• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2717/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về Quyết định 2717/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2717/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét kết quả thẩm định và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 147/TTr-SXD-QLQH ngày 18/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

Toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hải Phòng với tổng diện tích 1.522,1 km2.

2. Quan điểm quy hoạch:

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; Quy hoạch sử dụng đất thành phố; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 và các quy hoạch phân khu, chuyên ngành khác có liên quan.

- Quy hoạch cấp nước thành phố Hải Phòng phải hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với chất lượng đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phải đảm bảo khai thác, sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm.

- Khai thác, tận dụng tối đa hiện trạng sẵn có về hạ tầng kỹ thuật các công trình phục vụ cấp nước đô thị.

- Khuyến khích, tạo điều kiện các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cấp nước, đảm bảo tính cạnh tranh về giá cả và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.

- Đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố.

- Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao điều kiện sống của nhân dân.

4. Nội dung nghiên cứu quy hoạch:

a) Đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng:

- Phân tích đặc điểm địa hình, địa mạo

- Phân tích các đặc điểm khí hậu

- Đánh giá điều kiện thủy văn

- Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn, các dòng sông có điều kiện thuận lợi cung cấp nguồn nước cho cấp nước đô thị.

- Đánh giá hiện trạng tự nhiên, dân số.

- Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan

- Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch cấp nước trên địa bàn.

- Điều tra, khảo sát và đánh giá trữ lượng, chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác phục vụ cấp nước.

b) Các yếu tố tiền đề:

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch phân khu và chuyên ngành có liên quan.

- Xác định cụ thể các chỉ tiêu, thông số cơ bản.

- Dự báo nhu cầu sử dụng nước đô thị, công nghiệp toàn thành phố giai đoạn đến năm 2025.

c) Quy hoạch cấp nước đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050:

- Lựa chọn cụ thể nguồn nước.

- Phân vùng cấp nước và xác định các giải pháp cấp nước cho từng khu vực.

- Xác định các giải pháp cấp nước cho khu dân cư nông thôn tập trung.

- Xác định vị trí, phạm vi phục vụ, quy mô công suất các công trình đầu mối cấp nước đô thị và khu công nghiệp.

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các công trình cấp nước.

- Xác định mạng lưới đường ống cấp nước bao gồm tuyến ống cấp I, cấp II theo vùng cấp nước, công trình cấp nước.

- Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước cho từng giai đoạn lập quy hoạch.

- Xác định chương trình, dự án ưu tiên, xác định tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư, dự kiến nguồn vốn thực hiện.

d) Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC):

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xác định phạm vi ĐMC.

- Đánh giá, so sánh ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường của các phương án lựa chọn nguồn cấp nước, phân vùng cấp nước, mạng và tuyến cấp nước; các vấn đề về chất lượng nước cấp;

- Đánh giá tác động đối với dòng chảy hạ lưu và các loài thủy sinh trong trường hợp lấy nước mặt; tác động sụt lún mặt đất và ảnh hưởng tới chất lượng, trữ lượng nước ngầm trong trường hợp lấy nước ngầm.

- Đánh giá các chất thải tồn dư và hóa chất của quá trình xử lý nước.

- Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và khắc phục tác động, lập kế hoạch giám sát môi trường.

5. Thành phần hồ sơ:

a) Phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ tổng hợp hệ thống cấp nước đô thị, tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị, tỷ lệ 1/10.000 (theo vùng cấp nước, công trình cấp nước).

- Các bản vẽ minh họa (nếu có).

b) Phần văn bản tài liệu:

- Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, đĩa CD ROM lưu trữ toàn bộ nội dung Đồ án quy hoạch.

- Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch.

- Tờ trình và các văn bản trình duyệt, thỏa thuận.

- Phụ lục và các bản vẽ thu nhỏ trong Thuyết minh tổng hợp.

6. Thời gian lập quy hoạch: 9 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

7. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quy hoạch.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt quy hoạch: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan cho ý kiến đối với quy hoạch: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan tham gia phối hợp: Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức lập, thẩm định Đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- CPVP;
- CV: QH, XD;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2717/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 05/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2717/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365849