• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2023

Tải về Quyết định 2706/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2019 - 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đi bsung một số Điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định 2054/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng th phát trin văn hóa, gia đình, thdục ththao và du lịch vùng Kinh tế trọng đim Miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sc của cả nước giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2414/BVHTTDL-DSVH ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trin khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Th thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đán bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023, với những nội dung chính như sau:

1. Mc tiêu Đ án:

a) Mục tiêu chung: Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi- di sản văn hóa phi vật ththế giới tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu, hoàn thiện và số hóa CSDL về di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Ban hành một số cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi, đặc biệt đưa di sản Bài Chòi vào giới thiệu tại trường học;

- Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Bài Chòi hiện đang sinh hoạt tại các huyện, thị xã và thành phố Huế. Xem xét thành lập mới các Câu lạc bộ Bài Chòi tại các địa phương nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ nhu cu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước, gn với sinh hoạt của các Câu lạc bộ Bài Chòi với du lịch.

- Tchức trình diễn nghệ thuật Bài Chòi vào các chương trình Festival Huế, Festival làng truyền thống Huế và ngày lễ tết đgiới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài nước

- Hng năm tchức các lớp bồi dưỡng cho các diễn viên, nghệ nhân về kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Tiến hành biên soạn, xut bản các ấn phm nghiên cứu về di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp:

a) Nghiên cứu, hoàn thiện và số hóa CSDL về di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điều tra, thống kê các nghệ nhân, câu lạc bộ đang thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi; các công trình nghiên cứu, các dụng cụ trình diễn Bài Chòi, các lời hò Bài Chòi;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi như: Hoạt động kim kê, sưu tm, tư liệu hóa, truyền dạy..

- Sưu tầm và nghiên cứu về nghệ thuật Bài Chòi nhm hệ thống, biên soạn thành những tài liệu chính thống để bảo tồn, lưu truyền và làm cho loại hình này tiếp tục phát triển; Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi.

b) Tchức truyền dạy, đào tạo cho thế hệ trẻ về kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi

- Vận động và tạo điu kiện đcác câu lạc bộ, nghệ nhân Bài Chòi mở các lp truyền dạy nghệ thuật Bài Chòi;

- Tạo điều kiện đ các Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã và thành phố Huế mở các lóp truyền dạy thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi tại địa phương;

- Đưa di sản nghệ thuật Bài Chòi vào giới thiệu tại trường học (từ tiu học đến trường THPT).

c) Nghiên cứu ban hành chính sách tạo điều kiện, môi trường cho các nghệ nhân, câu lạc bộ và cộng đồng thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi

- Xây dựng, vận dụng thích hợp các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương đhỗ trợ về vật chất, điều kiện hoạt động góp phn động viên tinh thần của các nghệ nhân;

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho các nghệ nhân Ca Bài Chòi có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Định kỳ hàng năm xem xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thcó thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy nghệ thuật Bài Chòi trong các gia đình, các nhà trường, câu lạc bộ và cộng đng nhm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương;

- Nâng cấp cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt, thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Đẩy mạnh hp tác quốc tế để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi.

d) Tổ chức khai thác di sản Bài Chòi phục vụ phát triển du lịch

- Duy trì và phát trin hoạt động của các câu lạc bộ Bài Chòi hiện đang sinh hoạt ở các huyện, thị xã và thành phố Huế đtạo ra sản phm du lịch Bài Chòi độc đáo;

- Tăng cường công tác xã hội hóa trong cộng đồng, các tầng lp nhân dân hỗ trợ cùng với nguồn kinh phí Nhà nước đảm bảo duy trì và phát trin cho hoạt động trình diễn nghệ thuật Bài Chòi tại các địa phương, các câu lạc bộ thông qua các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, những người yêu thích bộ môn nghệ thuật Bài Chòi;

- Xây dựng nghệ thuật Bài Chòi trở thành một sản phm phục vụ phát triển du lịch bền vững, đẩy mạnh tăng cường xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách trong và ngoài nước.

e) Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi

- Nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của các cấp ngành, đoàn th, năng lực của cán bộ làm công tác văn hóa, cộng đồng xã hội về công tác bảo tn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát hành tập sách, đĩa tuyên truyền di sản nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi gắn với việc bảo tn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Các cơ quan thông tin đại chúng, các tchức đoàn th đy mạnh công tác tuyên truyền về yêu cầu, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi trong các tầng lớp nhân dân, trong lực lượng đoàn viên, hội viên của các tchức đoàn th.

3. Kinh phí thc hiện:

- Kinh phí dự kiến thực hiện Đán: 1,370,000,000 đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng).

- Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Bài Chòi không chỉ ngân sách Nhà nước mà cả xã hội hóa.

a) Ngân sách nhà nước;

b) Nguồn xã hội hóa và các ngun hp pháp.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Văn hóa và Th thao:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban; ngành, đoàn thvà các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể trin khai thực hiện đề án; hướng dẫn, kim tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện đề án và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh;

- Tổ chức công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Xây dựng nội dung tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thvà cộng đồng cư dân về bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi.

- Căn cứ nội dung Đán được duyệt, hàng năm Sở Văn hóa và Ththao chủ trì, phối hợp với các quan liên quan lập dự toán cụ th, báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn lực để thực hiện Đ án.

- Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) theo quy định.

b) Sở Du lịch: Phối hp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dng kế hoạch đưa di sản nghệ thuật Bài Chòi trở thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

c) Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa và Th thao thm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo tn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hp vi Sở Văn hóa và Ththao xây dựng kế hoạch đưa di sản nghệ thuật Bài Chòi vào giới thiệu từ trường Tiểu học đến trường THPT theo hình thức ngoại khóa.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo tồn di sản nghệ thuật Bài Chòi, xây dựng các chương trình, chuyên mục về giới thiệu và truyền dạy di sản nghệ thuật Bài Chòi đđăng tải trên sóng truyền hình, mạng xã hội...

e) Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Đề án trong khả năng ngân sách địa phương.

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh huy động nguồn vốn để thực hiện Đề án.

h) Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh đưa đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi vào danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm.

i) Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế:

- Tổ chức tuyên truyền, phát động đến toàn thcán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên về ý nghĩa, giá trị độc đáo của di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh huy động lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia cổ vũ các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trong khối Nghệ thuật tích cực tham gia tập luyện nghệ thuật Bài Chòi;

k) Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế: Phối hp với Sở Văn hóa và Th thao trin khai các nội dung sáng tác, phbiến nghệ thuật Bài Chòi, phối hợp công tác tchức, chuyên môn, vận động nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia các trại sáng tác lời mới cho Bài Chòi.

l) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ Bài Chòi hoạt động và triển khai các nội dung liên quan đến đề án.

- Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức xây dng chương trình, kế hoạch tchức các hoạt động sinh hoạt nghệ thuật Bài Chòi nhằm bảo tn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật ththuật Bài Chòi địa phương;

- Tchức tuyên truyn, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi; huy động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tích cực tìm hiểu di sản nghệ thuật Bài Chòi;

- Biu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi tại địa phương;

- Hàng năm, xem xét, cân đối các nguồn kinh phí để bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTT&DL; (để b/c)
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- Trung tâm Bảo tồn DTCĐ Huế;
- VP: CVP, các PCVP và các CV: TH, NV;
- Lưu: VT; VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2706/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 16/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2706/QĐ-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400762