• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định tại Biểu số 04, 05, 06 được kèm theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

Tải về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC BIỂU SỐ 04, 05, 06 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2016/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 158/TTr/STC-QLG ngày 09 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại các Biểu số 04, 05, 06 được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016, cụ thể:

- Tại Biểu 04 thay thế mục VI huyện Lương Sơn, mục XI thành phố Hòa Bình.

- Tại Biểu 05 thay thế mục VI Huyện Lương Sơn, mục XI Thành phố Hòa Bình.

- Tại Biểu 06 thay thế mục VI Huyện Lương Sơn, mục XI Thành phố Hòa Bình.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Biểu số 04: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 ĐỐI VỚI ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

(Kèm theo Quyết định số: 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Loại đô thị

Đoạn đường

Giá đất (1.000đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

I

HUYỆN LƯƠNG SƠN

 

TT Lương Sơn

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố Loại 1

 

Đoạn đường QL6A đi qua thị trấn, từ Km 40+560 (cầu Đồng Bái) đến Km 41+680 (Đường rẽ vào Tiểu khu 7.

5,500

4,100

2,800

1,500

 

1.4

2

Đường phố Loại 2

 

Đoạn đường QL6A từ Km 40+560 (cầu Đồng Bái) đi về hướng Xuân Mai đến hết thị trấn Lương Sơn; Đoạn đường QL6A từ Km 41+680 (Đường rẽ vào Tiểu khu 7 đến Km 42+ 560 (cầu Đồng Chúi rẽ sang xã Tân Vinh).

4,500

2,800

2,000

900

 

1.3

3

Đường phố Loại 3

 

Đoạn đường QL6A đi qua thị trấn, từ Km 42+ 560 (cầu Đồng Chúi rẽ sang xã Tân Vinh đến nhà hàng Bích Lương) đến Km 44+650 (hết địa phận thị trấn Lương Sơn); Từ QL 6A đến đường trục chính vào khu Trung tâm thương mại Đông Dương (có chiều rộng mặt đường là 27 m); Đoạn đường từ QL 6 đến cổng xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi.

3,500

2,500

1,500

900

 

1.4

4

Đường phố Loại 4

 

Đoạn đường Trường Sơn A đi qua thị trấn, từ Km 0 đến Km 0+300 (đường rẽ vào nhà máy xi măng); Đoạn đường từ QL6A rẽ vào nông trường Cửu Long đến ngã ba Đội 8/3; Đoạn đường từ QL6A đến Trung tâm Dạy nghề; Đoạn đường từ QL6A rẽ vào đến Công ty TNHH MTV Loan Trần; Đoạn đường từ QL6A đến cổng phụ sân vận động huyện; Đoạn đường từ QL 6A đi rẽ vào tiểu khu 7 sâu vào 400 mét; Đoạn đường từ QL6A đi vào TK8 đến hết nhà số 103; Đoạn đường từ QL6A đi đến cổng Bệnh viện Đa khoa huyện; Đoạn đường từ QL6A đi đến cổng Trung Đoàn 36; các đường nhánh trong khu thương mại và nhà ở Đông Dương.

2,250

1,350

900

585

 

1.3

5

Đường phố Loại 5

 

Đường Trường Sơn A từ Kn 0+300 đến Km1+390; Đoạn đường từ QL 6A đi vào cổng chào Khu Liên Sơn đến ngã ba hết sân bóng của Nông trường Cửu Long.

1,500

900

600

400

 

1.3

6

Đường phố Loại 6

 

Các trục đường còn lại thuộc thị trấn Lương Sơn và xóm Mỏ; cổng XN khai thác công trình Thủy Lợi qua xóm Mỏ đến điểm giao nhau với tiểu khu 8.

1,000

600

450

270

 

1.3

7

Đường phố Loại 7

 

Đường từ nhà ông Nguyễn Đình Phan (xóm Mòng) đến nhà ông Nguyễn Văn Trọng (xóm Mòng); Đường từ QL 6A cầu Đồng Bái đi đến Nhà Văn hóa xóm Đồng Bái; Đường xóm Đồng Bái từ nhà ông Đinh Công Tiếp (xóm Đồng Bái) đến nhà ông Đinh Công Hiệp (xóm Đồng Bái).

720

450

360

250

 

1.3

8

Đường phố Loại 8

 

Các trục đường còn lại thuộc xóm Mòng, xóm Đồng Bái.

540

360

300

180

 

1.2

II

TP. HÒA BÌNH

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Phường Phương Lâm

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi (Nhà văn hóa Thành phố Hòa Bình).

20.000

14.200

9.500

6,000

 

1.4

2

Đường phố loại 2

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư giao nhau giữa đường Cù Chính Lan và đường Lê Lợi (nhà Văn hóa TP) đến ngã ba giao nhau của đường An Dương Vương và đường Trần Hưng Đạo; Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhau với đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau đường Trần Hưng Đạo; Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã ba đường Chi Lăng (Khách sạn Đồng Lợi) đến điểm giao nhau với đường An Dương Vương.

14.000

9.000

6.000

4,500

 

1.4

3

Đường phố loại 3

 

Đường Nguyễn Trung Trực, Đường Mạc Thị Bưởi, Đường Điện Biên Phủ, Đường Chu Văn An, Đường Trần Phú, Đường Lê Lợi, Đường Ngô Quyền, Đường Nguyễn Huệ, Đường Hai Bà Trưng, Đường Đặng Dung.

10,000

7,500

5,500

4,000

 

1.4

4

Đường phố loại 4

 

Đường Lý Tự Trọng, Đường Hoàng Diệu, Đường Hòa Bình, từ ngã ba giao nhau với đường Cù Chính Lan (phía trước Cung Văn Hóa tỉnh) đến hết địa giới Phường Phương Lâm.

7,500

5,400

4,600

3,200

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba giao nhau với đường lên Tỉnh ủy; Đường Trang Nghiêm; Đường Tô Hiến Thành; Đường Tăng Bạt Hổ; Đường An Hòa; Đường Lê Hồng Phong; Đường Cao Bá Quát; Đường Trần Quang Khải; Đường Huỳnh Thúc Kháng; Đường Trần Bình Trọng; Đường Ngô Thị Nhậm; Đường Nguyễn Du; Đường Nguyễn Viết Xuân; Phố Trần Nguyên Hãn; Đường Ngô Sỹ Liên; Đường Phan Chu Trinh; Đường Yết Kiêu; Đường Lê Quý Đôn; Đường Đồng Nhân; Đường Tỉnh hội Phụ nữ; Đường nội bộ Khu quy hoạch dân cư tổ 28, Phường Phương Lâm.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường lên cổng Tỉnh ủy đến hết địa phận Phường Phương Lâm.

4,300

3,450

2,800

1,700

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Triệu Quang Phục; Các đường phố còn lại có độ rộng mặt đường trên 4mét thuộc Phường Phương Lâm.

4,000

3,200

2,600

1,600

 

1.1

 

 Đường đê Đà Giang thuộc Phường Phương Lâm

1.2

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5m đến 4m.

2,500

2,000

1,650

1,000

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Nguyễn Viết Xuân; Đường khu Thủy sản: có bề rộng đường trên 4m; Các đường còn lại có bề rộng đường trên 1,5mét đến 2,5mét.

2,000

1,600

1,300

800

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Đường thuộc khu dân cư trên đồi và dưới chân đồi từ tổ 1 đến tổ 4.

1,700

1,400

1,100

700

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Các đường còn lại có bộ rộng đường từ 1,5mét trở xuống.

1,400

1,100

900

550

 

1

12

Đường phố loại 12

 

Đường khu thủy sản có bề rộng đường từ 2.5 mét trở xuống

1,000

800

500

400

 

1

2

Phường Đồng Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhau với đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau đường Trần Hưng Đạo.

14,000

10,000

7,500

5,500

 

1.2

 

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã ba giao nhau với đường Phan Huy Chú.

 

1.3

2

Đường phố loại 2

 

Đường Cù Chính Lan: Từ điểm giao nhau với Đường Phan Huy Chú đến cầu Trắng.

10,000

7,500

5,500

4,000

 

1.2

 

Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã tư giao nhau với Đường Phan Huy Chú đến điểm ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm;

 

1.3

3

Đường phố loại 3

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ cầu Trắng đến điểm tiếp giáp với Xã Trung Minh.

7,500

5,500

4,000

3,200

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Trần Quốc Toản; Đường vào Trung tâm Giống vật nuôi (cũ); Đường Bế Văn Đàn (vào khu Cộng Lực cũ); Đường Phan Huy Chú; Đường Nguyễn Thái Học; Đường Nguyễn Khuyến; Đường Phan Đình Phùng; Đường Phan Kế Bính; Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; Đường Ông Ích Khiêm; Đường Trần Nhật Duật; Phố Kim Đồng; Đường Nguyễn Trãi; Phố Nguyễn Tri Phương (khu tập thể Bệnh viện); Đường Tổng Khiêm; Đường Nguyễn Công Trứ; Đường Minh Khai; Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm đến ngã ba giao nhau với Đường Cù Chính Lan; Các đường, phố còn lại có độ rộng đường trên 4mét.

4,000

3,200

2,600

1,600

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Nguyễn Đình Chiểu; Đường phố Tây Tiến: Quanh bến xe cũ có độ rộng đường từ 4mét trở lên.

2,500

2,000

1,650

1,000

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đoạn đường Quốc lộ 6 mới thuộc Phường Đồng Tiến; Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét.

2,000

1,600

1,300

800

 

1

 

 Đường đê Đà Giang từ cầu Hòa Bình đến cầu Đen

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Tôn Thất Thuyết đi vào dốc Can từ điểm tiếp Đường Quốc lộ 6 đến cầu Can vào 100mét; Đường Lê Ngọc Hân; Các đường phố có độ rộng đường từ 2,5mét đoạn từ phía cầu Đen - Đồng Tiến trở xuống đến hết địa phận phường Đồng Tiến (từ tổ 20 đến tổ 26); Các đường còn lại có độ rộng đường rộng từ 1,5m đến 2,5m.

