• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2720/QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Tải về Quyết định 2720/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2720/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC,
Cục Công tác phía Nam);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Thủ tục Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

1. Nội dung đơn giản hóa

Đnghị bỏ đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định trong thành phần hồ sơ; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực đối với giấy phép thăm dò (chỉ cần bản photo) được quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Lý do: Đây là kết quả của hoạt động thăm dò khoáng sản theo đề án đã được phê duyệt, đề án thăm dò này đã được tổ chức thm định, phê duyệt và cơ quan tiếp nhận đã theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện thăm dò này. Do đó, khi nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thăm dò không cần thiết buộc tổ chức, cá nhân phải nộp bản chính hoặc bản sao đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định.

2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi Khoản 2, Điều 30 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 292.147.700 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 271.361.700 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 20.786.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 7,11 %.

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯNG

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Nội dung đơn giản hóa

Đnghị sửa đổi, bổ sung nội dung: Quy định cụ thể hình thức gửi hồ sơ bằng đường bưu điện khi Chủ dự án lập và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lý do: Nhằm giảm thời gian viết, thời gian đi lại để nộp hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi Điều 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 888.122.800 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 867.076.800 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 21.046.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2,37 %.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2720/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 28/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2720/QĐ-UBND

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331154