• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 1183/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 2707/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1183/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 482/TTr-SNV ngày 26 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các sở: Nội vụ; Y tế;
- Lưu VT, NC, D15b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2707/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 03/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2707/QĐ-UBND

2.064

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298988