1,500

1,200

1,000

600

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường phố có độ rộng đường từ dưới 2,5mét đoạn từ phía cầu Đen - Đồng Tiến trở xuống đến hết địa phận Phường Đồng Tiến (từ tổ 20 đến tổ 26); Các đường còn lại có độ rộng đường dưới 1,5mét.

1,000

800

650

400

 

1

9

Đường phố loại 9

 

 Đường Tôn Thất Thuyết: Từ cầu Can trở vào.

600

400

350

250

 

1

3

Phường Chăm Mát

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Lý Thường Kiệt đến hết Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.1

2

Đường phố loại 2

 

Đường Lý Thường Kiệt: Từ ngã ba Mát đến ngã ba giao nhau với Đường Võ Thị Sáu.

3,500

2,800

2,300

1,400

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ Ngân hàng Nông nghiệp đến hết ranh giới đất của Công ty Pacific (đi về phía dốc Cun).

3,000

2,400

1,950

1,200

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Bà Triệu; Đường Võ Thị Sáu; Đường An Dương Vương (đường dốc Cun): Từ cầu Chăm đến ngã ba giao nhau với đường QL 6 (Km1) thuộc địa phận phường Chăm Mát.

2,500

2,000

1,650

1,000

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Quốc lộ 6 đoạn từ Km 1 (thuộc phường Chăm Mát) đến hết địa phận Phường Chăm Mát (giáp địa phận huyện Cao Phong); Đoạn đường Quốc lộ 6 mới thuộc Phường Chăm Mát.

2,000

1,600

1,300

800

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba giao nhau với QL6 đến ngã ba nghĩa địa; Phố Đào Duy Từ (cạnh UBND Phường Chăm Mát); Đường Hồ Xuân Hương (qua tổ 17); Đường Lý Thái Tông; Đường Lê Lai; Đường Lương Thế Vinh (qua trường Cù Chính Lan); Đường Phan Đình Giót (vào trường Bắn); Đường Lê Văn Tám (vào Đoàn điều tra rừng); Các đường phố còn lại thuộc Phường Chăm Mát (trừ các đường tiểu khu 2, 3, 4, 5, ven chân đồi, thuộc Phường Chăm Mát).

600

400

350

250

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba nghĩa địa đến cầu Sinh; Các đường tiểu khu 2, 3, 4, 5 (ven chân đồi, thuộc Phường Chăm mát).

400

300

250

200

 

1

4

Phường Tân Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Chi Lăng: Đoạn từ chân cầu Hòa Bình (bờ trái SĐ) đến ngã ba giao nhau với đường Lê Thánh Tông; Đường Đinh Tiên Hoàng: đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Lê Thánh Tông đến cổng chợ Tân Thịnh; Đường Thịnh Lang.

10,000

7,500

5,500

4,000

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trương Hán Siêu.

7,500

5,400

4,600

3,200

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang và đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang (Bưu điện 500 số) đến giao nhau với đường Lý Nam Đế;; Đường Phan Bội Châu; Đường nội bộ dự án khu quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc tổ 16.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.1

 

Đường Hoàng Văn Thụ: Từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang đến hết địa giới phường Tân Thịnh

 

1.2

4

Đường phố loại 4

 

Đường Phùng Hưng: Từ ngã ba giao nhau với đường Thịnh Lang đến hết địa giới Phường Tân Thịnh.

4,300

3,450

2,800

1,700

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Lý Nam Đế; Đường Nguyễn Văn Trỗi; Đoạn đường từ cổng chợ Tân Thịnh (ngã ba giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng) đến giáp với chân tà luy đầu cầu Hòa Bình phía bờ trái Sông Đà; Đường nội bộ khu trung tâm thương mại- dịch vụ bờ trái sông Đà.

4,000

3,200

2,600

1,600

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Đoàn Thị Điểm; Đường Mạc Đĩnh Chi; Đường Lạc Long Quân; Đường vào khu dân cư tổ 23 (cạnh nhà A9) từ điểm tiếp giáp với đường Thịnh Lang đến đường Lạc Long Quân; Đường phố Ông Đùng: Đoạn giao nhau với đường Lê Thánh Tông đến hết ranh giới khu chung cư Sông Đà 7.

3,500

2,800

2,300

1,400

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Lê Thánh Tông: từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình; Các đường thuộc khu dân cư Tổ 23; Các lô đất còn lại nằm trong khu dân cư 565 cũ (Khu Thành đội); Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ cổng chợ Tân Thịnh đến cầu Đúng cũ; Đường nội bộ dự án nhà liền kề sông Đà 7; Các đường khu đất cấp cho cán bộ nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm phía sau khu nhà 5 tầng, tổ 14, Phường Tân Thịnh; Các lô đất nằm trong khu dân cư gia đình quân đội thuộc tổ 20.

3,000

2,400

1,950

1,200

 

1.1

8

Đường phố loại 8

 

 Đường vào đơn vị Bộ đội 565. Đường phố Ông Đùng: Đoạn ranh giới Khu chung cư Sông Đà 7 đến kè suối Đúng.

2,500

2,000

1,650

1,000

 

1.1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Hòa Bình: Từ ngã ba giao nhau với đường Hữu Nghị (cổng Chuyên gia) đến hết địa giới Phường Tân Thịnh (giáp với Phường Phương Lâm); Đường vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 4mét trở lên (trừ TK10).

2,000

1,600

1,300

800

 

1.1

10

Đường phố loại 10

 

Đường Âu Cơ; Đường vào tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 4mét trở lên; Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 2,5m đến 4m (Trừ tiểu khu 10).

1,500

1,200

1,000

600

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 1,5mét đến 2,5mét.

1,200

950

750

500

 

1

12

Đường phố loại 12

 

 Đường vào Tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 2,5 đến 4m.

800

650

550

350

 

1

13

Đường phố loại 13

 

Đường nội bộ Tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 1,5 mét đến 2.5 mét.

600

500

400

300

 

1

14

Đường phố loại 14

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường dưới 1,5mét.

400

300

200

100

 

1

5

Phường Tân Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Thịnh Lang.

10,000

7,500

5,500

4,000

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trần Quý Cáp.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Phùng Hưng: (Từ ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình đến ngã ba giao nhau với đường Thịnh Lang).

4,000

3,200

2,600

1,600

 

1

4

Đường phố loại 4

 

Phố Tuệ Tĩnh điểm giao nhau với đường Phùng Hưng đến tổ 5, 6; đoạn đường Hòa Bình từ ngã ba giao nhau với đường Phùng Hưng đến xưởng cưa cũ.

2,500

1,800

1,600

1,100

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Đoàn Thị Điểm; Đường Đốc Ngữ: từ điểm giao nhau với đường Phùng Hưng đến đường Trần Quý Cáp; Các đường phố còn lại có độ rộng đường trên 4 mét; Đường tổ 8 có độ rộng mặt đường trên 6mét; Các lô đất còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đà 12.

2,000

1,600

1,300

800

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Lý Thái Tổ (Lên khu Đông Lạnh cũ).

1,700

1,400

1,100

700

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Các đường còn lại có độ rộng đường từ trên 2,5 mét đến 4 mét.

1,500

1,200

1,000

600

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Đường Phạm Ngũ Lão; Các thửa đất giáp đường nhựa đi về phía huyện Đà Bắc thuộc tổ 9, 10.

1,400

1,100

900

550

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Triệu Phúc Lịch; Các đường trục chính tổ 10 (trừ các vị trí tiếp giáp đường nhựa đi về phía huyện Đà Bắc); Các đường còn lại có độ rộng đường từ 1,5 mét đến 2,5 mét.

1,200

950

750

500

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Đường 434: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Hòa Bình (Xưởng cưa cũ đến giáp xã Yên Mông).

1,000

800

650

400

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Đường phố Liên tổ 11, 12; Các đường nhánh của đường trục chính tổ 10; Các đường còn lại có độ rộng dưới 1,5 mét.

600

400

350

250

 

1

12

Đường phố loại 12

 

Các đường ngõ nhánh nối với ngõ ngang liên tổ 11, 12

400

300

250

200

 

1

6

Phường Hữu Nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Hữu Nghị; Đường Lê Thánh Tông: từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.1

 

Đường Hoàng Văn Thụ.

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Phùng Hưng; Đường Hòa Bình: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Phùng Hưng đến ngã ba giao nhau với đường Hữu Nghị (cổng khu Chuyên gia);

4,000

3,200

2,600

1,600

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Nguyễn Văn Trỗi điểm giao nhau với đường Hòa Bình đến điểm giao với đường Lê Thánh Tông; Đường nội bộ khu an cư xanh; Đường nội bộ khu Trung tâm thương mại dịch vụ bờ trái Sông Đà.

3,500

2,800

2,300

1,400

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình; Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư tổ 15 (giáp cây xăng); Khu quy hoạch dân cư và tái định cư tổ 11 (18 lô mặt đường).

3,000

2,400

1,950

1,200

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

 Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư và tái định cư tổ 11 (trừ 18 lô mặt đường).

2,500

2,000

1,500

1,000

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Hòa Bình: Từ ngã ba giao nhau với Đường Hữu Nghị (cổng Chuyên gia cũ) đến ngã ba giao nhau Đường Âu Cơ; Đường Phạm Hồng Thái (xóm C1, C2); Đường Bùi Thị Xuân; Đường Mai Thúc Loan (qua trụ sở HTX xóm Dè); Đường Bà Đà; Đường Nguyễn Biểu; Các đường chưa có tên có mặt đường rộng đường trên 4mét.

2,000

1,600

1,300

800

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Lý Thái Tổ đến hết địa phận phường Hữu Nghị.

1,700

1,400

1,100

7,000

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét; Đường trục chính tổ 08.

1,400

1,100

900

550

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Các đường ngõ ngang có mặt đường rộng trên 4m nối với đường Hòa Bình (Đoạn từ cổng khu Chuyên gia thuộc Phường Hữu Nghị đến điểm giao nhau với đường Lê Thánh Tông thuộc Phường Tân Thịnh); Các đường còn lại có độ rộng đường rộng từ 1,5mét đến 2,5mét; Các ngõ, ngách nối với đường trục chính tổ 08.

