• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 269/QĐ-UBND về phê duyệt chương trình khuyến công năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Quyết định 269/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21.5.2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BTC ngày 28.12.2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 26/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 18.02.2014 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 11.12.2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 45/SCT - KHTCTH ngày 18 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình khuyến công năm 2018 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bắc Ninh là đơn vị thực hiện (chi tiết các chương trình theo phụ lục đính kèm);

Tổng kinh phí: 3.550.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)

Nguồn kinh phí thực hiện: Trong dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 đã giao cho đơn vị.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Công thương theo chức năng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh tổ chức thực hiện các chương trình khuyến công theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Công thương; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT-TH, CVP, các P.CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018)

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

I

Chương trình đào tạo nghề

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

240

 

II

Chương trình hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

3.000

 

III

Chương trình hỗ trợ thông tin tuyên truyền, duy trì Website phục vụ công tác khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

50

 

IV

Chương trình tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

95

 

V

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

50

 

VI

Chương trình khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

95

 

VII

Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác khuyến công

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

20

 

Tổng Cộng

 

3.550

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 269/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 269/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377970