Nghiệp vụ Trà Vinh thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 2683/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2683/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI NGHIỆP VỤ TRÀ VINH THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU VĨNH LONG TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 06 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 8760/BTC-TCCB ngày 05/7/2011 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và tiêu chí thành lập Đội (Tổ )thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Nghiệp vụ Trà Vinh thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội nêu tại Điều 1 đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2683/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2683/QĐ-TCHQ

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249661