• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Quyết định 269/QĐ-UBDT về giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2016 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 269/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 "NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BN VÀ CẤP BÁCH VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030"

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 91/2006/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 của Th tướng Chính ph về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 329/2006/QĐ-BCA(A11) ngày 11/5/2006 của Bộ trưng Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu s và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã s CTDT/16-20;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBDT , ngày 24/02/2016 của Bộ trưng, Ch nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt II năm 2016 của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "những vấn đề cơ bn và cấp bách về dân tộc thiu s và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" đặt hàng đ giao trực tiếp;

Căn cứ Văn bản số 199/BKHCN-XHTN, ngày 20/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chtrì thực hiện nhiệm vụ năm 2016 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vn đề cơ bn và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc Việt Nam đến năm 2030":

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiu svà chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc;

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chnhiệm Ủy ban Dân tộc, Ch trì Chương trình CTDT/16-20.

Điều 2. Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chương trình CTDT/16-20: thông báo và triển khai, thực hiện quy trình giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưng Vụ Tổng hợp, Chánh Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 và Thtrưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ KH&CN:
- Các TT, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (03), VPCT (05).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 269/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 31/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 269/QĐ-UBDT

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
313212