1,200

950

750

500

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường dưới 1,5mét.

600

500

400

350

 

1

7

Phường Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường An Dương Vương: Từ Đội thuế số 1 đến hết mép tường ngoài bến xe Chăm.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường An Dương Vương: Từ mép ngoài tường bến xe Chăm đến điểm tiếp giáp phường Phương Lâm.

 4,000

 3,500

 3,400

 2,800

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

 Đoạn từ ranh giới đất của Công ty Pacific (đi về phía dốc Cun) đến ngã ba giao nhau với Đường 435.

3,000

2,400

1,950

1,200

 

1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Quốc lộ 6 (đường đi dốc Cun): Từ ngã ba giao nhau giữa đường An Dương Vương với đường 435 và đường QL6 đến Km1 địa phận Phường Thái Bình.

2,500

2,000

1,650

1,000

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường QL6 đoạn từ Km1 đến hết địa phận Phường Thái Bình (giáp địa phận huyện Cao Phong); Đường An Dương Vương thuộc Phường Thái Bình: Từ Km 1 đến Km 3,5

2,000

1,600

1,300

800

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Lê Đại Hành (lên cảng 3 cấp): Từ ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến lý trình QL6+500m; Đường ra đê Quỳnh Lâm từ ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến hết địa phận Phường Thái Bình; Đường 435 từ Km00 đến Km 1+650

1,500

1,200

1,000

600

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường 435: đoạn từ Km 1+650 đến Km 3+500 (thuộc phường Thái Bình); Đường Lê Đại Hành lên cảng 3 cấp: Từ điểm Km0+500m đến hết địa phận Phường Thái Bình.

1,000

800

650

400

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Đường Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Chí Thanh, Đường phố Lương Ngọc Quyến (phía sau chợ Thái Bình); Các đường khu Dân cư nằm phía sau trục đường vào ngã ba Mát không tiếp giáp trục đường, Tổ 5 phường Thái Bình; Khu dân cư nằm phía sau trục đường An Dương Vương thuộc tổ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 18 tính từ chợ Thái Bình đến giáp danh khu dân cư Phường Phương Lâm.

600

400

350

250

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Khu dân cư nằm phía sau trục đường An Dương Vương không tiếp giáp trục đường An Dương Vương) gồm tổ 7, 14; Khu dân cư nằm sau đường 435, không tiếp giáp trục đường, gồm tổ 9, 10, 11, 12, xóm Khuôi; Khu Dân cư nằm phía sau đường An Dương Vương đường đi lên Cun không tiếp giáp trục Đường, tổ 8; Khu dân cư nằm phía sau đường Lê Đại Hành lên cảng 3 cấp Phường Thái Bình.

400

300

250

200

 

1

8

Phường Thịnh Lang

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Thịnh Lang, công ty cổ phần 565 đến điểm giao với đường Trần Quý Cáp.

10,000

7,500

5,500

4,000

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trương Hán Siêu, khu dân cư An Thịnh đến điểm giao với Ngòi Dong.

7,500

5,400

4,600

3,200

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Trần Quý Cáp; Đường khu dân cư Phường Thịnh Lang từ lô đất số 67 đến lô 70; từ lô 187 đến lô 191 (Có mặt cắt đường 27m); Đường khu dân cư Phường Thịnh Lang từ lô đất số 192 đến lô 202; từ lô 124 đến lô 175; từ lô 203 đến lô 211 (Có mặt cắt đường 22,5 m); Các lô đất trong khu dân cư đường nội bộ khu Cảng Chân Dê; Đường nội bộ khu quy hoạch tái định cư và dân cư tổ 6.

5,500

4,600

3,900

2,800

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang đến bến đò Thịnh Minh.

3,000

2,400

1,950

1,200

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường ra cảng Quả lắc: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Thịnh Lang với Đường Trần Quý Cáp đến cảng Quả lắc; Đường vào khu tập thể giáo viên tổ 4 thuộc phường Thịnh Lang; Khu dân cư phường Thịnh Lang từ lô đất số 01 đến lô 05; lô 71 và các lô tiếp giáp với đường mặt cắt 10,5m trở lên (Từ lô 56; lô 123; lô 56 đến lô 66; lô 176 đến lô 186); Đường phố Vĩnh Điều; Đường Trần Nhân Tông.

2,500

2,000

1,650

1,000

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Thịnh Minh; Các lô đất còn lại trong khu dân cư mới Phường Thịnh Lang và khu nhà ở đô thị liền kề tại dự án Sông Đà 12 thuộc Phường Thịnh Lang; Các lô đất còn lại nằm trong khu quy hoạch dân cư (Cảng chân dê, Phường Thịnh Lang) giáp đường quy hoạch phía trong (Đoàn 565); Các lô đất còn lại khu dân cư B13 cũ; Đường 1A, 1B (Tổ 9, 10 đến HTX Thịnh Lang).

2,000

1,600

1,300

800

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường ven đầm Thịnh Lang; Các đường không tên có độ rộng đường từ 4mét trở lên.

1,500

1,200

1,000

600

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại thuộc có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét.

1,400

1,100

900

550

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Các đường còn lại thuộc có độ rộng đường từ 1,5mét đến 2,5mét.

1,200

950

750

500

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Các đường còn lại có độ rộng đường dưới 1,5m.

600

400

350

250

 

1

9

Khu đô thị thuộc xã Sủ Ngòi (ven nội thành):

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn đi qua xã Sủ Ngòi, từ ngã ba giao nhau với đường Chi Lăng đến Cổng chữ A.

14,000

9,000

6,000

4,500

 

1.3

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn đi qua xã Sủ Ngòi, từ Cổng chữ A đến điểm ngã ba giao nhau với đường đê Quỳnh Lâm.

10,000

7,500

5,500

4,000

 

1.3

3

Đường phố loại 3

 

Các đường nội bộ khu dân cư đô thị Bắc Trần Hưng Đạo.

7,500

5,400

4,600

3,200

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Các đường nội bộ khu dân cư đô thị khu 4,9 ha; Các lô đất tiếp giáp đường Phan Huy Chú thuộc địa phận xã Sủ Ngòi; Đường Chi Lăng kéo dài điểm giao nhau với đường Trần Hưng Đạo đến tiếp giáp đê quỳnh lâm; Các đường nội bộ khu dân cư đô thị khu 4,9 ha.

4,000

3,200

2,600

1,600

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 05: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 ĐỐI VỚI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

(Kèm theo Quyết định số: 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Loại đô thị

Đoạn đường

Giá đất (1.000đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

I

HUYỆN LƯƠNG SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Lương Sơn

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố Loại 1

 

Đoạn đường QL6A đi qua thị trấn, từ Km 40+560 (cầu Đồng Bái) đến Km 41+680 (Đường rẽ vào Tiểu khu 7).

4,100

2,400

2,000

1,100

 

1.4

2

Đường phố Loại 2

 

Đoạn đường QL6A từ Km 40+560 (cầu Đồng Bái) đi về hướng Xuân Mai đến hết thị trấn Lương Sơn; Đoạn đường QL6A từ Km 41+680 (Đường rẽ vào Tiểu khu 7 đến Km 42+ 560 (cầu Đồng Chúi rẽ sang xã Tân Vinh).

3,200

2,000

1,300

650

 

1.3

3

Đường phố Loại 3

 

Đoạn đường QL6A đi qua thị trấn, từ Km 42+ 560 (cầu Đồng Chúi rẽ sang xã Tân Vinh đến nhà hàng Bích Lương) đến Km 44+650 (hết địa phận thị trấn Lương Sơn); Từ QL 6A đến đường trục chính vào khu Trung tâm thương mại Đông Dương (có chiều rộng mặt đường là 27 m); Đoạn đường từ QL 6 đến cổng xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi.

2,000

1,800

1,100

600

 

1.4

4

Đường phố Loại 4

 

Đoạn đường Trường Sơn A đi qua thị trấn, từ Km 0 đến Km 0+300 (đường rẽ vào nhà máy xi măng); Đoạn đường từ QL6A rẽ vào nông trường Cửu Long đến ngã ba Đội 8/3; Đoạn đường từ QL6A đến Trung tâm Dạy nghề; Đoạn đường từ QL6A rẽ vào đến Công ty TNHH MTV Loan Trần; Đoạn đường từ QL6A đến cổng phụ sân vận động huyện; Đoạn đường từ QL 6A đi rẽ vào tiểu khu 7 sâu vào 400 mét; Đoạn đường từ QL6A đi vào TK8 đến hết nhà số 103; Đoạn đường từ QL6A đi đến cổng Bệnh viện Đa khoa huyện; Đoạn đường từ QL6A đi đến cổng Trung Đoàn 36; các đường nhánh trong khu thương mại và nhà ở Đông Dương.

1,800

1,100

700

400

 

1.3

5

Đường phố Loại 5

 

Đường Trường Sơn A từ Kn 0+300 đến Km1+390; Đoạn đường từ QL 6A đi vào cổng chào Khu Liên Sơn đến ngã ba hết sân bóng của Nông trường Cửu Long.

1,200

700

500

300

 

1.3

6

Đường phố Loại 6

 

Các trục đường còn lại thuộc thị trấn Lương Sơn và xóm Mỏ; cổng XN khai thác công trình Thủy Lợi qua xóm Mỏ đến điểm giao nhau với tiểu khu 8.

800

500

350

200

 

1.3

7

Đường phố Loại 7

 

Đường từ nhà ông Nguyễn Đình Phan (xóm Mòng) đến nhà ông Nguyễn Văn Trọng (xóm Mòng); Đường từ QL 6A cầu Đồng Bái đi đến Nhà Văn hóa xóm Đồng Bái; Đường xóm Đồng Bái từ nhà ông Đinh Công Tiếp (xóm Đồng Bái) đến nhà ông Đinh Công Hiệp (xóm Đồng Bái);

600

350

280

150

 

1.3

8

Đường phố Loại 8

 

Các trục đường còn lại thuộc xóm Mòng, xóm Đồng Bái.

