• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2008/QĐ-UBND về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 27/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2014/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2014/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2008/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải được ký ngày 19 tháng 3 năm 2007 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 299/TTr-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc trình ban hành sửa đổi một số điều của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau:

“1. Hộ thoát nước nằm trong phạm vi 50 m đến hệ thống tuyến cống thu gom nước thải thuộc dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang phải đấu nối vào hệ thống thoát nước công cộng.

Đối với các công trình xây dựng mới của các hộ thoát nước, việc đấu nối phải thể hiện trong các giai đoạn lập hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng công trình.

Trường hợp tuyến cống thu gom nước thải xa hơn 50 m so với vị trí thoát nước của công trình xây dựng hoặc công trình xây dựng tại các tuyến hẻm chưa được đầu tư tuyến cống thu gom nước thải, hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng phải thể hiện hố ga đấu nối chờ sẵn trong khuôn viên nhà hoặc công trình tại vị trí thuận lợi và có cao độ phù hợp, khi có tuyến ống thu gom nước thải cấp 3 đi qua phải thực hiện đấu nối.

Khuyến khích các hộ thoát nước nằm ngoài phạm vi 50 m hoặc tại các tuyến hẻm chưa có tuyến cống thu gom nước thải, đầu tư hệ thống thu gom nước thải để sử dụng chung cho khu vực.

Việc thể hiện đấu nối nước thải trong hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng công trình không làm thay đổi các bước thực hiện đấu nối đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trước đây.”

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Các nội dung khác (không điều chỉnh) của Quyết định số 02/2014/QĐ- UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262571