• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục nghề nghiệp


 

Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 2706/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 237/Ttr-SLĐTBXH ngày 27/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT; KGVXT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2706/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 1. Chức năng

Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi tt là Hội đồng thẩm định) là tổ chức tư vấn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thư ký Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến, kết luận của của Hội đồng thẩm định, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định việc thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được đăng ký làm việc trực tiếp với các ngành, các cấp có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng thẩm định đề ra.

2. Có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin, các tài liệu, minh chứng có liên quan đến hồ sơ thành lập một cách đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho công tác thẩm định; khi cần thiết có thể kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

3. Xem xét quyết định các vấn đề về thời gian làm việc, chương trình làm việc, kế hoạch công tác của Hội đồng thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.

4. Được tạo điều kiện, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 4. Thành phần của hội đồng thẩm định

1. Thành phần của hội đồng thẩm định gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).

b) Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Các thành viên Hội đồng thẩm định: Đại diện các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ.

d) Khi tiến hành thẩm định hồ sơ, tùy trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có thể mời đại diện các cơ quan liên quan tham gia Hội đồng thẩm định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định.

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định

1. Chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định nhằm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng thẩm định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Quyết định nội dung cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

4. Quyết định việc mời thêm các thành phần khác là đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan tham gia vào cuộc họp thẩm định của Hội đồng thẩm định khi cần thiết.

5. Thông qua biên bản, báo cáo kết luận sau mỗi cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

6. Đề nghị thay đổi hoặc bổ sung các thành viên của Hội đồng thẩm định khi cần thiết.

7. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có thể triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết các nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng thẩm định trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

2. Điều hành hoạt động của Hội đồng thm định khi Chủ tịch Hội đồng thẩm định vắng mặt và có ủy quyền.

3. Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đng thm định và trước pháp luật vcác công việc được phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

2. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, minh chứng; chuẩn bị tốt và tham gia ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận thuộc phạm vi tư vấn của Hội đồng thm định.

3. Được cung cấp thông tin cần thiết về các vấn đliên quan tới cuộc họp và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

4. Là người giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng thm định; được Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công phụ trách một số công việc cụ thể trên cơ sở hoạt động thực tiễn của Hội đồng thẩm định, có trách nhiệm thực hiện tt nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và trước pháp luật về các công việc được phân công.

Chương III

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 8. Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 6 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trước khi gửi Hội đồng thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức họp thẩm định. Trường hp hồ sơ không hp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và xã hội có văn bản trả lời cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi, Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định. Các thành viên Hội đồng thm định đưa ra nhận xét, đánh giá, thảo luận và đưa ra kết luận về hồ sơ. Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ không đủ điều kiện, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Điều 9. Nội dung và thủ tục Hồ sơ thẩm định

Hội đồng thẩm định, các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp khi thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện theo các căn cứ pháp lý, số lượng bộ hồ sơ báo cáo gửi Hội đồng thẩm định, quy định nội dung thẩm định và số ngày nhận, giải quyết hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai, quyết định theo đa số. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định được coi là hp lệ khi có 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham gia trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định (hoặc Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định được Chủ tịch Hội đng thẩm định ủy quyền).

2. Hội đồng thẩm định thông qua ý kiến thẩm định bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Các kết luận của Hội đồng thẩm định được thông qua nếu có quá nửa số thành viên Hội đồng thẩm định tán thành.

3. Các cuộc họp của Hội đồng thẩm định đều phải có biên bản. Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định phải thể hiện đầy đủ ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, trường hợp thành viên vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung sẽ thảo luận tại cuộc họp. Những ý kiến khác với ý kiến chính thức của Hội đồng thẩm định được bảo lưu, ghi đầy đủ trong biên bản họp Hội đồng thẩm định.

4. Biên bản họp Hội đồng thẩm định được gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này áp dụng cho Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên Hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan phản ánh vướng mắc, phát sinh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2706/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 29/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2706/QĐ-UBND

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441332