• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2714/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 2714/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2714/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA THANH TRA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-TTT ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào Kế hoạch thanh tra được phê duyệt thành lập các Đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có tên trong Kế hoạch thanh tra căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục 1, Vụ Kế hoạch, Tài chính và tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, CVNCNH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2021 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung, đối tượng thanh tra

Thời gian

A

Thanh tra trách nhiệm

 

I

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các sở, ngành trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo (năm 2019, 2020);

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (năm 2019, 2020);

UBND huyện Ân Thi (năm 2020);

UBND huyện Kim Động (năm 2020);

UBND huyện Yên Mỹ (năm 2020);

UBND huyện Văn Giang (năm 2020);

UBND huyện Khoái Châu (năm 2020);

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên (năm 2019, 2020);

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên (năm 2019, 2020).

Quý I, II

II

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh (năm 2016-2020)

 

 

Thọ Vinh, Vĩnh Xá, Đức Hợp (huyện Kim Động); Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào); Tân Dân, An Vỹ, Liên Khê (Khoái Châu); thị trấn Ân Thi, Đào Dương (huyện Ân Thi); Minh Khai, Hùng Cường, Hoàng Hanh (thành phố Hưng Yên); Hưng Đạo, Dị Chế, Lệ Xá (Tiên Lữ); Tam Đa, Nguyên Hòa (Phù Cừ); Lạc Hồng, Lương Tài (Văn Lâm); Xuân Quan, Phụng Công (Văn Giang); Trung Hưng, Giai Phạm (Yên Mỹ)

Quý I, IV

III

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (năm 2019, 2020)

 

 

- Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND thị xã Mỹ Hào, huyện Phù Cừ, Yên Mỹ.

Quý I, IV

B

Lĩnh vực chấp hành pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, môi trường và chính sách đối với người lao động

 

I

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2017-2020)

 

 

Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc tế, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, Công ty TNHH thép không gỉ Hà Anh, Công ty cổ phần Đức Minh, Công ty TNHH Một thành viên sản xuất, lp ráp công nghệ cao Kangaroo, Công ty cổ phần may và thương mại Mỹ Hưng, Công ty TNHH mây tre XK Phú Minh, Công ty cổ phần may Hưng Việt, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên, Công ty cổ phần may Bảo Hưng, Công ty cổ phần may Tiên Hưng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình 656.

Quý II, III

II

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế, môi trường, sử dụng năng lượng, hóa chất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2017-2020)

 

 

Công ty TNHH điện tử Việt Nhật, Công ty TNHH công nghiệp Chính Đại, Công ty TNHH Mạnh Tùng, Công ty cổ phần Tuấn Lâm, Công ty TNHH kim loại Sao Phương Đông, Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico, Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên, Công ty TNHH công nghiệp Quang Nam, Công ty TNHH Việt Đức, Công ty TNHH Vinh Kiểm, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sơn Tùng, Công ty TNHH C.H.I Hưng Yên, Công ty cổ phn tập đoàn Thiên Quang, Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên.

Quý II, III

III

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2017-2020)

 

 

Công Ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên, Công ty cổ phần AUSTDOOR Miền Bắc, Công Ty TNHH Foremart Việt Nam, Công Ty TNHH Beeahn Việt Nam, Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần, Công ty TNHH thép Nhật Quang, Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Việt Anh, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại Thành Đạt, Công ty TNHH nhựa An Phú Việt, Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát, Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt.

Quý II, III, IV

IV

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, bảo him, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2017-2020)

 

 

Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt, Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt, Công ty TNHH một thành viên thương mại và xây dựng 18, Công ty cphần B.T Hưng Yên, Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương, Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên, Công ty cổ phần Anvy, Công Ty TNHH sản xuất - thương mại Hà Thành, Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh.

Quý II, III, IV

C

Thanh tra chuyên đề

 

I

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, thuế và các khoản phải nộp NSNN tại một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xây dựng (thời kỳ thanh tra: 2017-2020)

 

 

Công ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh, Công ty TNHH thương mại và môi trường Văn Giang, Công ty TNHH V&T, Xí nghiệp xây dựng Loan Phượng, Công ty TNHH Tiến Ngạn, Công ty TNHH xây dựng giao thông Đông Hưng, Công ty CP XDTM và vận tải Tân Quang Phát, Công ty TNHH đầu tư xây dựng LDT, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Anh, Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Bách Khoa Hưng Yên, Công ty TNHH xây dựng Lập Thành Hưng Yên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Hưng.

Quý IV

II

Thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra chính phủ và UBND tỉnh

 

D

Lĩnh vực khác

 

 

Phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Quý IV

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2714/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 19/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2714/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471861