• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý về du lịch tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2787/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2787/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VỀ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 399/TTr-SNV ngày 16/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý về du lịch tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Du lịch, Ngoại vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban T
chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VỀ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về quản trị, lãnh đạo tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển du lịch Bình Định theo hướng bền vững.

- Bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu về công tác quản lý, phát triển du lịch.

- Tìm ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý, phát triển, mở rộng sản phẩm du lịch, xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Bình Định.

2. Yêu cầu

- Trang bị kiến thức nền tảng về năng lực quản lý, phát triển du lịch bền vững và xây dựng thương hiệu, chiến lược phát trin du lịch.

- Đổi mới công tác bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức những kỹ năng chuyên sâu kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm vi các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các nhà quản lý về phát triển du lịch bền vững của New Zealand.

- Sau khi kết thúc khóa học, ngoài kỹ năng chung, cán bộ, công chức, viên chức được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để làm tốt công tác quản lý, đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách nhằm phát triển du lịch Bình Định trong thời gian đến.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, gồm:

a) Cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

b) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành và tương đương;

c) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (ưu tiên đối tượng được quy hoạch lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành, địa phương và tương đương).

2. Điều kin

a) Cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân đang đảm nhiệm vị trí chức trách, vị trí việc làm liên quan đến công tác quản lý về du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và Nhà nước về cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

III. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh

a) Lớp bồi dưỡng Quản và phát triển du lịch bền vững:

- Nội dung chương trình: Thách thức toàn cầu - Giải pháp địa phương; quản lý và phát triển du lịch ở khu vực thành thị; thiết lập, quản lý và tiếp thị du lịch ven đô và nông thôn để phát triển bền vững; nghiên cứu thực tế ven đô.

- Thời lượng chương trình: 05 ngày (lý thuyết 04 ngày, nghiên cứu thực tế 01 ngày).

- Số lượng học viên và đối tượng tham dự: Số lượng: 50 học viên. Trong đó, 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; 20 học viên là đại diện lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Lp bồi dưỡng Phát triển sản phẩm du lịch:

- Nội dung chương trình: Những xu hướng quốc tế ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch; kinh nghiệm quốc tế và cách thức ngành du lịch; các vấn đề trọng yếu và những đổi mới sáng tạo; nghiên cứu thực tế và thảo luận kinh nghiệm về chuyến đi thực tế.

- Thời lượng chương trình: 05 ngày (lý thuyết 04 ngày, nghiên cứu thực tế 01 ngày).

- Số lượng học viên và đối tượng tham dự: Số lượng: 50 học viên. Trong đó, 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; 20 học viên là đại diện lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Nghiên cu thực tế mô hình phát triển du lịch tại New Zealand

- Nội dung chương trình: Tổng quan về du lịch New Zealand; nghiên cứu thực tế tại mt số mô hình, địa điểm phát triển du lịch: Trung tâm hội nghị quốc gia và sự phát triển của đô thị ven biển, Vịnh Mission/Orakei, Vùng ngoại ô Western Springs, Bảo tàng Giao thông và Công nghệ Auckland,...

- Thời lượng chương trình: 05 ngày (lý thuyết 04 ngày, nghiên cứu thực tế 01 ngày).

- Thành phần tham dự: Tổ chức Đoàn từ 15 đến 20 người, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo một ssở, ngành liên quan, UBND cấp huyện; lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động du lịch (tự đảm bảo kinh phí).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian và kinh phí tổ chức các chương trình bồi dưỡng

a) Thời gian: Thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2019. Thời gian cụ thể theo sự thỏa thuận giữa tỉnh vi Đại học Công nghệ Aucland.

b) Kinh phí: Bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

a) Sở Nội vụ:

- Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan và đơn vị tư vấn xây dựng đề cương, nội dung, chương trình bồi dưỡng chi tiết phù hp với yêu cầu, mục tiêu của tỉnh.

- Tổng hp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng theo quy định.

- Thực hiện ký kết hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo các nội dung cam kết theo quy định (về hình thức, thời gian, nội dung, chương trình, kinh phí, điều kiện sinh hoạt, học tập và những nội dung khác liên quan); theo dõi, quản lý tiến độ hợp đồng, chất lượng bồi dưỡng; phối hp với đơn vị tổ chức bồi dưỡng giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn Sở Nội vụ sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

c) Sở Du lịch: Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất nội dung, xây dựng chương trình bồi dưỡng chi tiết; phối hp đề xuất danh sách học viên và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng theo Kế hoạch.

d) Sở Ngoại vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc ký kết, triển khai chương trình hp tác giữa tỉnh với Đại học Công nghệ Aucland - New Zealand đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

- Phối hp với Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức các lp bồi dưỡng theo Kế hoạch.

đ) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch; cử cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, năng lực, vị trí công tác phù hp theo yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng (gửi về Sở Nội vụ để tổng hp chung).

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2787/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 12/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2787/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426745