400

280

250

150

 

1.2

II

TP. HÒA BÌNH

3

 

 

 

 

 

 

 

1

P.Phương Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi (Nhà văn hóa Thành phố Hòa Bình).

 15,500

 11,100

8,000

5,100

 

1.4

2

Đường phố loại 2

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư giao nhau giữa đường Cù Chính Lan và đường Lê Lợi (nhà Văn hóa TP) đến ngã ba giao nhau của đường An Dương Vương và đường Trần Hưng Đạo; Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhau với đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau đường Trần Hưng Đạo; Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã ba đường Chi Lăng (Khách sạn Đồng Lợi) đến điểm giao nhau với đường An Dương Vương.

 10,800

7,700

5,100

3,800

 

1.4

3

Đường phố loại 3

 

Đường Nguyễn Trung Trực, Đường Mạc Thị Bưởi, Đường Điện Biên Phủ, Đường Chu Văn An, Đường Trần Phú, Đường Lê Lợi, Đường Ngô Quyền, Đường Nguyễn Huệ, Đường Hai Bà Trưng, Đường Đặng Dung.

 7,700

6,000

4,600

3,400

 

1.4

4

Đường phố loại 4

 

Đường Lý Tự Trọng, Đường Hoàng Diệu, Đường Hòa Bình, từ ngã ba giao nhau với đường Cù Chính Lan (phía trước Cung Văn Hóa tỉnh) đến hết địa giới Phường Phương Lâm.

 5,800

4,300

3,800

2,700

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba giao nhau với đường lên Tỉnh ủy; Đường Trang Nghiêm; Đường Tô Hiến Thành; Đường Tăng Bạt Hổ; Đường An Hòa; Đường Lê Hồng Phong; Đường Cao Bá Quát; Đường Trần Quang Khải; Đường Huỳnh Thúc Kháng; Đường Trần Bình Trọng; Đường Ngô Thị Nhậm; Đường Nguyễn Du; Đường Nguyễn Viết Xuân; Phố Trần Nguyên Hãn; Đường Ngô Sỹ Liên; Đường Phan Chu Trinh; Đường Yết Kiêu; Đường Lê Quý Đôn; Đường Đồng Nhân; Đường Tỉnh hội Phụ nữ; Đường nội bộ Khu quy hoạch dân cư tổ 28, Phường Phương Lâm.

 4,300

3,700

3,300

2,400

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường lên cổng Tỉnh ủy đến hết địa phận Phường Phương Lâm.

 3,300

2,700

2,400

1,400

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Triệu Quang Phục; Các đường phố còn lại có độ rộng mặt đường trên 4mét thuộc Phường Phương Lâm.

 3,100

2,500

2,200

1,300

 

1.1

 

 Đường đê Đà Giang thuộc Phường Phương Lâm

 

1.2

9

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5m đến 4m.

 1,900

1,600

1,300

850

 

1

10

Đường phố loại 9

 

Đường Nguyễn Viết Xuân; Đường khu Thủy sản: có bề rộng đường trên 4m; Các đường còn lại có bề rộng đường trên 1,5mét đến 2,5mét.

 1,500

1,250

1,100

680

 

1

11

Đường phố loại 10

 

Đường thuộc khu dân cư trên đồi và dưới chân đồi từ tổ 1 đến tổ 4.

 1,320

1,120

935

600

 

1

12

Đường phố loại 11

 

Các đường còn lại có bộ rộng đường từ 1,5mét trở xuống.

 1,080

880

760

470

 

1

2

P. Đồng Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhau với đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau đường Trần Hưng Đạo.

 10,850

8,200

5,850

4,350

 

1.2

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã ba giao nhau với đường Phan Huy Chú.

 

1.3

2

Đường phố loại 2

 

Đường Cù Chính Lan: Từ điểm giao nhau với Đường Phan Huy Chú đến cầu Trắng.

 7,750

6,000

4,650

3,400

 

1.2

 

Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã tư giao nhau với Đường Phan Huy Chú đến điểm ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm;

 

1.3

3

Đường phố loại 3

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ cầu Trắng đến điểm tiếp giáp với Xã Trung Minh.

 5,850

4,400

3,550

2,750

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Trần Quốc Toản; Đường vào Trung tâm Giống vật nuôi (cũ); Đường Bế Văn Đàn (vào khu Cộng Lực cũ); Đường Phan Huy Chú; Đường Nguyễn Thái Học; Đường Nguyễn Khuyến; Đường Phan Đình Phùng; Đường Phan Kế Bính; Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; Đường Ông Ích Khiêm; Đường Trần Nhật Duật; Phố Kim Đồng; Đường Nguyễn Trãi; Phố Nguyễn Tri Phương (khu tập thể Bệnh viện); Đường Tổng Khiêm; Đường Nguyễn Công Trứ; Đường Minh Khai; Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm đến ngã ba giao nhau với Đường Cù Chính Lan; Các đường, phố còn lại có độ rộng đường trên 4mét.

 3,100

2,550

2,200

1,350

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Nguyễn Đình Chiểu; Đường phố Tây Tiến: Quanh bến xe cũ có độ rộng đường từ 4mét trở lên.

 1,950

1,600

1,375

850

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đoạn đường Quốc lộ 6 mới thuộc Phường Đồng Tiến; Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét.

 1,550

1,280

1,100

680

 

1

 

 Đường đê Đà Giang từ cầu Hòa Bình đến cầu Đen

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Tôn Thất Thuyết đi vào dốc Can từ điểm tiếp Đường Quốc lộ 6 đến cầu Can vào 100mét; Đường Lê Ngọc Hân; Các đường phố có độ rộng đường từ 2,5mét đoạn từ phía cầu Đen - Đồng Tiến trở xuống đến hết địa phận phường Đồng Tiến (từ tổ 20 đến tổ 26); Các đường còn lại có độ rộng đường rộng từ 1,5m đến 2,5m.

 1,170

960

850

510

 

1

8

Đường phố 8

 

Các đường phố có độ rộng đường từ dưới 2,5mét đoạn từ phía cầu Đen - Đồng Tiến trở xuống đến hết địa phận Phường Đồng Tiến (từ tổ 20 đến tổ 26); Các đường còn lại có độ rộng đường dưới 1,5mét.

 775

640

555

340

 

1

9

Đường phố loại 9

 

 Đường Tôn Thất Thuyết: Từ cầu Can trở vào.

 465

320

275

210

 

1

3

P. Chăm Mát

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Lý Thường Kiệt đến hết Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp.

 4,300

3,700

3,300

2,400

 

1.1

2

Đường phố loại 2

 

Đường Lý Thường Kiệt: Từ ngã ba Mát đến ngã ba giao nhau với Đường Võ Thị Sáu.

 2,700

2,250

1,950

1,190

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ Ngân hàng Nông nghiệp đến hết ranh giới đất của Công ty Pacific (đi về phía dốc Cun).

 2,350

1,950

1,625

1,050

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Bà Triệu; Đường Võ Thị Sáu; Đường An Dương Vương (đường dốc Cun): Từ cầu Chăm đến ngã ba giao nhau với đường QL 6 (Km1) thuộc địa phận phường Chăm Mát.

 1,950

1,600

1,375

850

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Quốc lộ 6 đoạn từ Km 1 (thuộc phường Chăm Mát) đến hết địa phận Phường Chăm Mát (giáp địa phận huyện Cao Phong); Đoạn đường Quốc lộ 6 mới thuộc Phường Chăm Mát.

 1,550

1,280

1,100

680

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba giao nhau với QL6 đến ngã ba nghĩa địa; Phố Đào Duy Từ (cạnh UBND Phường Chăm Mát); Đường Hồ Xuân Hương (qua tổ 17); Đường Lý Thái Tông; Đường Lê Lai; Đường Lương Thế Vinh (qua trường Cù Chính Lan); Đường Phan Đình Giót (vào trường Bắn); Đường Lê Văn Tám (vào Đoàn điều tra rừng); Các đường phố còn lại thuộc Phường Chăm Mát (trừ các đường tiểu khu 2, 3, 4, 5, ven chân đồi, thuộc Phường Chăm Mát).

 460

320

270

210

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba nghĩa địa đến cầu Sinh; Các đường tiểu khu 2, 3, 4, 5 (ven chân đồi, thuộc Phường Chăm mát).

 310

240

200

170

 

1

4

P. Tân Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Chi Lăng: Đoạn từ chân cầu Hòa Bình (bờ trái SĐ) đến ngã ba giao nhau với đường Lê Thánh Tông; Đường Đinh Tiên Hoàng: đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Lê Thánh Tông đến cổng chợ Tân Thịnh; Đường Thịnh Lang.

 7,750

6,000

4,650

3,400

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trương Hán Siêu.

 5,850

4,350

3,800

2,750

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang và đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang (Bưu điện 500 số) đến giao nhau với đường Lý Nam Đế;; Đường Phan Bội Châu; Đường nội bộ dự án khu quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc tổ 16.

 4,300

3,700

3,200

2,400

 

1.1

 

Đường Hoàng Văn Thụ: Từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang đến hết địa giới phường Tân Thịnh

 

1.2

4

Đường phố loại 4

 

Điểm giao nhau với đường Hoàng Văn Thụ đến điểm giao nhau với đường quy hoạch.

 3,350

2,770

2,300

1,450

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Lý Nam Đế; Đường Nguyễn Văn Trỗi; Đoạn đường từ cổng chợ Tân Thịnh (ngã ba giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng) đến giáp với chân tà luy đầu cầu Hòa Bình phía bờ trái Sông Đà; Đường nội bộ khu trung tâm thương mại- dịch vụ bờ trái sông Đà.

