• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 278/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 KHU DU LỊCH TRẢNG CBÙ LẠCH XÃ ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Du lịch Trảng cBù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 07/TTr-SXD ngày 05/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh ranh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh ranh quy mô diện tích đồ án:

Quy mô diện tích đã phê duyệt tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 là: 408,4234 ha, được chia làm 3 khu, trong đó khu A: 336,35ha; khu B: 59,483ha; khu Thác Voi 12,588ha.

Quy mô diện tích đất sau khi khảo sát ranh mốc phù hợp hiện trạng có tổng quy mô quy hoạch là: 432,6759ha, được chia làm 3 khu có diện tích thay đổi như sau, khu A: 347,6264ha; khu B: 72,4499ha; khu Thác Voi 12,6ha (có bản vẽ quy hoạch kèm theo).

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

a) Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất khu A trước và sau khi điều chỉnh:

STT

Tên loại đất

Diện tích cũ (m2)

Tỷ lcũ (%)

Diện tích điều chỉnh (m2)

Tỷ lệ sau khi điều chỉnh (%)

01

Đất rừng

1.914.420

57

1.940.202

55,8

02

Đất trảng c

1.027.968

30,5

1.027.968

29,6

03

Diện tích mặt nước

203.637

6,05

203.637

5,9

04

Đất giao thông

99.094

2,95

198.889

5,7

05

Đất dịch vụ

27.653

0,8

28.849

0,8

06

Đất nghĩa trang

90.742

2,7

76.719

2,2

 

Tổng cộng

3.363.514

100

3.476.264

100

b) Bảng tng hợp quy hoạch sử dụng đất khu B trước và sau điều chỉnh:

STT

Tên loại đất

Diện tích cũ (m2)

Tỷ lcũ (%)

Diện tích điều chỉnh (m2)

Tỷ lệ sau khi điều chỉnh (%)

01

Đất trảng c+ Du lịch dã ngoại khám phá làng nghề

361.027

60,7

361.027

49,8

02

Đất rừng tự nhiên

193.525

32,5

320.446

44,2

03

Đất giao thông

15.174

2,63

15.174

1,3

04

Đất thương mại dịch vụ

8.771

1,47

9.062

2,1

05

Đất đào hào bảo vệ ranh

16.342

2,7

18.790

2,6

 

Tổng cộng

594.839

100

724.499

100

c) Bảng tng hợp quy hoạch sử dụng đất khu Thác Voi trước và sau điu chỉnh:

STT

Tên loại đất

Diện tích cũ (m2)

Tỷ lệ cũ (%)

Diện tích điều chỉnh (m2)

Tỷ lệ sau khi điều chỉnh (%)

01

Đất ở định canh hiện hữu + Du lch văn hóa bản đa

100.383

97,7

18.699

14,8

02

Đất du lch thác voi

23.674

18,8

105.533

83,8

03

Đất giao thông

1.824

1,5

1.775

1,4

 

Tổng cộng

125.881

100

126.007

100

3. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Du lịch Trảng cBù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chủ trì phối hợp với các đơn vị cơ quan liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức công bố điều chỉnh ranh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Du lịch Trảng cBù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đồng thời tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng trong khu quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan được biết thực hiện.

2. Tiếp tục tiến hành lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trên cơ sở điu chỉnh ranh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Du lịch Trảng cBù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, đơn vị tổ chức lập quy hoạch; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu VT.(Trung)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 278/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 03/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 278/QĐ-UBND

2.141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302715