• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 270/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021

Tải về Quyết định 270/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 114/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/01/2021 về việc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 220/SKHĐT-XTĐT ngày 28/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 (chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm). Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư được bố trí trong dự toán năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021; quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THh42.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2021
(Theo Quyết định số: 270/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đu mi tổ chức thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Ngành/ lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Địa bàn/ tỉnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Căn cứ triển khai hoạt động

Đơn vị phối hp

Kinh phí
(ĐVT: triu đồng)

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức/ cơ quan trong nước

Tchức/ cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp

Ngân sách cấp
(ĐVT: triệu đồng)

Chương trình XTĐT Quốc gia

Khác
(tài trợ)

Trong nước

Nước ngoài

A

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

70

 

 

1.1

Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) về pháp luật, chính sách thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư; Cung cấp hoặc gia hạn dịch vụ thuê Webhosting và nâng cấp, bảo trì website Trung tâm xúc tiến đầu tư để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Cập nhật thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, tiềm năng lợi thế, các thông tin về tình hình đầu tư.

Công nghiệp, hạ tầng cng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

40

 

 

1.2

Thu thập thông tin quy hoạch về xây dựng, đất đai, hình ảnh và số hóa dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Thu thập thông tin để phục vụ công tác XTĐT

Công nghiệp, hạ tầng, dịch vụ, du lịch

 

 

Các đơn vị liên quan của tinh

 

 

 

30

 

 

2.0

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

120

 

 

2.1

Xây dựng và in n tư liệu về quảng bá thông tin về đầu tư: Catalogue, bìa sơ mi, in tờ rơi tập gấp về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; vật phẩm tuyên truyền và nhân bản đĩa phim giới thiệu về tỉnh

Quý II/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5/2021

x

 

Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong và ngoài nước

 

Các Sở ngành liên quan

 

 

 

90

 

 

2.2

Dịch thuật tài liệu sang tiếng Anh, Hàn, Nhật để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II/2021

x

 

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

Công nghiệp nặng, thương mại, dịch vụ

Đi tác nước ngoài

 

TT D.vụ đối ngoại Đà Nng, Sở Ngoại vụ Q.Ngãi, BQL KKT Dung Quất và các KCN tnh

 

 

 

30

 

 

3

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ bội đầu tư.

1019

0

0

3.1

Phối hợp tổ chức đi xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài

Quý III/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 8/2021

 

Nhật Bản hoặc Hàn Quốc

Xúc tiến kêu gọi đầu tư kết hp nghiên cứu học tập về ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Hạ tầng: cảng biển, khu công nghiệp và đô thị. Điện khí. Công nghiệp: cơ khí chế tạo, phụ trợ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử

Nhật Bản hoặc Hàn Quốc

 

BQL KKT Dung Quất và các KCN tnh

Tổ chức xúc tiến ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC), JETRO, KOTRA

Công ty Hoàng Thịnh Đạt

VSIP

400

 

 

3.2

Tổ chức buổi gặp mặt các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư vào Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội hoặc Đà Nng

Quý II/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6/2021

TP.Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội hoặc Đà Nng

 

Quảng bá tiềm năng và kêu gọi đầu tư vào Quảng Ngãi

Công nghiệp, hạ tầng cng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong và ngoài nước

 

Các Sở ngành liên quan

KOTRA, JETRO

 

Công ty VSIP

116

 

 

3.3

Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và giải pháp cải thiện chsố PCI của tỉnh; Tham dự lễ công bố chỉ số PCI năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Quý II/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2021

Quảng Ngãi

 

Phân tích đánh giá chsố năng lực cạnh tranh và giải pháp cải thiện

 

 

 

VCCI và các đơn vị liên quan

 

 

 

140

 

 

3.4

Tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư trong nước để kêu gọi đầu tư vào tỉnh

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

Hà Nội, Đà Nng, TP. HCM....

 

Tiếp xúc trực tiếp để mời gọi đầu tư

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

Các Sở ngành liên quan

 

 

VSIP

93

 

 

3.5

Tham gia và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) tại các diễn đàn, chương trình, sự kiện, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, hội chợ trong nước và các lớp đào tạo, tập huấn, tăng cường về công tác quản lý, XTĐT và về công tác XTĐT để quảng bá, kêu gọi đầu tư

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III và IV/2020

Các tnh thành trong nước

 

Giới thiệu các thông tin về tình hình đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

Các Sở ngành trong tnh

JETRO, KOTRA

 

VSIP

72

 

 

3.6

Quảng bá thông tin đầu tư Quảng Ngãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Quảng bá thông tin, hình nh về tỉnh Quảng Ngãi

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư của tỉnh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tnh

Trong và ngoài nước

 

Đài PTTH tnh, các Báo: Đầu tư, Diễn đàn doanh nghiệp, Công thương

JETRO, KOTRA

 

 

150

 

 

3.7

Mua quà tặng, đồ lưu niệm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thương xuyên trong năm

x

 

Phục vụ công tác XTĐT và làm quà tặng cho đối tác, nhà đầu tư....

