• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 2742/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2742/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP LONG XUYÊN, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngậy 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 11175/BCT-CTĐP ngày 27/11/2017 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030;

Căn cứ: Thông báo số 444/TB-UBND ngày 04/5/2018 của UBND Thành phố thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 608/TB-UBND ngày 16/6/2020 Thông báo Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc xem xét thành lập một số Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND huyện Phúc Thọ tại: Tờ trình số 447/TTr-UBND ngày 09/4/2020; Văn bản số 715/UBND-KT ngày 28/5/2020 của UBND huyện Phúc Thọ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ; Báo cáo số 185/BC-SCT ngày 20/5/2020 của Sở Công Thương về việc thẩm định thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ; Văn bản số 2688/SCT-QLCN ngày 24/6/2020 về việc bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Long Xuyên.

2. Địa điểm: Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

(Phạm vi, ranh giới sẽ được chuẩn xác khi được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật).

3. Diện tích: Khoảng 5,96 ha (Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Long Xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật).

4. Đối tượng thu hút đầu tư:

- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp: Ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ mới, hiện đại; thân thiện môi trường; di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải đảm bảo các tiêu chí trên.

- Ngành nghề cụ thể: Là cụm công nghiệp làng nghề, trong đó có định hướng các ngành nghề như: Sản xuất mộc gia dụng, may mặc, đồ nhựa, cơ kim khí...; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu) và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, có xét đến năm 2030 tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018. Trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

5. Định hướng:

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo định hướng: Công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn); ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời; bố trí địa điểm tập kết, thu gom chất thải: chất thải công nghiệp, rác thải.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, khu vực tập kết xe tải, container, cửa hàng xăng dầu, hệ thống trạm sạc điện,...).

- Tuyệt đối không bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.

- Đảm bảo về bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Long Xuyên và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân.

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà dịch vụ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104374560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/01/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 09/4/2020.

- Ngành nghề kinh doanh: Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; công trình giao thông đường bộ và cầu đường bộ, công trình cấp thoát nước; đầu tư khai thác, quản lý, vận hành, hoạt động xây dựng chuyên dụng; v.v.

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng./.)

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Trọng Tùng; Chức danh: Giám đốc; Sinh ngày: 16/11/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giấy chứng thực cá nhân số: 111987310 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 06/3/2012; Hộ khẩu thường trú tại: Đội 1, Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7. Tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 124.384.724.000 đồng.

b) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư (20%): 24.869.744.800 đồng

+ Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác (80%): 99.514.979.200 đồng

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Thời gian thực hiện từ Quý II/2020 đến Quý II/2022.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng hạ tàng kỹ thuật cụm công nghiệp:

- Lập, phê duyệt và triển khai Dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và môi trường; đảm bảo tuân thủ quy hoạch, chức năng sử dụng ô đất và tiến độ được duyệt;

- Liên hệ các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phúc Thọ và các đơn vị có liên quan đe được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục có liên quan về lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

- Triển khai công tác, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề xuất; đảm bảo về mức vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động; bố trí đủ nguồn vốn đê thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

- Được thuê đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Xuyên theo quy định tại Điều 149 Luật Đất đai; Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất; đảm bảo các điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo Khoản 3, 4, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013;

- Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn trái quy định pháp luật dưới mọi hình thức để triển khai dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả các công trình thủy lợi của khu vực (nếu có);

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố;

- Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành về cấp điện, nước, phòng cháy chữa cháy, ...; kết nối, đảm bảo giao thông dự án trước khi phê duyệt dự án theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ... theo quy định của pháp luật và Thành phố.

- Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định.

- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19, 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

- Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Phúc Thọ; Cục Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 608/TB-UBND ngày 16/6/2020.

3. UBND huyện Phúc Thọ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về việc lựa chọn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Long Xuyên theo quy định tại điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp của các cụm công nghiệp trên địa bàn Huyện thực hiện đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân; chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng không để phát sinh khiếu kiện phức tạp;

Chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: giao thông, cây xanh, trạm xử lý nước thải, thu gom nước thải, nước mưa riêng biệt; phổ biến, quán triệt Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về việc kêu gọi, khuyến khích lựa chọn doanh nghiệp sản xuất vật liệu mới, hiện đại, thân thiện môi trường, tuyệt đối không bố trí Văn phòng, đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: các PCVP; KT, ĐT, TKBT.
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2742/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2742/QĐ-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448632