• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg về tiếp tục triển khai Nghị quyết 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 2775/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-TTG NGÀY 16/02/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 568/TTr-SNV ngày 13 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-TTG NGÀY 16/02/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2106 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng là thanh niên, các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ gắn việc thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực.

2. Yêu cầu: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2020 và các nội dung, chương trình cụ thcủa Kế hoạch này đtổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Rà soát, b sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo hội và điều kiện thuận li cho thanh niên được học tập, đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp,ơn lên ngang tầm vi thanh niên các nưc phát triển:

- Triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh, thiếu niên, hỗ trợ thanh niên tiếp tục học tập lên bậc cao hơn, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp. Đến năm 2020, 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phthông và tương đương; đạt tỷ lệ 400 sinh viên trên một vạn dân; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp. Hàng năm, có đánh giá vtình trạng bỏ học trong thanh, thiếu niên đ đra các giải pháp khắc phục kịp thời.

- Tchức thực hiện các cơ chế, chính sách đào tạo, bi dưỡng và sử dụng thanh niên; hàng năm đánh giá hiệu quả của chính sách tín dụng cho thanh niên vay để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phthông, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp cho phù hợp với thực tế. Nâng cao chất lượng của Tủ sách pháp luật tại 106 xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác, làm việc tại tỉnh; khuyến khích và tạo điu kiện cho thanh niên đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài bằng nhiều hình thức. Mỗi năm tổ chức 01 bui giao lưu, đối thoại gia cấp ủy, chính quyn các cấp với thanh, thiếu niên giúp thế hệ trẻ xác định mục tiêu, lý tưởng sống, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão. Thực hiện tt cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhim HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy và sau cải tạo.

2. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đi sống cho thanh niên:

- Tiếp tục thực hiện Đán đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 10.000 thanh niên.

- Tchức các chương trình chuyn giao khoa học - kỹ thuật thuộc lĩnh vực sản xut nông nghiệp, như: Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt... Tăng cường tư vấn, định hướng ngành, nghề cho thanh niên, học sinh.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, với mục tiêu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng nội dung đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, tác phong, ý thức kỷ luật để lao động có năng suất cao, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các ngành kinh tế.

3. Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đán 500 của Bộ Nội vụ tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

4. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện:

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội. Có các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, các tệ nạn xã hội. Ưu tiên nguồn lực để đào tạo, phát triển trí thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công. Huy động, bố trí hợp lý nguồn kinh phí cho việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, giáo dục nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

- Chủ động nắm bắt nhận thức, thái độ và dự báo tình hình tư tưởng của thanh niên, làm cơ sở cho việc đề xuất các chủ trương, chính sách giáo dục, bi dưỡng và phát triển thanh niên. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm giúp thanh niên hiểu rõ và tích cực đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

- Triển khai thực hiện các quy định để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên; xây dựng các quy định nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa - ththao, phát huy hiệu quả hệ thống này trong công tác tập hợp, giáo dục thanh, thiếu niên.

- Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho 90% thanh niên đến tuổi kết hôn.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

- Kịp thời phân công cán bộ lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực thanh niên và bố trí, phân công cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp. Tchức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên các cấp.

- Thực hiện tốt chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

III. GIẢI PHÁP:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, bộ đội xut ngũ. Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đng nhằm nâng cao kỹ năng sng, kỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để thanh niên có nhận thức đúng đắn về công tác đối ngoại của Đảng, công tác quốc tế về thanh niên theo tinh thần độc lập, tự chủ, đa dạng hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Đoàn thanh niên các cấp trong quản lý nhà nước về thanh niên. Thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn thanh niên trong việc thực hiện Kế hoạch này.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kim tra và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội v:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện toàn diện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch này vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ, tổng kết, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các sở, ngành tỉnh có liên quan tổng hợp vốn thực hiện Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hàng năm của tỉnh; huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành tỉnh có liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành.

4. SGiáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này vào các chương trình, dự án có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý và tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch này.

5. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

6. SLao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển dạy nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn được phê duyệt tại Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các chương trình, đề án có liên quan nhằm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch này.

7. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch này vào các chương trình, dự án có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý và tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch này.

8. SY tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này vào các chương trình, dự án có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý; nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân nhằm đạt được mục tiêu Kế hoạch này.

9. SThông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông đy mạnh, đi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kim tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

10. SKhoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xut.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước; tchức dạy nghvà giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

12. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

13. Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp: Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các sở, ngành tỉnh có liên quan thực hiện tốt công tác tuyển sinh hàng năm theo quy định; chú trọng việc đào tạo ngành nghề gắn với việc làm cho thanh niên; nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh, sinh viên ra trường đáp ứng theo yêu cầu việc làm.

14. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh: Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật đối với thanh niên, về tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

15. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên:

- Tăng cường sự phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp tích cực triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Thường xuyên đôn đốc việc trin khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách vcông tác thanh niên cho cấp có thm quyền xem xét, quyết định.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch 05 năm và hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực và lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với các chương trình, dự án có liên quan trên địa bàn; bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở địa phương; hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết việc triển khai, thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phát triển thanh niên trong tchức mình; kim tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2775/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 30/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2775/QĐ-UBND

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342442