• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Văn bản pháp luật về Phê duyệt quy hoạch

 

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh trở lên)

Tải về Quyết định 27/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2018/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (TRỪ CÁC CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH TRỞ LÊN)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009; Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ “V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ “V/v quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ “V/v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ “V/v quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ “V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”;

Căn cứ Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ “V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở”;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh “V/v ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 3272/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Thông báo số 235/TB-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh “V/v kết luận, chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 424/TTr-SXD ngày 14/8/2018 “V/v ủy quyền thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng là di tích)”; Văn bản thẩm định số 1205/STP-VB&TDTHPL của Sở Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện quản lý nhà nước toàn diện đối với công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (trừ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh trở lên) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với các nội dung sau:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng hoặc nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đối với công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hành chính huyện thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ (công trình từ cấp II trở xuống).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy phép xây dựng các công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hành chính huyện đối với các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng theo Quyết định số 3272/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh (công trình từ cấp I trở xuống).

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng đối với các công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hành chính huyện thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ (công trình từ cấp II trở xuống).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện quản lý trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hành chính huyện theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP 21/11/2017 của Chính phủ

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung được phân cấp tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Báo QN, Đài PT&THQN;
- Trung tâm thông tin;
- V0-3, XD1-6, QH1-3, NC ;
- Lưu: VT, XD4.
40bQĐ 9-6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 21/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

323

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399672