• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2729/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng), gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

4. Các ủy viên:

a) Ông Đoàn Thanh Vinh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ.

c) Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

đ) Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

g) Ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

h) Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

i) Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

k) Ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

l) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế.

m) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

n) Ông Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

o) Bà Nguyễn Thị Sửu, Trưng Ban Dân tộc tỉnh.

p) Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tnh.

q) Mời các ông (bà) có tên sau đây làm ủy viên Hội đồng:

- Ông Võ Văn Chinh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh.

- Ông Lê Xuân Hiền, Phó Trưng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Ông Võ Đức Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Bùi Tiến Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Ông Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Hoàng Minh Giang, Phó Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế.

- Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban pháp chế và Thi đua Đại học Huế.

- Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Bà Phạm Thi Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Ông Trần Trọng Bường, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnh.

- Ông Trần Công Tư, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

- Ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2014; Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2015; Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng PHPBGDPL Chính phủ (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND tnh;
- Các cơ quan có thành viên tham gia;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV, KNPL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2729/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2729/QĐ-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330933