 

Trong và ngoài nước

 

 

 

 

 

48

 

 

4

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực v xúc tiến đầu tư

92

 

 

4.1

Tổ chức Đoàn đi học tập, học hỏi kinh nghiệm về công tác xúc tiến đầu tư

Quý III/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 8/2021

x

 

Học hỏi kinh nghiệm

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

60

 

 

4.2

Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về công tác quản lý và xúc tiến đầu tư, các nội dung liên quan đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các lớp đào tạo tập huấn về định hướng xây dựng chương trình, xúc tiến đầu tư hàng năm

Quý II và III/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7 và 9/2021

Quảng Ngãi

 

Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ

 

 

 

TT XTĐT Miền Trung, BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh

 

 

 

32

 

 

5

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; hỗ trtriển khai các dự án trước và sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư

169

0

0

5.1

Tổ chức đón, tiếp, đưa đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, đi kho sát, giới thiệu địa điểm

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, giới thiệu địa điểm

Tất cả các lĩnh vực

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

36

 

 

5.2

Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Quý II, III và IV/ 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2021, tháng 7/2021 và tháng 11/2021

Quảng Ngãi

 

Lắng nghe doanh nghiệp phn ảnh các khó khăn, vướng mắc

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tnh

 

 

 

73

 

 

5.3

Kinh phí hoạt động phục vụ tổ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Quảng Ngãi

 

Lắng nghe doanh nghiệp phản ảnh các khó khăn, vướng mắc

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tnh

 

 

 

50

 

 

5.4

Thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết 19/NQ-CP , 35/NQ-CP , các Chthị 26/CT-CP, 07/CT-CP, cùng đồng hành doanh nghiệp phục vụ hỗ trợ đối thoại doanh nghiệp.

Thưng xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

Quảng Ngãi

 

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tnh

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

10

 

 

TNG CỘNG

1470

 

 

B

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

100

0

0

1.1

Tham gia hội nghị, hội thảo về xúc tiến, thu hút đầu tư và đào tạo tập huấn về công tác XTDT

Trong năm

Bộ KH&ĐT, Trung tâm XTĐT miền Trung, Cục đầu tư nước ngoài, các đơn vị khác

Trong năm

x

 

Cải thiện tình hình thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Qung Ngãi

Công nghiệp phụ trợ, may mặc, điện tử, logistic, công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất....

 

 

Bộ KH&ĐT, Trung tâm XTDT miền Trung, Doanh nghiệp

x

 

 

100

x

x

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

60

0

0

2.1

Đăng tải thông tin, hình ảnh về KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phục vụ công tác XTĐT trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

x

 

Cập nhật, giới thiệu thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, tiềm năng lợi thế, các thông tin về tình hình đu tư.

 

 

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

60

 

 

3

Xây dựng các n phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

80

0

0

3.1

In ấn, làm vật phẩm tuyên truyền, logo quảng bá phục vụ công tác XTDT

Trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Quý III, IV

 

 

Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư

Công nghiệp hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng CN cao

 

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

60

 

 

3.2

Dịch thuật tài liệu sang tiếng Anh, Hàn, Nhật .... photo và in ấn tài liệu (màu) để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

x

 

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

 

 

Đối tác nước ngoài

Các đơn vị liên quan

 

 

 

20

 

 

4

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

300

0

0

4.1

Tổ chức hoặc Phối hợp tổ chức đi xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài

Trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan

Trong năm

 

x

Quảng bá, gặp gỡ, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào tnh

Hạ tầng: cng biển, khu công nghiệp và đô thị. Điện khí. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử

Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan....

 

BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và các đơn vị liên quan

 

Hoàng Thịnh Đt

VSIP, Doosan Vina...

300

x

x

5

Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác

180

0

0

5.1

Tổ chức đón, tiếp, đưa đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, đi khảo sát, giới thiệu địa điểm

Thường xuyên trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, giới thiệu địa điểm

Tất ccác lĩnh vực

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

40

 

 

5.2

Làm việc với Bộ, ngành TW liên quan đến việc hỗ trợ các dự án đầu tư ở giai đoạn thủ tục đầu tư và khi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh kết hợp xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan

Thường xuyên Trong năm

x

 

 

 

 

 

Các đơn vị liên quan

 

x

x

80

 

 

5.3

Làm việc với các Doanh nghiệp phía Nam và phía Bắc có dự án tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để XTĐT

Thường xuyên trong năm

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan

Thưng xuyên Trong năm

x

 

 

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

x

x

60

 

 

TNG CỘNG

720

 

 

TỔNG CỘNG MỤC (A) VÀ (B):

2190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 270/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 24/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 270/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
468159