• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Quyết định 2688/QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Quyết định 2688/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH PHÚ THỌ
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CSBHXH, BHYT TOÀN DÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2688/QĐ-BCĐ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ, tại Tờ trình số 54/TTr-BHXH ngày 09/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế; BHXH Việt Nam (thay b/c);
- CT, các PCT;
- CVP, các PVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT, VX2.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hà Kế San

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ..../QĐ-BCĐ ngày... tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp) và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (viết tắt là BHXH) và bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu.

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về chính sách BHXH, BHYT giữa các cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc.

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được cung cấp tài liệu và những thông tin cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định.

3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, hiệu quả, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ.

Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Trưởng Ban chỉ đạo.

1. Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách chung: Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc của các Sở, ban, ngành tham gia thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban Chỉ đạo và kết luận các vấn đề tại các cuộc họp đó.

3. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các thành viên của Ban chỉ đạo.

4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ, trách nhiệm chung của Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

1. Giúp Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban trong thời gian đi vắng khi được Trưởng ban ủy quyền.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và tham mưu với UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban phân công.

Điều 7. Phó Trưởng Ban thường trực - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

1. Là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

2. Chủ trì, tham mưu và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện chính sách về BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, tổ chức triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để đạt chỉ tiêu theo Nghị Quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, đối mới hình thức, nội dung truyền thông, tuyên truyền dưới nhiều hình thức tới tất cả các nhóm đối tượng để các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành; chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuất việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

6. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình, đề án, thực hiện các nhiệm vụ BHXH, BHYT được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền giao. Trong đó thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định.

7. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT; về cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT. Định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Các Phó Trưởng Ban.

1. Giám đốc Sở y tế:

- Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thực hiện BHYT.

- Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền trong nội dung quản lý nhà nước về BHYT.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng cho người có thẻ BHYT.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng chương trình phối hợp công tác hàng năm và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo thẩm quyền. Hàng năm thống kê tình hình biến động của các doanh nghiệp lao động trên địa bàn, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để hướng dẫn tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

- Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng, triển khai chương trình phối hợp công tác hàng năm liên quan đến BHXH.

Điều 9. Nhiệm vụ, trách nhiệm chung của Ủy viên Ban chỉ đạo.

- Thay mặt Sở, Ngành thành viên chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc chức năng quản lý của Sở, Ngành thành viên.

- Phản ánh đầy đủ ý kiến của Sở, Ngành mình về những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo tới Sở, Ngành mình.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo của Ban. Nếu vắng mặt trong các cuộc họp thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của Sở, Ngành mình liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi Trưởng Ban yêu cầu.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.

1. Sở tài chính:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện thanh quyết toán và chuyển kinh phí kịp thời, đầy đủ cho nhóm đối tượng được đóng, hỗ trợ đóng bằng nguồn ngân sách Nhà nước đúng theo quy đnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

- Nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hằng quý cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đang còn hoạt động, đăng ký tạm dừng hoạt động và đã làm thủ tục giải thể, phá sản để rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập thực hiện nghiêm túc Luật BHYT, phấn đấu hằng năm có 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua hằng năm.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trong phụ huynh, học sinh, sinh viên về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nghĩa vụ và quyền của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thu, nộp bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, lập dự toán, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác y tế trường học, đảm bảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và rà soát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử của các ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia BHYT.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo đài.

6. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp số 517/QCPH-CA-BHXH ngày 31/8/2012 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ với Công an tỉnh Phú Thọ trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

7. Thanh tra tỉnh:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

8. Cục Thuế tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc trao đổi số liệu về số lượng lao động thực tế doanh nghiệp sử dụng, mức tiền lương thực tế doanh nghiệp chi trả để cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành thu BHXH, BHYT theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế số 168/QCPH-BHXH-CT ngày 13/4/2015 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ với Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

9. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

- Phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và giải đáp các chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách về BHXH, BHYT đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hàng quý cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin của các dự án hoạt động trong các Khu công nghiệp để rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ:

Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện việc buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị sử dụng lao động để nộp tiền BHXH, BHYT chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo quy định của pháp luật.

11. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo các nội dung triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp, giao ban của Ban chỉ đạo; các hội nghị về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

12. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề giới thiệu về BHXH, BHYT…vv.

13. Báo Phú Thọ:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHXH, BHYT để tuyên truyền đến mọi người dân trên toàn tỉnh.

14. Hội Nông dân tỉnh:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chính sách BHXH và BHYT. Vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

15. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ các cấp thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT và trách nhiệm, quyn lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên nữ nói riêng theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT để tự nguyện, tự giác tham gia; vận động hội viên Hội phụ nữ tích cực tham gia BHXH, BHYT.

16. Tỉnh đoàn thanh niên:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho các đoàn viên thanh niên để các đoàn viên thanh niên nhận thức đúng về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, nhất là đoàn viên thanh niên là lao động trẻ tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và đoàn viên thanh niên là sinh viên tham gia BHYT.

Điều 11.

1. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

- Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế số 210/QCPH-MTTQ-BHXH ngày 22/4/2016 giữa Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ về thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020.

2. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống Công đoàn và trong công chức, viên chức, công nhân, người lao động; tham gia quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT và hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế số 204/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 13/6/2016 giữa Liên đoàn lao động tỉnh với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Chế độ họp và làm việc.

1. Công tác họp giao ban định kỳ được thực hiện trong quý II hàng năm. Khi có vấn đề đột xuất phát sinh, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định triệu tập phiên họp bất thường của Ban chỉ đạo để chỉ đạo giải quyết.

2. Tổ chức sơ kết sau 3 năm thực hiện, tổng kết sau 5 năm thực hiện. Giai đoạn đến năm 2020 thực hiện như sau: Sơ kết 3 năm thực hiện trong năm 2018, tổng kết thực hiện trong năm 2020.

Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp chung về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT về Ban Chỉ đạo (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 14. Quan hệ công tác.

1. Ban chỉ đạo làm việc và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các địa phương để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT.

2. Căn cứ vào nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các thành viên Ban chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện công việc của mình, đồng thời đề xuất những giải pháp cần thiết để tổ chức thực hiện các chương trình về BHXH, BHYT toàn dân có hiệu quả.

Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện đồng bộ trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của các đơn vị.

Điều 16. Chế độ khen thưởng.

1. Khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT toàn dân thực hiện trong sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2012; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất, hướng dẫn về công tác khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT toàn dân, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân.

1. Quy chế này áp dụng cho Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ và các ngành, địa phương có liên quan. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này, đng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét giải quyết.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2688/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2688/QĐ-BCĐ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333070