• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

 

Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định số 1409/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 2766/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2766/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1409/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 518-TB/BCS ngày 30/11/2017 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 1 quy định về vị trí, chức năng của Sở Tư pháp: bãi bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính”.

2. Bãi bỏ Điểm 2.8, Khoản 2, Điều 1 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Tại tiết a, Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1 quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp: bãi bỏ “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (B/c);
- Bộ Nội vụ (B/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH, Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2766/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2766/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377792