• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Quyết định 276/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 276/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 167/STP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - BTP (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT + NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019 TRÊN ĐA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định s276/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức;

- Triển khai hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính;

- Xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Nghị định số 97/2017/NĐ-CP , đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời;

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính;

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính;

- Thực hiện nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý, quản lý vi phạm hành chính;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2019.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, người có thm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính:

a) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại UBND thành phố Nha Trang và UBND thành phố Cam Ranh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND thành phố Nha Trang và UBND thành phố Cam Ranh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Địa điểm: UBND thành phố Nha Trang và UBND thành phố Cam Ranh.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

4. Xây dựng cơ sở dữ liu, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vquản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục hoàn thiện Chuyên mục đăng tải thông tin tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (báo cáo theo Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BTP) thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị.

Nội dung thống kê theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP .

- Đơn vị báo cáo: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc.

- Đơn vị tổng hợp: Sở Tư pháp.

- Thời hạn báo cáo thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP , cụ thể:

+ Trước ngày 03 tháng 7 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm). Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 07/07/2019.

+ Trước ngày 03 tháng 01 đối với báo cáo hàng năm (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm). Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 07/01/2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho cơ quan tư pháp, bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) xem xét giải quyết.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 276/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 276/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408170