 3,100

2,550

2,050

1,350

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Đoàn Thị Điểm; Đường Mạc Đĩnh Chi; Đường Lạc Long Quân; Đường vào khu dân cư tổ 23 (cạnh nhà A9) từ điểm tiếp giáp với đường Thịnh Lang đến đường Lạc Long Quân; Đường phố Ông Đùng: Đoạn giao nhau với đường Lê Thánh Tông đến hết ranh giới khu chung cư Sông Đà 7.

 2,700

2,150

1,800

1,200

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Lê Thánh Tông: từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình; Các đường thuộc khu dân cư Tổ 23; Các lô đất còn lại nằm trong khu dân cư 565 cũ (Khu Thành đội); Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ cổng chợ Tân Thịnh đến cầu Đúng cũ; Đường nội bộ dự án nhà liền kề sông Đà 7; Các đường khu đất cấp cho cán bộ nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm phía sau khu nhà 5 tầng, tổ 14, Phường Tân Thịnh; Các lô đất nằm trong khu dân cư gia đình quân đội thuộc tổ 20.

 2,350

1,900

1,570

1,000

 

1.1

8

Đường phố loại 8

 

 Đường vào đơn vị Bộ đội 565. Đường phố Ông Đùng: Đoạn ranh giới Khu chung cư Sông Đà 7 đến kè suối Đúng.

 1,950

1,600

1,320

850

 

1.1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Hòa Bình: Từ ngã ba giao nhau với đường Hữu Nghị (cổng Chuyên gia) đến hết địa giới Phường Tân Thịnh (giáp với Phường Phương Lâm); Đường vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 4mét trở lên (trừ TK10).

 1,550

1,270

1,050

700

 

1.1

10

Đường phố loại 10

 

Đường Âu Cơ; Đường vào tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 4mét trở lên; Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 2,5m đến 4m (Trừ tiểu khu 10).

 1,175

950

800

520

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 1,5mét đến 2,5mét.

 930

750

620

420

 

1

12

Đường phố loại 12

 

 Đường vào Tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 2,5 đến 4m.

 620

520

450

300

 

1

13

Đường phố loại 13

 

Đường nội bộ Tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 1,5 mét đến 2.5 mét.

 450

420

350

250

 

1

14

Đường phố loại 14

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường dưới 1,5 mét.

 350

250

180

100

 

1

5

P. Tân Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Thịnh Lang.

 7,750

6,000

4,650

3,400

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trần Quý Cáp.

 4,300

3,700

3,200

2,400

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Phùng Hưng: (Từ ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình đến ngã ba giao nhau với đường Thịnh Lang).

 3,450

3,000

2,320

1,350

 

1

4

Đường phố loại 4

 

Phố Tuệ Tĩnh điểm giao nhau với đường Phùng Hưng đến tổ 5, 6; đoạn đường Hòa Bình từ ngã ba giao nhau với đường Phùng Hưng đến xưởng cưa cũ.

 1,950

1,600

1,320

850

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Đoàn Thị Điểm; Đường Đốc Ngữ: từ điểm giao nhau với đường Phùng Hưng đến đường Trần Quý Cáp; Các đường phố còn lại có độ rộng đường trên 4 mét; Đường tổ 8 có độ rộng mặt đường trên 6mét; Các lô đất còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đà 12.

 1,550

2,770

1,070

670

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Lý Thái Tổ (lên khu Đông Lạnh cũ).

 1,320

1,120

935

600

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Các đường còn lại có độ rộng đường từ trên 2,5m đến 4m.

 1,170

960

800

520

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Đường Phạm Ngũ Lão; Các thửa đất giáp đường nhựa đi về phía huyện Đà Bắc thuộc Tổ 9, 10.

 1,070

850

700

470

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Triệu Phúc Lịch; Các đường trục chính tổ 10 (trừ các vị trí tiếp giáp đường nhựa đi về phía huyện Đà Bắc); Các đường còn lại có độ rộng đường từ 1,5 mét đến 2,5 mét.

 930

720

570

420

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Đường 434: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Hòa Bình (Xưởng cưa cũ đến giáp xã Yên Mông).

 750

600

500

350

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Đường phố Liên tổ 11, 12; Các đường nhánh của đường trục chính tổ 10; Các đường còn lại có độ rộng dưới 1,5 mét.

 470

350

300

220

 

1

12

Đường phố loại 12

 

Các đường ngõ nhánh nối với ngõ ngang liên tổ 11, 12

 320

250

200

160

 

1

6

P. Hữu Nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Hữu Nghị; Đường Lê Thánh Tông: từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang.

 4,300

3,700

3,200

2,400

 

1.1

 

Đường Hoàng Văn Thụ.

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Phùng Hưng; Đường Hòa Bình: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Phùng Hưng đến ngã ba giao nhau với đường Hữu Nghị (cổng khu Chuyên gia);

 3,100

2,500

2,050

1,350

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Nguyễn Văn Trỗi điểm giao nhau với đường Hòa Bình đến điểm giao với đường Lê Thánh Tông; Đường nội bộ khu an cư xanh; Đường nội bộ khu Trung tâm thương mại dịch vụ bờ trái Sông Đà.

 2,650

2,150

1,750

1,150

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình; Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư tổ 15 (giáp cây xăng); Khu quy hoạch dân cư và tái định cư tổ 11 (18 lô mặt đường).

 2,350

1,900

1,520

1,000

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

 Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư và tái định cư tổ 11 (trừ 18 lô mặt đường).

 2,050

1,750

1,500

950

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Hòa Bình: Từ ngã ba giao nhau với Đường Hữu Nghị (cổng Chuyên gia cũ) đến ngã ba giao nhau Đường Âu Cơ; Đường Phạm Hồng Thái (xóm C1, C2); Đường Bùi Thị Xuân; Đường Mai Thúc Loan (qua trụ sở HTX xóm Dè); Đường Bà Đà; Đường Nguyễn Biểu; Các đường chưa có tên có mặt đường rộng đường trên 4mét.

 1,700

1,530

1,470

900

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Lý Thái Tổ đến hết địa phận phường Hữu Nghị.

 1,320

1,120

920

620

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét; Đường trục chính tổ 08.

 1,100

870

750

470

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Các đường ngõ ngang có mặt đường rộng trên 4m nối với đường Hòa Bình (Đoạn từ cổng khu Chuyên gia thuộc Phường Hữu Nghị đến điểm giao nhau với đường Lê Thánh Tông thuộc Phường Tân Thịnh); Các đường còn lại có độ rộng đường rộng từ 1,5mét đến 2,5mét; Các ngõ, ngách nối với đường trục chính tổ 08.

 600

470

370

250

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường dưới 1,5mét.

 475

400

320

270

 

1

7

P. Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường An Dương Vương: Từ Đội thuế số 1 đến hết mép tường ngoài bến xe Chăm.

 4,300

3,700

3,200

2,400

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường An Dương Vương: Từ mép ngoài tường bến xe Chăm đến điểm tiếp giáp phường Phương Lâm

 3,200

2,800

2,700

2,000

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

 Đoạn từ ranh giới đất của Công ty Pacific (đi về phía dốc Cun) đến ngã ba giao nhau với Đường 435.

 2,350

1,950

1,620

1,020

 

1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Quốc lộ 6 (đường đi dốc Cun): Từ ngã ba giao nhau giữa đường An Dương Vương với đường 435 và đường QL6 đến Km1 địa phận Phường Thái Bình.

 1,950

1,600

1,320

850

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường QL6 đoạn từ Km1 đến hết địa phận Phường Thái Bình (giáp địa phận huyện Cao Phong); Đường An Dương Vương thuộc Phường Thái Bình: Từ Km 1 đến Km 3,5

 1,550

1,270

1,000

700

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Lê Đại Hành (lên cảng 3 cấp): Từ ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến lý trình QL6+500m; Đường ra đê Quỳnh Lâm từ ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến hết địa phận Phường Thái Bình; Đường 435 từ Km00 đến Km 1+650

 1,170

970

800

520

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường 435: đoạn từ Km 1+650 đến Km 3+500 (thuộc phường Thái Bình); Đường Lê Đại Hành lên cảng 3 cấp: Từ điểm Km0+500m đến hết địa phận Phường Thái Bình.

 770

620

520

370

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Đường Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Chí Thanh, Đường phố Lương Ngọc Quyến (phía sau chợ Thái Bình); Các đường khu Dân cư nằm phía sau trục đường vào ngã ba Mát không tiếp giáp trục đường, Tổ 5 phường Thái Bình; Khu dân cư nằm phía sau trục đường An Dương Vương thuộc tổ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 18 tính từ chợ Thái Bình đến giáp danh khu dân cư Phường Phương Lâm.

 470

350

300

220

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Khu dân cư nằm phía sau trục đường An Dương Vương không tiếp giáp trục đường An Dương Vương) gồm tổ 7, 14; Khu dân cư nằm sau đường 435, không tiếp giáp trục đường, gồm tổ 9, 10, 11, 12, xóm Khuôi; Khu Dân cư nằm phía sau đường An Dương Vương đường đi lên Cun không tiếp giáp trục Đường, tổ 8; Khu dân cư nằm phía sau đường Lê Đại Hành lên cảng 3 cấp Phường Thái Bình.

 320

250

200

150

 

1

8

P. Thịnh Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Thịnh Lang.

 7,750

6,000

4,650

3,400

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trương Hán Siêu.

 5,850

4,350

3,800

2,750

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Trần Quý Cáp; Đường khu dân cư Phường Thịnh Lang từ lô đất số 67 đến lô 70; từ lô 187 đến lô 191 (Có mặt cắt đường 27m); Đường khu dân cư Phường Thịnh Lang từ lô đất số 192 đến lô 202; từ lô 124 đến lô 175; từ lô 203 đến lô 211 (Có mặt cắt đường 22,5 m); Các lô đất trong khu dân cư đường nội bộ khu Cảng Chân Dê; Đường nội bộ khu quy hoạch tái định cư và dân cư tổ 6.

 4,300

3,700

3,200

2,400

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang đến bến đò Thịnh Minh.

