• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (sau đây gọi chung là cấp huyện), các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Phú Thọ không quy định trong Quy chế này được áp dụng thực hiện theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh hoặc đón tiếp người nước ngoài đến tỉnh Phú Thọ; các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài cư trú.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Phú Thọ; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện thống nhất ở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn của Công an tỉnh.

4. Các hoạt động phối hợp phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại; không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các hình thức khác phù hợp với quy định hiện hành.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với Bộ Công an trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trao đổi với Công an tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến việc cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

Điều 6. Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tổ chức thực hiện pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Trao đổi, thông báo cho các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện các phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài; các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Trao đổi bằng văn bản với Công an tỉnh thông tin về người nước ngoài do các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đề nghị cho phép đến hoạt động tại tỉnh khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong tỉnh trao đổi thông tin liên quan đến người nước ngoài tại địa phương với các cơ quan lãnh sự nước ngoài.

c) Thông báo về danh sách, nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp quản lý, trao đổi với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thông tin về cư trú, hoạt động của người nước ngoài thuộc các khu vực, địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trao đổi với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan các nội dung được quy định tại Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ).

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm:

a) Trao đổi với Công an tỉnh thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các Khu, Cụm công nghiệp được phân cấp quản lý.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung quy định tại Điều 8 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

7. Các sở, ban, ngành khác theo chức năng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Công an tỉnh trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài thuộc cơ quan đơn vị quản lý.

b) Thông báo với Công an tỉnh danh sách người nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề, giấy phép lái xe để phối hợp quản lý.

c) Thông báo với Sở Ngoại vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong... phải trao đổi với cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài tại địa phương.

b) Thông báo với Sở Ngoại vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong... phải trao đổi với cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

c) Trao đổi bằng văn bản với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ, thông tin liên quan đến người nước ngoài tại các doanh nghiệp, trong khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn kết hôn với công dân địa phương để phối hợp quản lý.

d) Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, chức năng ở địa phương trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Chỉ đạo UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức công tác nắm tình hình hoạt động của cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài đến địa phương.

9. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì công tác quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện người nước ngoài hoạt động không đúng chương trình, mục đích đã đăng ký khi nhập cảnh vào Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Trao đổi thông tin cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài với UBND cấp huyện để phối hợp trong quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương;

Trao đổi với Sở Ngoại vụ thông tin về tình hình, kết quả xử lý, điều tra đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự, tai nạn, tử vong theo quy định của pháp luật để báo cáo UBND tỉnh, Bộ ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, quản lý và xử lý những vấn đề phát sinh liên quan công tác lãnh sự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong… phải trao đổi với cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

b) Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan khi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có yêu cầu thăm lãnh sự hoặc các yêu cầu khác; hỗ trợ xác định thân phận pháp lý của người nước ngoài, phương tiện giao thông liên quan vụ tai nạn phục vụ đề xuất phương án giải quyết trong các trường hợp được hưởng ưu đãi miễn trừ liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết nguyện vọng của cơ quan đại diện ngoại giao, thân nhân của người nước ngoài tai nạn, tử vong khi có yêu cầu trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật. Hướng dẫn thân nhân người nước ngoài tử vong đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để đăng ký và cấp giấy khai tử.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ có trách nhiệm:

Phối hợp với lực lượng Công an cơ sở nắm tình hình liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn, kịp thời cung cấp, trao đổi với Công an tỉnh các thông tin, tình hình có liên quan đến người lao động nước ngoài để chủ động phối hợp quản lý, giải quyết.

4. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch có trách nhiệm tập hợp thông tin, tình hình các đoàn khách quốc tế đến địa bàn tỉnh tham quan du lịch, trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp quản lý.

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thực hiện các quy định trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc với người nước ngoài đến Phú Thọ có trách nhiệm:

a) Quản lý người nước ngoài được mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc hoạt động đúng chương trình, mục đích đã đăng ký khi nhập cảnh trong thời gian đến địa phương.

b) Phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

7. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:

a) Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Thực hiện cung cấp thông tin, thống kê báo cáo các cơ quan chức năng tình hình liên quan đến người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương.

2. Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thanh tra nhà nước việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 9. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc trục xuất, buộc xuất cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động theo quy định.

3. Các cơ quan chức năng được quy định tại Khoản 1, 2, 5, 6, Điều 29 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gửi văn bản thông báo kịp thời các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài quy định tại điểm a, b, c, Khoản 1 Điều 28 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an tỉnh để phối hợp thực hiện.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Điều 10. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thống kê số liệu người nước ngoài làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc và người nước ngoài cư trú tại địa phương theo đề nghị của Công an tỉnh.

Điều 11. Chế độ trao đổi thông tin

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài định kỳ ngày 05 hàng tháng trao đổi với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin, số liệu thuộc nội dung và trách nhiệm phối hợp đã nêu trong quy chế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/01 năm kế tiếp) gửi báo cáo đánh giá kết quả việc phối hợp thực hiện Quy chế về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp báo cáo theo định kỳ và đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

3. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 12/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

362

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328203