• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Công chức xã phường thị trấn

 

Quyết định 2745/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 1949/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2016 thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Quyết định 2745/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2745/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1949/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2016 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1519/TTr-SNV ngày 05 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg , cụ thể:

- Điểm 12 khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau:

TT

Tên lớp và đối tượng

Số lớp

Số lượng (người)

Thời gian (ngày)

Dự kiến kinh phí (đồng)

Cơ quan, đơn vị mở lớp

Từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh

12

Bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin cho công chức Văn phòng - Thống kê

04

119

5

128.523.000

78.810.000

Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết đính kèm Phụ lục thay thế Phụ lục IV được ban hành kèm theo Quyết định số 1949/|QĐ-UBND

- Điểm a khoản 3 Điều 1 được bổ sung như sau:

“- Chi tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi tổ chức lớp cho báo cáo viên, cán bộ quản lý lớp đối với lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin.

- Chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình (nếu có)”.

- Điểm b khoản 3 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Chi cho trợ giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, gồm: tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi tổ chức lớp, chi nước uống, chi tiền thù lao cho trợ giảng 400.000 đồng/người/ngày, (vận dụng quy định tại điểm a khoản 9 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTTTT-BKH&ĐT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông)”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2745/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2745/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327767