 2,500

2,050

1,720

1,100

 

1.2

5

Đường phố loại 5

 

Đường ra cảng Quả lắc: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Thịnh Lang với Đường Trần Quý Cáp đến cảng Quả lắc; Đường vào khu tập thể giáo viên tổ 4 thuộc phường Thịnh Lang; Khu dân cư phường Thịnh Lang từ lô đất số 01 đến lô 05; lô 71 và các lô tiếp giáp với đường mặt cắt 10,5m trở lên (Từ lô 56; lô 123; lô 56 đến lô 66; lô 176 đến lô 186); Đường phố Vĩnh Điều; Đường Trần Nhân Tông.

 2,100

1,750

1,720

900

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Thịnh Minh; Các lô đất còn lại trong khu dân cư mới Phường Thịnh Lang và khu nhà ở đô thị liền kề tại dự án Sông Đà 12 thuộc Phường Thịnh Lang; Các lô đất còn lại nằm trong khu quy hoạch dân cư (Cảng chân dê, Phường Thịnh Lang) giáp đường quy hoạch phía trong (Đoàn 565); Các lô đất còn lại khu dân cư B13 cũ; Đường 1A, 1B (Tổ 9, 10 đến HTX Thịnh Lang);

 1,750

1,400

1,150

750

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường ven đầm Thịnh Lang; Các đường không tên có độ rộng đường từ 4mét trở lên.

 1,300

1,070

950

570

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại thuộc có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét.

 1,120

920

720

520

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Các đường còn lại thuộc có độ rộng đường từ 1,5mét đến 2,5mét.

 950

775

620

450

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Các đường còn lại có độ rộng đường dưới 1,5m.

 600

450

370

270

 

1

9

Khu đô thị thuộc xã Sủ Ngòi (ven nội thành):

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn đi qua xã Sủ Ngòi, từ ngã ba giao nhau với đường Chi Lăng đến Cổng chữ A.

 10,850

7,700

5,250

4,000

 

1.3

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn đi qua xã Sủ Ngòi, từ Cổng chữ A đến điểm ngã ba giao nhau với đường đê Quỳnh Lâm.

 7,750

6,000

4,500

3,500

 

1.3

3

Đường phố loại 3

 

Các đường nội bộ khu dân cư đô thị Bắc Trần Hưng Đạo.

 5,850

4,350

3,800

2,850

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Các lô đất tiếp giáp đường Phan Huy Chú thuộc địa phận xã Sủ Ngòi; Điểm tiếp giáp với Phường Đồng Tiến; Điểm giao nhau với đường Trần Hưng Đạo; Các đường nội bộ khu dân cư đô thị khu 4,9 ha; Đường Chi Lăng kéo dài; Điểm giao nhau với đường Trần Hưng Đạo đến giáp đê Quỳnh Lâm.

 3,100

2,500

2,050

1,300

 

1.2

 

Biểu số 06: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

(Kèm theo Quyết định số: 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Tên đơn vị
hành chính

Loại đô thị

Đoạn đường

Giá đất (1.000đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

I

HUYỆN LƯƠNG SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Lương Sơn

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố Loại 1

 

Đoạn đường QL6A đi qua thị trấn, từ Km 40+560 (cầu Đồng Bái) đến Km 41+680 (Đường rẽ vào Tiểu khu 7.

4,100

2,400

2,000

1,100

 

1.4

2

Đường phố Loại 2

 

Đoạn đường QL6A từ Km 40+560 (cầu Đồng Bái) đi về hướng Xuân Mai đến hết thị trấn Lương Sơn; Đoạn đường QL6A từ Km 41+680 (Đường rẽ vào Tiểu khu 7 đến Km 42+ 560 (cầu Đồng Chúi rẽ sang xã Tân Vinh).

3,200

2,000

1,300

650

 

1.3

3

Đường phố Loại 3

 

Đoạn đường QL6A đi qua thị trấn, từ Km 42+ 560 (cầu Đồng Chúi rẽ sang xã Tân Vinh đến nhà hàng Bích Lương) đến Km 44+650 (hết địa phận thị trấn Lương Sơn); Từ QL 6A đến đường trục chính vào khu Trung tâm thương mại Đông Dương (có chiều rộng mặt đường là 27 m); Đoạn đường từ QL 6 đến cổng xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi.

2,000

1,800

1,100

600

 

1.4

4

Đường phố Loại 4

 

Đoạn đường Trường Sơn A đi qua thị trấn, từ Km 0 đến Km 0+300 (đường rẽ vào nhà máy xi măng); Đoạn đường từ QL6A rẽ vào nông trường Cửu Long đến ngã ba Đội 8/3; Đoạn đường từ QL6A đến Trung tâm Dạy nghề; Đoạn đường từ QL6A rẽ vào đến Công ty TNHH MTV Loan Trần; Đoạn đường từ QL6A đến cổng phụ sân vận động huyện; Đoạn đường từ QL 6A đi rẽ vào tiểu khu 7 sâu vào 400 mét; Đoạn đường từ QL6A đi vào TK8 đến hết nhà số 103; Đoạn đường từ QL6A đi đến cổng Bệnh viện Đa khoa huyện; Đoạn đường từ QL6A đi đến cổng Trung Đoàn 36; các đường nhánh trong khu thương mại và nhà ở Đông Dương.

1,800

1,100

700

400

 

1.3

5

Đường phố Loại 5

 

Đường Trường Sơn A từ Kn 0+300 đến Km1+390; Đoạn đường từ QL 6A đi vào cổng chào Khu Liên Sơn đến ngã ba hết sân bóng của Nông trường Cửu Long.

1,200

700

500

300

 

1.3

6

Đường phố Loại 6

 

Các trục đường còn lại thuộc thị trấn Lương Sơn và xóm Mỏ; cổng XN khai thác công trình Thủy Lợi qua xóm Mỏ đến điểm giao nhau với tiểu khu 8.

800

500

350

200

 

1.3

7

Đường phố Loại 7

 

Đường từ nhà ông Nguyễn Đình Phan (xóm Mòng) đến nhà ông Nguyễn Văn Trọng (xóm Mòng); Đường từ QL 6A cầu Đồng Bái đi đến Nhà Văn hóa xóm Đồng Bái; Đường xóm Đồng Bái từ nhà ông Đinh Công Tiếp (xóm Đồng Bái) đến nhà ông Đinh Công Hiệp (xóm Đồng Bái);

600

350

280

150

 

1.3

8

Đường phố Loại 8

 

Các trục đường còn lại thuộc xóm Mòng, xóm Đồng Bái.

400

280

250

150

 

1.2

II

TP. HÒA BÌNH

3

 

 

 

 

 

 

 

1

P.Phương Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi (Nhà văn hóa Thành phố Hòa Bình).

 11,000

 8,000

6,500

4,200

 

1.4

2

Đường phố loại 2

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư giao nhau giữa đường Cù Chính Lan và đường Lê Lợi (nhà Văn hóa TP) đến ngã ba giao nhau của đường An Dương Vương và đường Trần Hưng Đạo; Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhau với đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau đường Trần Hưng Đạo; Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã ba đường Chi Lăng (Khách sạn Đồng Lợi) đến điểm giao nhau với đường An Dương Vương.

 7,700

6,400

4,200

3,200

 

1.4

3

Đường phố loại 3

 

Đường Nguyễn Trung Trực, Đường Mạc Thị Bưởi, Đường Điện Biên Phủ, Đường Chu Văn An, Đường Trần Phú, Đường Lê Lợi, Đường Ngô Quyền, Đường Nguyễn Huệ, Đường Hai Bà Trưng, Đường Đặng Dung.

 5,500

4,500

3,800

2,800

 

1.4

4

Đường phố loại 4

 

Đường Lý Tự Trọng, Đường Hoàng Diệu, Đường Hòa Bình, từ ngã ba giao nhau với đường Cù Chính Lan (phía trước Cung Văn Hóa tỉnh) đến hết địa giới Phường Phương Lâm.

 4,200

3,300

3,100

2,300

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba giao nhau với đường lên Tỉnh ủy; Đường Trang Nghiêm; Đường Tô Hiến Thành; Đường Tăng Bạt Hổ; Đường An Hòa; Đường Lê Hồng Phong; Đường Cao Bá Quát; Đường Trần Quang Khải; Đường Huỳnh Thúc Kháng; Đường Trần Bình Trọng; Đường Ngô Thị Nhậm; Đường Nguyễn Du; Đường Nguyễn Viết Xuân; Phố Trần Nguyên Hãn; Đường Ngô Sỹ Liên; Đường Phan Chu Trinh; Đường Yết Kiêu; Đường Lê Quý Đôn; Đường Đồng Nhân; Đường Tỉnh hội Phụ nữ; Đường nội bộ Khu quy hoạch dân cư tổ 28, Phường Phương Lâm.

 3,100

2,800

2,700

2,000

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường lên cổng Tỉnh ủy đến hết địa phận Phường Phương Lâm.

 2,400

2,100

2,000

1,200

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Triệu Quang Phục; Các đường phố còn lại có độ rộng mặt đường trên 4mét thuộc Phường Phương Lâm.

 2,200

1,900

1,800

1,100

 

1.1

 

 Đường đê Đà Giang thuộc Phường Phương Lâm

 

1.2

9

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5m đến 4m.

 1,400

1,200

1,100

700

 

1

10

Đường phố loại 9

 

Đường Nguyễn Viết Xuân; Đường khu Thủy sản: có bề rộng đường trên 4m; Các đường còn lại có bề rộng đường trên 1,5mét đến 2,5mét.

 1,100

960

900

560

 

1

11

Đường phố loại 10

 

Đường thuộc khu dân cư trên đồi và dưới chân đồi từ tổ 1 đến tổ 4.

 940

840

770

500

 

1

12

Đường phố loại 11

 

Các đường còn lại có bộ rộng đường từ 1,5mét trở xuống.

 770

660

630

390

 

1

13

Đường phố loại 12

 

Đường khu thủy sản có bề rộng mặt đường từ 2,5 mét trở xuống

 550

480

460

280

 

1

2

P. Đồng Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Chi Lăng: Từ ngã tư giao nhau với đường Cù Chính Lan đến ngã ba giao nhau đường Trần Hưng Đạo.

