• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 28/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Nam Định tại văn bản số 346/SXD-QLHĐXD ngày 01/8/2013 về việc đề nghị công bố điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu vùng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo áp dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng.

1.1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với dự toán lập theo đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Nam Định (phần xây dựng và phần lắp đặt tính theo bảng lương A.1.8) theo Công bố số 18/UBND-VP5 ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Nam Định, với mức lương tối thiểu là: 450.000đ/tháng, được điều chỉnh như sau:

Địa bàn xây dựng công trình

Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc (vùng III - ứng với mức lương tối thiểu 1.800.000đ/tháng)

Các huyện (vùng IV - ứng với mức lương tối thiểu 1.650.000đ/tháng)

Hệ số nhân công (KĐCnc)

4,00

3,67

Hệ số máy thi công (KĐCmtc)

1,97

1,9

+ Đối với các loại công tác xây dựng của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8, sau khi được điều chỉnh theo hệ số nhóm I (quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ), được nhân hệ số điều chỉnh tiếp như sau: Nhóm II: 1,062; Nhóm III: 1,171.

+ Đối với các loại công tác lắp đặt của các công trình thuộc nhóm khác của bảng lương A.1.8, sau khi được điều chỉnh theo hệ số nhóm II (quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ), được nhân hệ số điều chỉnh tiếp như sau: Nhóm III: 1,10.

1.2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với dự toán lập theo đơn giá sửa chữa trong XDCB theo Công bố số 18/2008/UBND-VP5 của UBND tỉnh, với mức lương tối thiểu là: 210.000đ/tháng, được điều chỉnh như sau:

Địa bàn xây dựng công trình

Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc (vùng III - ứng với mức lương tối thiểu 1.800.000đ/tháng)

Các huyện (vùng IV - ứng với mức lương tối thiểu 1.650.000đ/tháng)

Hệ số nhân công (KĐCnc)

11,8

10,83

Hệ số máy thi công (KĐCmtc)

2,86

2,76

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Nam Định tính theo thang lương thuộc nhóm II bảng lương A.1.8) theo công bố số 18/UBND-VP5 ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Nam Định, với mức lương tối thiểu là: 450.000đ/tháng, được điều chỉnh như sau:

Địa bàn xây dựng công trình

Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc (vùng III - ứng với mức lương tối thiểu 1.800.000đ/tháng)

Các huyện (vùng IV - ứng với mức lương tối thiểu 1.650.000đ/tháng)

Hệ số nhân công (KĐCncks)

4,00

3,67

3. Chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng lập theo công bố số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trên cơ sở mức lương tối thiểu mới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

4. Các chi phí khác: Tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hướng dẫn này được áp dụng để điều chỉnh dự toán những công trình đang thực hiện dở dang cho những khối lượng xây lắp còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hoặc đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư thì được điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu mới.

4. Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - dự toán thì giá trị dự toán chi phí xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong dự toán của công trình được điều chỉnh các nội dung theo hướng dẫn này.

5. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán, đã tổ chức đấu thầu, được cấp có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu thì Chủ đầu tư căn cứ khối lượng và nội dung trong hợp đồng để điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo hướng dẫn này, trình thẩm định phê duyệt bổ sung giá trị gói thầu và điều chỉnh các khoản mục chi phí khác để bổ sung vào giá trị dự toán của công trình.

6. Những hợp đồng đang thực hiện dở dang được điều chỉnh theo nội dung hợp đồng những khối lượng được thực hiện từ ngày 01/01/2013 phù hợp với tiến độ và thời gian thi công theo quyết định được duyệt.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát kiểm kê, lập biên bản xác định khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2012 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2013 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo quy định tại hướng dẫn này và phải chịu trách nhiệm với khối lượng đã kiểm kê. Những khối lượng xây lắp kéo dài thời gian thi công không được cấp có thẩm quyền cho phép thì không được điều chỉnh theo hướng dẫn này.

Những công trình được lập theo đơn giá riêng (Đơn giá xây dựng công trình), Chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo nguyên tắc của hướng dẫn này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán chi phí xây dựng công trình.

7. Đối với các công trình xây dựng các dự án đầu tư sau khi được bổ sung chi phí do Chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo hướng dẫn này mà làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định hiện hành.

8. Đối với những công trình mà chi phí một số loại máy thi công khi nhân hệ số điều chỉnh chưa phù hợp với thực tế thì có thể điều chỉnh bằng cách bù trừ trực tiếp trên cơ sở phân tích nhân công và nhiên liệu xăng dầu theo bảng giá ca máy và công bố số 18/2008/UBND-VP5 ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Nam Định.

9. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng việc điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại văn bản này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Nam Định;
- Website tỉnh; Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: Vp1,Vp5.

TN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205221