• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Quyết định 2760/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 2760/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2760/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 14/2012/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7626/BYT-KH-TC ngày 08/11/2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 405/TTr-SYT ngày 18 tháng 3 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư; Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt để triển khai thực hiện và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2012/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO
(Ban hành kèm theo quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Đảm bảo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình của địa phương.

2. Yêu cầu

Đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho người nghèo trong thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước. Không bỏ sót đối tượng.

II. NỘI DUNG

1. Chế độ hỗ trợ

a) Đối tượng hỗ trợ

- Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo.

- Người thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

- Đồng bào dân tộc thiểu số, người Kinh đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa cấp.

- Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí (Bộ Y tế, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng).

b) Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và một phần tiền chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ, bao gồm:

- Các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ tại Kế hoạch này khi đi điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định của Bộ Y tế.

- Các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà, nhưng không thuộc diện được BHYT hỗ trợ.

d) Trường hợp không được hưởng chế độ hỗ trợ

- Người nghèo tự lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh (vượt tuyến, trái tuyến) hoặc khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

- Người nghèo đi du lịch, đi lao động, đi học, làm việc hoặc làm ăn sinh sống tại tỉnh ngoài... khi đi điều trị nội trú tại các bệnh viện Trung ương hoặc địa phương thuộc tỉnh ngoài.

đ) Các trường hợp người nghèo mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí Bộ Y tế, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng.

2. Mức hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ tiền ăn

- Trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện, người bệnh thuộc đối tượng hỗ trợ tại Kế hoạch này được hỗ trợ tiền ăn mức 3% mức lương tối thiểu, cụ thể là: 34.500 đồng/ngày/người bệnh. Khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu thì mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ trên. Cách tính ngày hỗ trợ theo công thức: Số ngày được hỗ trợ = ngày vào viện - ngày ra viện.

- Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến điều trị từ các bệnh viện trong tỉnh đến các bệnh viện tuyến trên cũng được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị theo mức và theo cách tính trên (kể cả thời gian điều trị tại bệnh viện trong tỉnh và thời gian điều trị tại bệnh viện tuyến trên).

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại

Mức hỗ trợ tiền đi lại thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh

- Người nghèo có thẻ BHYT do BHXH tỉnh Thanh Hóa cấp, khi đi điều trị nội trú tại các bệnh viện Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện đồng chi trả nếu số tiền đồng chi trả dưới 100.000 đồng/đợt điều trị.

- Trường hợp số tiền đồng chi trả lớn hơn 100.000 đồng/đợt điều trị thì số tiền từ trên 100.000 đồng sẽ do Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo hỗ trợ cho các bệnh viện theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp người nghèo điều trị nội trú ở các bệnh viện tuyến trên do các bệnh viện trong tỉnh chuyển lên theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật thì cũng được hưởng chế độ hỗ trợ này. Việc chi trả do các bệnh viện trong tỉnh chuyển bệnh nhân chi trả cho người bệnh theo hồ sơ thanh toán hợp lệ.

2. Trách nhiệm chi trả

a) Ban quản lý Quỹ

Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí Quỹ để thanh toán cho các bệnh viện thuộc tỉnh Thanh Hóa, nhằm chi hỗ trợ cho người nghèo khi đi khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện công lập trong và ngoài tỉnh, theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các bệnh viện

Các bệnh viện Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ người nghèo khi đi khám, chữa bệnh nội trú.

Các bệnh viện căn cứ các thủ tục pháp lý và tình hình thực tế của người bệnh để chi trả các khoản hỗ trợ theo quy định theo đúng nội dung và mức chi quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và các quy định tại Kế hoạch này.

Các khoản chi hỗ trợ người nghèo phải được tổng hợp riêng để thanh quyết toán với Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh người nghèo của tỉnh. Các bệnh viện phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong quá trình quản lý, thanh toán chi phí hỗ trợ người nghèo đi điều trị tại đơn vị mình.

Trường hợp người nghèo sinh đẻ tại bệnh viện, mẹ hoặc con bị bệnh thì người mẹ được hưởng chính sách hỗ trợ này. Không thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo khi đẻ thường tại các bệnh viện.

