• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2015 Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Quyết định 2734/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUỸ ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH, CHUYÊN GIA GIỎI, NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO THAM GIA CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ - THU HÚT, SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TÀI NĂNG TRẺ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 955/SNV-ĐTBDTD ngày 20/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Quỹ Ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội).

Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội là Quỹ Tài chính trực thuộc UBND Thành phố, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Thành phố.

Trụ sở Quỹ: đặt tại trụ sở của Sở Nội vụ Hà Nội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy

1. Chức năng: Quản lý, huy động tập trung các nguồn tài chính từ: Ngân sách Thành phố, tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tiền viện trợ và các nguồn huy động khác để chi cho các nội dung ưu đãi, khuyến khích nghiên cứu, khen thưởng, hỗ trợ, chi phí học tập...

2. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước và Thành phố trong lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích, thu hút, sử dụng và đào tạo tài năng Hà Nội để cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện;

b) Tổ chức tiếp nhận kinh phí từ các nguồn tài trợ theo quy định;

c) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng chính sách chế độ;

d) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đối với các trường hợp được tạm ứng, hỗ trợ;

đ) Thu hồi đối với các trường hợp sử dụng kinh phí sai mục đích và không thực hiện đúng cam kết.

3. Tổ chức bộ máy: UBND thành phố giao Sở Nội vụ quản lý và điều hành Quỹ.

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ: từ 03 - 05 người gồm Giám đốc, kế toán trưởng và bộ phận nghiệp vụ. Trường hợp công chức kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

Giám đốc Quỹ (là 01 Phó giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm) do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBNDTP: Các PCVP: N.V.Hoạt, Đ.Đ.Hồng, NC, VX, TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Lưu: VT, SNV (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2734/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 16/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2734/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279199