• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử

Văn bản pháp luật về Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 2757/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO PHÉP THC HIN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ, NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THÔNG QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1805/TTr-SNV ngày 13/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 260 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

a) Công khai, niêm yết Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến theo Điều 1 của Quyết định này tại Bộ phận Một cửa, trên Cổng/trang thông tin điện tử và các kênh thông tin phù hợp khác đcá nhân, tchức biết và thực hiện.

b) Chỉ đạo Bộ phận Một cửa tích cực hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến khi giải quyết các thủ tục hành chính đã công bố tại Điều 1 Quyết định này.

c) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thanh toán, thanh toán lại, đối soát và quyết toán các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính do cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa thực hiện quy trình thu hộ, thanh toán lại, đối soát các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính do cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết với các bên có liên quan và các quy chế, quy trình được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các kênh thông tin, phương tiện thông tin đại chúng; triển khai hỗ trợ trực tuyến khi tổ cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến.

3. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc trin khai thực hiện Quyết định này.

b) Theo dõi, tổng hp chung tình hình triển khai thực hiện và phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có).

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa:

Tổ chức tuyên truyền tiện ích thanh toán trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đến cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
(VBĐT)
- Như Điều 4 (t/h);
- NHNN Việt Nam, KBNN Việt Nam;
- Các Bộ: TT&TT, NV, TC, VP Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Các ban đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Cổng thông tin CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTTT;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO PHÉP THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ, NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THÔNG QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2757/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VC

CƠ QUAN TIẾP NHẬN

1

Cấp Giấy phép bán buôn rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

2

Cấp đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

3

Cấp lại Giấp phép bán buôn rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

4

Cấp Giấy phép bán buôn sản phm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

5

Cấp đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

6

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

7

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

8

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

10

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

11

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

13

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

14

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

16

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

17

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

18

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

19

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

20

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất)

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đi vị trí địa lý và toàn bộ mặt hàng kinh doanh)

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

24

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điu kiện an toàn thực phm đi với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất)

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, đa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

27

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Sở Công Thương

28

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Sở Công Thương

29

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

Sở Du lịch

30

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

Sở Du lịch

31

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

Sở Du lịch

32

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành

Sở Du lịch

33

Cấp giấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành

Sở Du lịch

34

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đi với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch

Sở Du lịch

35

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Vận tải thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

36

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Vận tải thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

37

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Vận tải thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

38

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Vận tải thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

39

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Vận tải thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

40

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Hệ thống văn bằng chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc (thuộc thm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Hệ thng văn bng chứng chỉ

UBND cấp huyện

42

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (đã có mã số thuế)

Đăng ký kinh doanh

UBND cấp huyện

43

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Đăng ký kinh doanh

UBND cấp huyện

44

Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Đăng ký kinh doanh

UBND cấp huyện

45

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Đăng ký thuế

Đăng ký kinh doanh

UBND cấp huyện

46

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

47

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

49

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

50

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

51

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

52

Thay đổi, bsung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

53

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tchức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

54

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tchức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

An toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

55

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) - Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

56

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) - Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

57

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

58

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

59

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

Việc làm

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

60

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

Việc làm

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

61

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

Văn thư và lưu trữ

Sở Nội vụ

62

Cấp Giấy phép vận chuyn thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

63

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

64

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (trường hợp đạt yêu cầu)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

65

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (trường hợp chưa đạt yêu cầu)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

66

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (trường hợp đạt yêu cầu)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

67

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (trường hợp chưa đạt yêu cầu)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

68

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (trường hợp cơ sở được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

69

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

71

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn)

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

73

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (trường hợp cấp mới)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

74

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

75

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

76

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tchức, cá nhân đăng ký)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

77

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

78

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

79

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

80

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 thang)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

81

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Trường hợp cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

82

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

83

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (trường hợp cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

84

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản (trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

85

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản (trường hợp cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

86

Cấp Giy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản đối với cơ sở phải đánh giá lại

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

87

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản đi với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

88

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (trường hợp cơ sở đã được giám sát)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

89

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (trường hợp cơ sở chưa được giám sát)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

90

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (trường hợp động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

91

Cấp Giấy chứng nhận kim dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (trường hợp động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Thú y)

Chăn nuôi thú ý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

92

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

93

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

94

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

95

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

96

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

97

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

98

Cấp gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

99

Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

101

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

102

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

103

Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

104

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (sau chuyn nhượng) cho tàu cá dưới 20CV

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

105

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cải hoán) cho tàu cá dưới 20CV

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

106

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá dưới 20CV

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

107

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (thông tin, dữ liệu về đất đai)

Tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

108

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ

Đo đạc, bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường

109

Cấp phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

110

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

111

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

112

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

113

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

114

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

115

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

116

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

117

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Khoáng sản - Địa chất

Sở Tài nguyên và Môi trường

118

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

119

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

120

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

121

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

122

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

123

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

124

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

125

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

126

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

127

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

128

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

129

Cấp Giấy phép bưu chính

Bưu chính chuyển phát

Sở Thông tin và Truyền thông

130

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Bưu chính chuyển phát

Sở Thông tin và Truyền thông

131

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Bưu chính chuyển phát

Sở Thông tin và Truyền thông

132

Cấp lại Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Bưu chính chuyển phát

Sở Thông tin và Truyền thông

133

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Bưu chính chuyến phát

Sở Thông tin và Truyền thông

134

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông

135

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông

136

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (đối với trường hợp từ 14 tuổi trở lên chỉ cư trú tại tỉnh Khánh Hòa)

Lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

137

Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (trường hợp đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích)

Lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

138

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

139

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (trường hợp không xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

140

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (trường hợp xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

141

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

142

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

143

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

144

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

145

Ghi vào số hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

146

Ghi vào số hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (trường hợp không xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

147

Ghi vào Số hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (trường hợp xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

148

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (trường hợp không xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

149

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (trường hợp xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

150

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (trường hợp không xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

151

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (trường hợp xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

152

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

UBND cấp huyện

153

Đăng ký lại khai tử có yếu tnước ngoài (trường hợp không xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

154

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (trường hợp xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

155

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (thuộc thm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)

Hộ tịch

UBND cấp huyện

156

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Hộ tịch

UBND cấp huyện

157

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã)

Hộ tịch

UBND cấp xã

158

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch (trường hợp bổ sung hộ tịch)

Hộ tịch

UBND cấp xã

159

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch (trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch)

Hộ tịch

UBND cấp xã

160

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch (trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh)

Hộ tịch

UBND cấp xã

161

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

UBND cấp xã

162

Cấp Giấy phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xut hoặc nhập khu)

Điện ảnh

Sở Văn hóa và Thể thao

163

Cấp Giấy phép phbiến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

Sở Văn hóa và Thể thao

164

Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

165

Cấp Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

166

Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phm quảng cáo trên biển quảng cáo

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

167

Cấp giy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

168

Cấp sửa đi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

169

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

170

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

171

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

172

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

173

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục, Thể hình

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

174

Cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục, Thể hình

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

175

Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo giải trí

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

176

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

177

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ Thể thao

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

178

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động th thao tchức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

179

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

180

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động ththao tổ chức hoạt động Thể dục Thẩm mỹ

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

181

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay động cơ

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

182

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện Quyền anh

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

183

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

184

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

185

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

186

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

187

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

188

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

189

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

190

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

191

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

192

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa và Thể thao

193

Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

Văn hóa cơ sở

UBND cấp huyện

194

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (trường hợp nhà thầu là tổ chức)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

195

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (trường hợp nhà thầu là cá nhân)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

196

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

197

Cấp Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hợp cấp phép xây dựng/cấp phép xây dựng có thi hạn công trình không theo tuyến)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

198

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cấp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo/cấp phép sửa chữa, cải tạo có thời hạn công trình)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

199

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hợp cấp phép xây dựng công trình theo dự án)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

200

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hợp cấp phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

201

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình từ cấp I trở xung; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

202

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án nhóm B, sử dụng vốn khác)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

203

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án nhóm C, sử dụng vốn khác)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

204

Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

205

Cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

206

Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vn đu tư trực tiếp nước ngoài, (đi với công trình theo tuyến trong đô thị) (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

207

Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hp theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thị) (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

208

Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đối với công trình theo dự án) (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

209

Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trường hợp theo giai đoạn đối với công trình không theo tuyến) (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

210

Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

211

Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đối với công trình không theo tuyến) (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

212

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

213

Cấp Giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)

Hoạt động xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

214

Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

215

Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

216

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ)

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

217

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình)

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

218

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (trường hợp gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ)

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

219

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công hình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (trường hợp cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ)

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

220

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công hình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (trường hợp cấp phép xây dựng công trình)

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

221

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế

222

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế

223

Đăng ký bản công bsản phm nhập khu đi với thực phm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế

224

Đăng ký bản công bsản phm sản xut trong nước đi với thực phm dinh dưỡng y học, thực phm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế

225

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phm dinh dưỡng y học, thực phm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế

226

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ

Dược

Sở Y tế

227

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Dược

Sở Y tế

228

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược

Sở Y tế

229

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược

Sở Y tế

230

Cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiu thuốc

Dược

Sở Y tế

231

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Dược

Sở Y tế

232

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

233

Cấp Chứng chỉ hành nghkhám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

234

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghkhám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

235

Cấp Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

236

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đi tượng quy định tại Khoản 1, Điu 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

237

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

238

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điu 1, Thông tư số 29/2015/TT-B YT

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

239

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điu 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

240

Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

241

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

242

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

243

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

244

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

245

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

246

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng Chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi Chứng chỉ hành nghtheo qui định tại Đim a, b Khoản 1, Điu 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

247

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng Chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo qui định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

248

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối vi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

249

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

250

Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

251

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn khi được Bộ Y tế phân cấp (trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động)

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

252

Cấp Giy phép hoạt động đi với phòng xét nghiệm thuộc thm quyn của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

253

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

254

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám tư vấn và điu trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

255

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Quản lý trang thiết bị y tế

Sở Y tế

256

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D

Quản lý trang thiết bị y tế

Sở Y tế

257

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Y học cổ truyền

Sở Y tế

258

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chn trị y học ctruyền

Y học cổ truyền

Sở Y tế

259

Cấp Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền

Y học c truyn

Sở Y tế

260

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Y học cổ truyền

Sở Y tế

Tổng cộng: 260 thủ tục hành chính thực hiện thanh toán trực tuyến (cấp tỉnh 210, cấp huyện 45, cấp xã 05) trên 15 lĩnh vực:

- Lĩnh vực Công Thương: 28

- Lĩnh vực Du lịch: 06

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 02

- Lĩnh vực Giao Thông Vận tải: 05

- Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 04

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 08

- Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội: 07

- Lĩnh vực Nội vụ: 01

- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 45

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 23

- Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: 07

- Lĩnh vực Tư pháp: 24

- Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao: 32

- Lĩnh vực Xây dựng: 27

- Lĩnh vực Y tế: 40.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2757/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 26/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2757/QĐ-UBND

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426608