• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 2721/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016

Tải về Quyết định 2721/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2721/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2015 - 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 1427/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 408/TTr-STNMT ngày 09/10/2015 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016 với các điểm mỏ sau:


Tên khoáng sản

Diện tích dự kiến (ha)

Vị trí

Ghi chú

Cát, sỏi

≈ 48,4

Khu vực I: xóm Long Vân, xã Bình Sơn, xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 19,2 ha.

Khu vực II: xóm Đồng Vòng, xã Phú Lạc và xóm Lâm Giang, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 29,2 ha.

- Nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 18/6/2015, bổ sung tại Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng.

 

Đá vôi

≈9,69

Khu vực Gốc Quéo, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng.

 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định đối với các điểm mỏ nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND: huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, thành phố Sông Công và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP đ/c Hải;
- Lưu: VT, KTN.
DAT. QD.12/10. 18b.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2721/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2721/QĐ-UBND

2.030

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301785