• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo giải quyết tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 2725/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2725/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 12năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC TÔN GIÁO GIẢI QUYẾT TẠI BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố và niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2888/TTr-SNV ngày 25 tháng 12năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 2068/STP-KSTTHC ngày 19 tháng 12năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo giải quyết tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO GIẢI QUYẾT TẠI BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC TÔN GIÁO GIẢI QUYẾT TẠI BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

2

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

3

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố hoặc ngoài tỉnh):

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo (không thuộc các trường hợp: tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội, hội nghị; đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo)

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

7

Thủ tục đăng ký hiến chương, sửa đổi điều lệ của Tổ chức tôn giáo

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

8

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

10

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của Người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

Tôn giáo

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2725/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Võ Đại
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2725/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269767