• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2016 về trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Quyết định 271/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TRỢ CẤP KINH PHÍ ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN – NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 9196/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2680/STC-QLNS ngày 24 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 07 tháng 01 năm 2016; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo s 40-TB/TU ngày 08 tháng 01 năm 2016, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 11 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp kinh phí cho các đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng để cải thiện đi sống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân - năm 2016. Cụ thể:

1. Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã ngh hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP), mất sức lao động đang hưởng BHXH (kể cả mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTgQuyết định số 613/QĐ-TTg): 900.000 đồng/người (Chín trăm ngàn đồng/người);

2. CNVC nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do BHXH chi trả hàng tháng: 700.000 đồng/người (Bảy trăm ngàn đồng/người).

Điều 2. Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm:

1. Lập danh sách, số lượng đối tượng được trợ cấp Tết để gửi Sở Tài chính thành phố làm cơ sở tạm cấp kinh phí.

2. Thực hiện việc chi trợ cấp này cho các đối tượng kết hợp cùng với việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 02 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng. Kết thúc việc chi trợ cấp, đề nghị Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng tổng hợp quyết toán với Sở Tài chính thành phố để báo cáo, trình UBND thành phố ra Quyết định duyệt chi trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

Điều 3. Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm căn cứ danh sách, số lượng đối tượng do Bảo hiểm xã hội thành phố cung cấp, lập thủ tục tạm cấp kinh phí từ quỹ ngân sách thành phố năm 2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- TTTU, TT HĐND tp (để b/c),
- CT và các PCT UBND tphố,
- Sở LĐ-TB và XH tphố;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, KTTH.lt0112

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 271/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 14/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 271/QĐ-UBND

2.025

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302733