 7,700

6,400

4,200

3,200

 

1.2

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã ba giao nhau với đường Phan Huy Chú.

 

1.3

2

Đường phố loại 2

 

Đường Cù Chính Lan: Từ điểm giao nhau với Đường Phan Huy Chú đến cầu Trắng.

 5,500

4,500

3,800

2,800

 

1.2

 

Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngã tư giao nhau với Đường Phan Huy Chú đến điểm ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm;

 

1.3

3

Đường phố loại 3

 

Đường Cù Chính Lan: Đoạn từ cầu Trắng đến điểm tiếp giáp với Xã Trung Minh.

 4,200

3,300

3,100

2,300

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Trần Quốc Toản; Đường vào Trung tâm Giống vật nuôi (cũ); Đường Bế Văn Đàn (vào khu Cộng Lực cũ); Đường Phan Huy Chú; Đường Nguyễn Thái Học; Đường Nguyễn Khuyến; Đường Phan Đình Phùng; Đường Phan Kế Bính; Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; Đường Ông Ích Khiêm; Đường Trần Nhật Duật; Phố Kim Đồng; Đường Nguyễn Trãi; Phố Nguyễn Tri Phương (khu tập thể Bệnh viện); Đường Tổng Khiêm; Đường Nguyễn Công Trứ; Đường Minh Khai; Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm đến ngã ba giao nhau với Đường Cù Chính Lan; Các đường, phố còn lại có độ rộng đường trên 4mét.

 2,200

1,900

1,800

1,100

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Nguyễn Đình Chiểu; Đường phố Tây Tiến: Quanh bến xe cũ có độ rộng đường từ 4mét trở lên.

 1,400

 1,200

 1,100

 700

 

 1

6

Đường phố loại 6

 

Đoạn đường Quốc lộ 6 mới thuộc Phường Đồng Tiến; Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét.

 1,100

960

900

560

 

1

 

 Đường đê Đà Giang từ cầu Hòa Bình đến cầu Đen

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Tôn Thất Thuyết đi vào dốc Can từ điểm tiếp Đường Quốc lộ 6 đến cầu Can vào 100mét; Đường Lê Ngọc Hân; Các đường phố có độ rộng đường từ 2,5mét đoạn từ phía cầu Đen - Đồng Tiến trở xuống đến hết địa phận phường Đồng Tiến (từ tổ 20 đến tổ 26); Các đường còn lại có độ rộng đường rộng từ 1,5m đến 2,5m.

 840

720

700

420

 

1

8

Đường phố 8

 

Các đường phố có độ rộng đường từ dưới 2,5mét đoạn từ phía cầu Đen - Đồng Tiến trở xuống đến hết địa phận Phường Đồng Tiến (từ tổ 20 đến tổ 26); Các đường còn lại có độ rộng đường dưới 1,5mét.

 550

480

460

280

 

1

9

Đường phố loại 9

 

 Đường Tôn Thất Thuyết: Từ cầu Can trở vào.

 330

240

200

170

 

1

3

P. Chăm Mát

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Lý Thường Kiệt đến hết Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp.

 3,100

2,800

2,700

2,000

 

1.1

2

Đường phố loại 2

 

Đường Lý Thường Kiệt: Từ ngã ba Mát đến ngã ba giao nhau với Đường Võ Thị Sáu.

 1,900

1,700

1,600

980

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường An Dương Vương: Đoạn từ Ngân hàng Nông nghiệp đến hết ranh giới đất của Công ty Pacific (đi về phía dốc Cun).

 1,700

1,500

1,100

700

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Bà Triệu; Đường Võ Thị Sáu; Đường An Dương Vương (đường dốc Cun): Từ cầu Chăm đến ngã ba giao nhau với đường QL 6 (Km1) thuộc địa phận phường Chăm Mát.

 1,400

1,200

1,100

700

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Quốc lộ 6 đoạn từ Km 1 (thuộc phường Chăm Mát) đến hết địa phận Phường Chăm Mát (giáp địa phận huyện Cao Phong); Đoạn đường Quốc lộ 6 mới thuộc Phường Chăm Mát.

 1,100

960

900

560

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba giao nhau với QL6 đến ngã ba nghĩa địa; Phố Đào Duy Từ (cạnh UBND Phường Chăm Mát); Đường Hồ Xuân Hương (qua tổ 17); Đường Lý Thái Tông; Đường Lê Lai; Đường Lương Thế Vinh (qua trường Cù Chính Lan); Đường Phan Đình Giót (vào trường Bắn); Đường Lê Văn Tám (vào Đoàn điều tra rừng); Các đường phố còn lại thuộc Phường Chăm Mát (trừ các đường tiểu khu 2, 3, 4, 5, ven chân đồi, thuộc Phường Chăm Mát).

 330

240

200

170

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba nghĩa địa đến cầu Sinh; Các đường tiểu khu 2, 3, 4, 5 (ven chân đồi, thuộc Phường Chăm mát).

 220

180

160

140

 

1

4

P. Tân Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Chi Lăng: Đoạn từ chân cầu Hòa Bình (bờ trái SĐ) đến ngã ba giao nhau với đường Lê Thánh Tông; Đường Đinh Tiên Hoàng: đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Lê Thánh Tông đến cổng chợ Tân Thịnh; Đường Thịnh Lang.

 5,500

4,500

3,800

2,800

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trương Hán Siêu.

 4,200

3,300

3,000

2,300

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang và đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang (Bưu điện 500 số) đến giao nhau với đường Lý Nam Đế;; Đường Phan Bội Châu; Đường nội bộ dự án khu quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc tổ 16.

 3,100

2,800

2,500

2,000

 

1.1

 

Đường Hoàng Văn Thụ: Từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang đến hết địa giới phường Tân Thịnh

 

1.2

4

Đường phố loại 4

 

Đường Phùng Hưng: Từ ngã ba giao nhau với đường Thịnh Lang đến hết địa giới Phường Tân Thịnh.

 2,400

2,100

1,800

1,200

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Lý Nam Đế; Đường Nguyễn Văn Trỗi; Đoạn đường từ cổng chợ Tân Thịnh (ngã ba giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng) đến giáp với chân tà luy đầu cầu Hòa Bình phía bờ trái Sông Đà; Đường nội bộ khu trung tâm thương mại- dịch vụ bờ trái sông Đà.

 2,200

1,900

1,500

1,100

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Đoàn Thị Điểm; Đường Mạc Đĩnh Chi; Đường Lạc Long Quân; Đường vào khu dân cư tổ 23 (cạnh nhà A9) từ điểm tiếp giáp với đường Thịnh Lang đến đường Lạc Long Quân; Đường phố Ông Đùng: Đoạn giao nhau với đường Lê Thánh Tông đến hết ranh giới khu chung cư Sông Đà 7.

 1,900

1,500

1,300

1,000

 

1.1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Lê Thánh Tông: từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình; Các đường thuộc khu dân cư Tổ 23; Các lô đất còn lại nằm trong khu dân cư 565 cũ (Khu Thành đội); Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ cổng chợ Tân Thịnh đến cầu Đúng cũ; Đường nội bộ dự án nhà liền kề sông Đà 7; Các đường khu đất cấp cho cán bộ nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm phía sau khu nhà 5 tầng, tổ 14, Phường Tân Thịnh; Các lô đất nằm trong khu dân cư gia đình quân đội thuộc tổ 20.

 1,700

1,400

1,200

800

 

1.1

8

Đường phố loại 8

 

 Đường vào đơn vị Bộ đội 565. Đường phố Ông Đùng: Đoạn ranh giới Khu chung cư Sông Đà 7 đến kè suối Đúng.

 1,400

1,200

1,000

700

 

1.1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Hòa Bình: Từ ngã ba giao nhau với đường Hữu Nghị (cổng Chuyên gia) đến hết địa giới Phường Tân Thịnh (giáp với Phường Phương Lâm); Đường vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 4mét trở lên (trừ TK10).

 1,100

950

800

600

 

1.1

10

Đường phố loại 10

 

Đường Âu Cơ; Đường vào tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 4mét trở lên; Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 2,5m đến 4m (Trừ tiểu khu 10).

 850

700

600

450

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường từ 1,5mét đến 2,5mét.

 660

550

500

350

 

1

12

Đường phố loại 12

 

 Đường vào Tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 2,5 đến 4m.

 450

400

350

250

 

1

13

Đường phố loại 13

 

Đường nội bộ Tiểu khu 10 có độ rộng đường từ 1,5 mét đến 2.5 mét.

 450

420

350

250

 

1

14

Đường phố loại 14

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường dưới 1,5mét.

 400

350

300

200

 

1

5

P. Tân Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Thịnh Lang.

 5,500

4,500

3,800

2,800

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trần Quý Cáp

 3,100

2,800

2,500

2,000

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Phùng Hưng: (Từ ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình đến ngã ba giao nhau với đường Thịnh Lang).

 2,900

2,600

2,100

1,200

 

1

4

Đường phố loại 4

 

Phố Tuệ Tĩnh điểm giao nhau với đường Phùng Hưng đến tổ 5, 6; đoạn đường Hòa Bình từ ngã ba giao nhau với đường Phùng Hưng đến xưởng cưa cũ.

 1,400

1,200

1,100

700

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường Đoàn Thị Điểm; Đường Đốc Ngữ: từ điểm giao nhau với đường Phùng Hưng đến đường Trần Quý Cáp; Các đường phố còn lại có độ rộng đường trên 4 mét; Đường tổ 8 có độ rộng mặt đường trên 6mét; Các lô đất còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đà 12.

 1,100

950

850

550

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Lý Thái Tổ (Lên khu Đông Lạnh cũ).

 940

840

770

500

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Các đường còn lại có độ rộng đường từ trên 2,5 mét đến 4 mét.

 840

720

600

450

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Đường Phạm Ngũ Lão; Các thửa đất giáp đường nhựa đi về phía huyện Đà Bắc thuộc tổ 9, 10.

