• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 277/QĐ-UBND về phê duyệt loại tinh, đơn giá liều tinh lợn ngoại được hỗ trợ phối giống nhân tạo năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Quyết định 277/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LOẠI TINH, ĐƠN GIÁ LIỀU TINH LỢN NGOẠI ĐƯỢC HỖ TRỢ PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính tại tờ trình số 187/TTrLN-STC-SNN&PTNT ngày 09/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt loại tinh, đơn giá liều tinh lợn ngoại được hỗ trợ phối giống nhân tạo năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tinh lợn ngoại do Công ty TNHH lợn giống DABACO sản xuất cung ứng, bao gồm:

- Tinh dịch các giống lợn ngoại loại 50ml/liều;

- Tinh dịch các giống lợn ngoại loại 100ml/liều

2. Giá tinh lợn ngoại để làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ phối giống năm 2018, cụ thể như sau:

- Tinh dịch các giống lợn ngoại loại 50ml/liều: 53.000 đồng/liều;

- Tinh dịch các giống lợn ngoại loại 100ml/liều: 90.000 đồng/liều.

(giá trên là giá bán lẻ tối đa đến hộ chăn nuôi được hỗ trợ phối giống nhân tạo năm 2018)

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành và địa phương liên quan thẩm định, xác nhận đối tượng, nhu cầu kinh phí hỗ trợ và ký hợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng tinh dịch lợn với cơ sở khai thác tinh nhân tạo; Giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ liều tinh lợn ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP (NN-KTTH);
- Lưu: HCTC, NN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 277/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 277/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377909