• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2017 kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Quyết định 2693/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1844/TTr-SGDĐT ngày 18/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An triển khai thực hiện theo kế hoạch thời gian đã quy định. Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch năm học 2017-2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Bộ GD và ĐT;
- CT, PCT.UBND tỉnh (Lê Tấn Dũng);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, SGDĐT, hg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Dũng

 

QUY ĐỊNH

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Long An)

STT

Kế hoạch nội dung

Kế hoạch thời gian đối với các cấp hc

Giáo dục Mầm non (HKI 18 tuần, HKII 17 tuần)

Giáo dục Tiểu học (HKI 18 tuần, HKII 17 tuần)

Giáo dục thường xuyên (HKI 16 tuần, HKII 16 tuần)

Giáo dục Trung hc (THCS, lớp 10 và lớp 11) (HKI 19 tuần, HKII 18 tuần)

Giáo dục Trung học (lớp 12) (HKI 19 tuần, HKII 18 tuần)

1

Ngày tựu trường

21/8/2017

14/8/2017

01/8/2017

2

Ngày bắt đầu thực hiện chương trình tuần 1

28/8/2017

21/8/2017

07/8/2017

3

Ngày khai giảng năm học 2017-2018

05/9/2017

4

Ngày kết thúc học kỳ 1

29/12/2017

04/01/2018

09/12/2017

30/12/2017

16/12/2017

5

Ngày nghỉ giữa 2 học kỳ

02/01/2018

05/01/2018

11/12/2017

02/01/2018

18/12/2017

6

Thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất

11 ngày: t ngày 11/02/2018 (26/12 âm lịch) đến hết ngày 21/02/2018 (mùng 06/01 âm lịch)

7

Ngày hoàn thành chương trình học kỳ II

12/5/2018

19/5/2018

14/4/2018

19/5/2018

05/5/2018

8

Tuần lễ dự phòng

14/5-19/5/2018

21/5-26/5/2018

16/4-21/4/2018

21/5-26/5/2018

07/5-12/5/2018

9

Ngày kết thúc năm học 2017-2018

28/5/2018

10

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiu học và xét công nhn tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2018

11

Hoàn thành tuyn sinh vào lớp 10 năm hc 2018-2019 trước ngày 31/7/2018

Lưu ý: Các ngày nghtrong năm học gồm:

- Nghỉ Tết cổ truyền (Mậu Tuất): 12 ngày: từ ngày 11/02/2018 đến hết ngày 21/02/2018.

- Nghỉ khác: 06 ngày (Lễ Quốc khánh 02/9/2017, Ngày Nhà giáo 20/11/2017, Tết Dương lịch 01/01/2018 Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4/2018, Lễ Chiến thắng 30/4/2018, Ngày Quốc tế lao động 01/5/2018).

- Nghỉ bù: (sẽ có hướng dẫn cụ thể)

- Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2693/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2693/QĐ-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362366