Trường hợp người nghèo bị các bệnh về thần kinh, tâm thần, bị các bệnh bẩm sinh, dị tật bẩm sinh... phải nằm điều trị dài ngày tại các bệnh viện trong tỉnh và các bệnh viện tuyến trên cũng được hưởng chính sách hỗ trợ này theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp người bệnh sau khi khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện nhưng được giới thiệu chuyển tuyến trên điều trị thì được hỗ trợ ngay tiền đi và về theo khoảng cách từ bệnh viện nơi chuyển đi đến bệnh viện nơi chuyển đến theo mức quy định tại kế hoạch này; khi trở về, người bệnh có đủ giấy tờ hợp lệ chứng minh đã điều trị tại bệnh viện chuyển đến thì được xem xét để hỗ trợ các khoản tiền ăn và một phần tiền khám chữa bệnh như quy định.

Trường hợp cấp cứu, người thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ tại các bệnh viện trong tỉnh, không bắt buộc phải chuyển viện đúng tuyến.

Các trường hợp người nghèo có thẻ BHYT do các tỉnh khác cấp nhưng phải cấp cứu tại các cơ sở y tế Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa, cũng được xem xét hỗ trợ như đối với người có thẻ BHYT người nghèo do BHXH tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Quản lý và huy động Quỹ

Quỹ khám chữa bệnh người nghèo được thành lập và hoạt động theo quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ do nguồn Ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. Căn cứ dự toán kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho đối tượng trong năm để quy định cụ thể mức huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp.

Thường trực Ban quản lý Quỹ đặt tại Sở Y tế, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc hoặc Ngân hàng và sử dụng con dấu của Sở Y tế để hoạt động.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban quản lý Quỹ

Sở Y tế chủ trì, thống nhất với các Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng Quy chế hoạt động của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo và đề xuất phương án thành lập Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế

Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; có trách nhiệm xây dựng dự toán, quản lý Quỹ theo quy chế hoạt động của Quỹ.

Hàng năm, Sở Y tế căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán chi hỗ trợ người nghèo trong tỉnh đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Tháng đầu mỗi quý, Ban quản lý Quỹ cấp tạm ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh một phần kinh phí tương đương 70% kế hoạch quý để thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo. Cuối năm, Ban quản lý Quỹ thanh quyết toán chi phí hỗ trợ người nghèo với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh cùng với kỳ quyết toán chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp.

Nguồn kinh phí chi hỗ trợ được bố trí từ nguồn kinh phí do NS cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong năm kế hoạch nếu có kết dư Quỹ thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện chính sách; trường hợp thiếu quỹ Ban quản lý Quỹ phải báo cáo Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét bổ sung vào năm kế hoạch.

Trong quá trình hoạt động, trường hợp có kết dư quỹ, Ban quản lý Quỹ được phép gửi Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để tăng nguồn thu cho Quỹ.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Dân tộc - Miền núi xác định đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 14/2012/QĐ- TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; cung cấp kịp thời số liệu về người nghèo cho Ban quản lý Quỹ làm căn cứ xây dựng kế hoạch; trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia vận động, khai thác các nguồn kinh phí hợp pháp bổ sung cho Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Căn cứ tình hình, số liệu người nghèo khám, chữa bệnh tại các bệnh viện để xây dựng dự toán kinh phí chi hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo hàng năm; cấp kinh phí cho Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trong kế hoạch được duyệt.

Tham gia khai thác, tìm nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung cho Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Phối hợp với Sở Y tế thẩm định chi hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh theo định kỳ. Xác định nguồn kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2013; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức thống kê, thanh quyết toán cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Thông báo cho Ban quản lý Quỹ làm cơ sở xác định đối tượng có thẻ BHYT được hưởng quyền lợi theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Giám đốc Sở Y tế căn cứ Kế hoạch này chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi của người nghèo khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và các quy định hiện hành của Nhà nước về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tự quyết định thành lập tổ công tác giúp Ban quản lý Quỹ trong quá trình hoạt động.

Cuối năm kế hoạch Ban quản lý Quỹ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo. Đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách này cho những năm tiếp theo./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2760/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2760/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
211466