 750

600

500

400

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Đường Triệu Phúc Lịch; Các đường trục chính tổ 10 (trừ các vị trí tiếp giáp đường nhựa đi về phía huyện Đà Bắc); Các đường còn lại có độ rộng đường từ 1,5 mét đến 2,5 mét.

 660

500

400

350

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Đường 434: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Hòa Bình (Xưởng cưa cũ đến giáp xã Yên Mông).

 500

400

350

300

 

1

11

Đường phố loại 11

 

Đường phố Liên tổ 11, 12; Các đường nhánh của đường trục chính tổ 10; Các đường còn lại có độ rộng dưới 1,5 mét.

 350

300

250

200

 

1

12

Đường phố loại 12

 

Các đường ngõ nhánh nối với ngõ ngang liên tổ 11, 12

 250

200

150

120

 

1

6

P. Hữu Nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Hữu Nghị; Đường Lê Thánh Tông: từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang.

 3,100

2,800

2,500

2,000

 

1.1

 

Đường Hoàng Văn Thụ.

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Phùng Hưng; Đường Hòa Bình: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Phùng Hưng đến ngã ba giao nhau với đường Hữu Nghị (cổng khu Chuyên gia);

 2,400

2,100

1,800

1,200

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Nguyễn Văn Trỗi điểm giao nhau với đường Hòa Bình đến điểm giao với đường Lê Thánh Tông; Đường nội bộ khu an cư xanh; Đường nội bộ khu Trung tâm thương mại dịch vụ bờ trái Sông Đà.

 2,200

1,800

1,500

1,100

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình; Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư tổ 15 (giáp cây xăng); Khu quy hoạch dân cư và tái định cư tổ 11 (18 lô mặt đường).

 1,800

1,500

1,200

900

 

1.1

5

Đường phố loại 5

 

 Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư và tái định cư tổ 11 (trừ 18 lô mặt đường).

 1,700

1,400

1,100

800

 

1.1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Hòa Bình: Từ ngã ba giao nhau với Đường Hữu Nghị (cổng Chuyên gia cũ) đến ngã ba giao nhau Đường Âu Cơ; Đường Phạm Hồng Thái (xóm C1, C2); Đường Bùi Thị Xuân; Đường Mai Thúc Loan (qua trụ sở HTX xóm Dè); Đường Bà Đà; Đường Nguyễn Biểu; Các đường chưa có tên có mặt đường rộng đường trên 4mét.

 1,400

1,200

1,000

600

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường Lý Thái Tổ đến hết địa phận phường Hữu Nghị.

 950

850

750

550

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét; Đường trục chính tổ 08.

 800

650

600

400

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Các đường ngõ ngang có mặt đường rộng trên 4m nối với đường Hòa Bình (Đoạn từ cổng khu Chuyên gia thuộc Phường Hữu Nghị đến điểm giao nhau với đường Lê Thánh Tông thuộc Phường Tân Thịnh); Các đường còn lại có độ rộng đường rộng từ 1,5mét đến 2,5mét; Các ngõ, ngách nối với đường trục chính tổ 08.

 600

550

500

350

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Các đường còn lại vào các tiểu khu có độ rộng đường dưới 1,5mét.

 350

300

250

200

 

1

7

P. Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường An Dương Vương: Từ Đội thuế số 1 đến hết mép tường ngoài bến xe Chăm.

 3,100

2,800

2,500

2,000

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường An Dương Vương: Từ mép ngoài tường bến xe Chăm đến điểm tiếp giáp phường Phương Lâm

 2,400

2,100

2,000

1,200

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

 Đoạn từ ranh giới đất của Công ty Pacific (đi về phía dốc Cun) đến ngã ba giao nhau với Đường 435.

 1,700

1,500

1,300

850

 

1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Quốc lộ 6 (đường đi dốc Cun): Từ ngã ba giao nhau giữa đường An Dương Vương với đường 435 và đường QL6 đến Km1 địa phận Phường Thái Bình.

 1,400

1,200

1,000

700

 

1

5

Đường phố loại 5

 

Đường QL6 đoạn từ Km1 đến hết địa phận Phường Thái Bình (giáp địa phận huyện Cao Phong); Đường An Dương Vương thuộc Phường Thái Bình: Từ Km 1 đến Km 3,5

 1,100

950

700

600

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Lê Đại Hành (lên cảng 3 cấp): Từ ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến lý trình QL6+500m; Đường ra đê Quỳnh Lâm từ ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương đến hết địa phận Phường Thái Bình; Đường 435 từ Km00 đến Km 1+650

 850

750

600

450

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường 435: đoạn từ Km 1+650 đến Km 3+500 (thuộc phường Thái Bình); Đường Lê Đại Hành lên cảng 3 cấp: Từ điểm Km0+500m đến hết địa phận Phường Thái Bình.

 550

450

400

350

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Đường Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Chí Thanh, Đường phố Lương Ngọc Quyến (phía sau chợ Thái Bình); Các đường khu Dân cư nằm phía sau trục đường vào ngã ba Mát không tiếp giáp trục đường, Tổ 5 phường Thái Bình; Khu dân cư nằm phía sau trục đường An Dương Vương thuộc tổ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 18 tính từ chợ Thái Bình đến giáp danh khu dân cư Phường Phương Lâm.

 350

300

250

200

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Khu dân cư nằm phía sau trục đường An Dương Vương không tiếp giáp trục đường An Dương Vương) gồm tổ 7, 14; Khu dân cư nằm sau đường 435, không tiếp giáp trục đường, gồm tổ 9, 10, 11, 12, xóm Khuôi; Khu Dân cư nằm phía sau đường An Dương Vương đường đi lên Cun không tiếp giáp trục Đường, tổ 8; Khu dân cư nằm phía sau đường Lê Đại Hành lên cảng 3 cấp Phường Thái Bình.

 250

200

150

100

 

1

8

P. Thịnh Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Thịnh Lang.

 5,500

4,500

3,800

2,800

 

1.2

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trương Hán Siêu.

 4,200

3,300

3,000

2,300

 

1.1

3

Đường phố loại 3

 

Đường Trần Quý Cáp; Đường khu dân cư Phường Thịnh Lang từ lô đất số 67 đến lô 70; từ lô 187 đến lô 191 (Có mặt cắt đường 27m); Đường khu dân cư Phường Thịnh Lang từ lô đất số 192 đến lô 202; từ lô 124 đến lô 175; từ lô 203 đến lô 211 (Có mặt cắt đường 22,5 m); Các lô đất trong khu dân cư đường nội bộ khu Cảng Chân Dê; Đường nội bộ khu quy hoạch tái định cư và dân cư tổ 6.

 3,100

2,800

2,500

2,000

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang đến bến đò Thịnh Minh.

 2,000

1,700

1,500

1,000

 

1.2

5

Đường phố loại 5

 

Đường ra cảng Quả lắc: Từ ngã ba giao nhau giữa đường Thịnh Lang với Đường Trần Quý Cáp đến cảng Quả lắc; Đường vào khu tập thể giáo viên tổ 4 thuộc phường Thịnh Lang; Khu dân cư phường Thịnh Lang từ lô đất số 01 đến lô 05; lô 71 và các lô tiếp giáp với đường mặt cắt 10,5m trở lên (Từ lô 56; lô 123; lô 56 đến lô 66; lô 176 đến lô 186); Đường phố Vĩnh Điều; Đường Trần Nhân Tông.

 1,700

1,500

1,000

800

 

1

6

Đường phố loại 6

 

Đường Thịnh Minh; Các lô đất còn lại trong khu dân cư mới Phường Thịnh Lang và khu nhà ở đô thị liền kề tại dự án Sông Đà 12 thuộc Phường Thịnh Lang; Các lô đất còn lại nằm trong khu quy hoạch dân cư (Cảng chân dê, Phường Thịnh Lang) giáp đường quy hoạch phía trong (Đoàn 565); Các lô đất còn lại khu dân cư B13 cũ; Đường 1A, 1B (Tổ 9, 10 đến HTX Thịnh Lang);

 1,500

1,200

1,000

700

 

1

7

Đường phố loại 7

 

Đường ven đầm Thịnh Lang; Các đường không tên có độ rộng đường từ 4mét trở lên.

 1,100

950

900

550

 

1

8

Đường phố loại 8

 

Các đường còn lại thuộc có độ rộng đường trên 2,5mét đến 4mét.

 850

750

550

500

 

1

9

Đường phố loại 9

 

Các đường còn lại thuộc có độ rộng đường từ 1,5mét đến 2,5mét.

 700

600

500

400

 

1

10

Đường phố loại 10

 

Các đường còn lại có độ rộng đường dưới 1,5m.

 600

500

400

300

 

1

9

Khu đô thị thuộc xã Sủ Ngòi (ven nội thành):

 

 

 

 

 

 

1

Đường phố loại 1

 

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn đi qua xã Sủ Ngòi, từ ngã ba giao nhau với đường Chi Lăng đến Cổng chữ A.

 7,700

6,400

4,500

3,500

 

1.3

2

Đường phố loại 2

 

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn đi qua xã Sủ Ngòi, từ Cổng chữ A đến điểm ngã ba giao nhau với đường đê Quỳnh Lâm.

 5,500

4,500

3,500

3,000

 

1.3

3

Đường phố loại 3

 

Các đường nội bộ khu dân cư đô thị Bắc Trần Hưng Đạo.

 4,200

3,300

3,000

2,500

 

1.1

4

Đường phố loại 4

 

Các lô đất tiếp giáp đường Phan Huy Chú thuộc địa phận xã Sủ Ngòi; Điểm tiếp giáp với Phường Đồng Tiến; Điểm giao nhau với đường Trần Hưng Đạo; Các đường nội bộ khu dân cư đô thị khu 4,9 ha; Đường Chi Lăng kéo dài; Điểm giao nhau với đường Trần Hưng Đạo đến giáp đê Quỳnh Lâm.

 2,200

1,800

1,500

1,000

 

1.1