• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 2782/2016/QĐ-UBND bổ sung việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng

Tải về Quyết định 2782/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2782/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 56/TTr-SNV ngày 27/10/2016 và Báo cáo thẩm định số 66/BCTĐ-STP ngày 25/10/2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng như sau:

1. Thực hiện thủ tục về đăng ký doanh nghiệp cho các nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện thủ tục thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân thành phố giao và các dự án do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng đề xuất được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2016; các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: N
V, KH&ĐT, CT, VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;

- Báo Hải Phòng, Đài PT&THHP;
- Cổng TTĐTTP;

- Công báo TP;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các Phòng: VXNC, TCNS, XDGTCT, NNTNMT, KTGSTĐKT;
- Lưu: VT, CV: NC, 80.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2782/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2782/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331954