• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2019 về khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Quyết định 2749/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2749/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1278/TTr-SGDĐT ngày 06/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 19/8/2019.

2. Ngày khai giảng năm học: Ngày 05/9/2019.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/01/2020; kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2020; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhân tốt nghiệp THCS trước ngày 29/5/2020.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021, trước ngày 31/7/2020; riêng đối với giáo dục thường xuyên, trước ngày 31/8/2020.

6. Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thi cấp tỉnh.

8. Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 thực hiện như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động, hướng dẫn, thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh.

- Đối với học sinh: Bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 (ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2020 (ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường (thiên tai, hỏa hoạn,..) không thể tổ chức dạy học thì hiệu trưởng nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học sau khi báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và sau đó phải bố trí dạy, học bù nghiêm túc, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các ngành học, bậc học, cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như diều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 3 ... Điều 1 Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau:

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/01/2020; kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 28/6/2020; kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2020
- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi bổ sung ... khoản 4 ... Điều 1 Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau:
...
4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2020
- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi bổ sung ... khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau:
...
5. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các ngày 01 và 02/7/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 15/8/2020; riêng đối với giáo dục thường xuyên, trước ngày 31/8/2020.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2749/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 16/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2749/QĐ-UBND

68

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442084