• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2745/QĐ-BTC năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 2745/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2745/QĐ- BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TÀI CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về hành chính và quản trị của Văn phòng Bộ Tài chính tại khu vực phía Nam.

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính, thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Chánh Văn phòng kế hoạch dài hạn, hàng năm về chương trình công tác và hoạt động của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện các kế hoạch và chương trình công tác đã được phê duyệt.

2. Thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

3. Làm đầu mi của Văn phòng Bộ Tài chính tại phía Nam đ liên h, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

4. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, lễ tân, các nhiệm vụ khánh tiết, thăm hỏi, tang lễ của Bộ Tài chính tại khu vực phía Nam theo phân công của Chánh Văn phòng.

5. Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, phục vụ kịp thời các hoạt động của Lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Khi cơ quan Bộ Tài chính trong thời gian công tác theo kế hoạch tại các tỉnh phía Nam và các hoạt động chung khác của Bộ Tài chính tại địa bàn được phân công.

6. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban của Bộ Tài chính và của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tại địa bàn được phân công.

7. Về công tác tài chính, kế toán

Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán và công tác kế toán; lập quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm được giao theo phân cấp của Chánh Văn phòng và theo quy định của pháp luật.

8. Quản trị, an toàn và an ninh cơ quan

- Tổ chức thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, quản lý và sử dụng các tài sản được Bộ Tài chính giao đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

- Thực hiện công tác thường trực bảo vệ, đảm bảo trật tự an toàn công sở theo quy định.

9. Quản lý công chức, người lao động; quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Chánh Văn phòng.

10. Phối hợp, hỗ trợ các điều kiện làm việc cho đại diện của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi trách nhiệm được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Cơ quan đại diện và biên chế

1. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng đại diện và một số Phó Trưởng đại diện theo quy định.

Trưởng đại diện chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật hiện hành về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trưởng đại diện có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ và nội quy làm việc của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh trình Chánh Văn phòng Bộ Tài chính ban hành.

Phó Trưởng đại diện chịu trách nhiệm trước Trưởng đại diện và trước pháp luật hiện hành về các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh được bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chủ tài khoản, kế toán trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan quản lý tài chính cấp trên (Cục Kế hoạch - Tài chính) về nhiệm vụ của đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ Tài chính theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Biến chế của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tng biên chế được giao của Văn phòng Bộ Tài chính.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2002/1998/QĐ-BTC ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế hoạt động và tổ chức bộ máy của Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đại diện của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 4;
- VP Đảng ủy, Công đoàn;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2745/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2745/QĐ-BTC

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375608