• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 28/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 2150/CT-THNVDT ngày 07/11/2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 167/BC-STP ngày 03/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế một số nội dung liên quan tại: Quyết định số 32/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003; Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004; Quyết định số 140/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008; Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 và Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, KBNN tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Đối tượng nộp phí

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô là khoản thu từ chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện phù hợp với quy hoạch và quy định về kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp trông giữ xe, phương tiện vận tải vi phạm Luật Giao thông đường bộ có quy định riêng).

2. Mức thu

TT

NỘI DUNG

MỨC THU

đồng/lượt

đồng/tháng

1

2

3

4

I

Các điểm, bãi trông giữ xe tại các bệnh viện; chợ; Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở, trường học bao gồm: Trường đại học, cao đẳng, THPT, các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp; Các Trung tâm luyện thi; Thư viện.

 

 

1

Xe đạp các loại (bao gồm: xe đạp, xe đạp điện, xe xích lô, xe ba gác)

1.000

20.000

2

Xe máy, xe mô tô

2.000

40.000

3

Ô tô các loại (bao gồm: xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô khách)

 

 

a

Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả xe lam), ô tô tải có trọng tải từ 05 tấn trở xuống

10.000

200.000

b

Xe ô tô chở người trên 15 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải trên 05 tấn

15.000

300.000

II

Các điểm, bãi hoạt động giữ xe còn lại ở các nơi khác

 

 

1

Xe đạp các loại (bao gồm: xe đạp, xe đạp điện, xe xích lô, xe ba gác)

2.000

40.000

2

Xe máy, xe mô tô

3.000

60.000

3

Ô tô các loại (bao gồm: xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô khách)

 

 

a

Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả xe lam), ô tô tải có trọng tải từ 05 tấn trở xuống

15.000

300.000

b

Xe ô tô chở người trên 15 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải trên 05 tấn

20.000

400.000

* Một số quy định cụ thể:

- Mức thu phí trông giữ xe được quy định nêu trên là mức thu phí ban ngày đã bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng. Các đối tượng nộp phí giữ xe có thể nộp phí theo lượt hoặc nộp phí theo tháng. Trường hợp nộp phí theo tháng thì mức thu phí giữ xe theo tháng đã bao gồm tiền phí trông giữ xe ban đêm.

- Trường hợp trông giữ xe ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) thì mức thu phí bằng hai lần mức thu phí ban ngày. Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì mức thu phí bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.

Riêng tại các bệnh viện, trường hợp trông giữ xe ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) thì mức thu phí bằng 1,5 lần mức thu phí ban ngày. Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì mức thu phí bằng hai lần mức thu phí ban ngày.

3. Tỷ lệ % để lại

- Ban quản lý Chợ Đầm Đống Đa và Ban quản lý Chợ Khu 6 được trích để lại 85% số tiền phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; số tiền phí còn lại 15% nộp Ngân sách nhà nước.

- Ban quản lý Cảng cá Quy Nhơn, Trường Đại học Quy Nhơn được trích để lại 80% số tiền phí thu được để chi theo quy định; số tiền phí còn lại 20% nộp Ngân sách nhà nước.

- Thư viện tỉnh Bình Định được trích để lại 90% tổng số tiền phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; số tiền phí còn lại 10% nộp Ngân sách nhà nước.

- UBND xã, phường, thị trấn (đối với các chợ ở các xã, phường, thị trấn chưa có Ban quản lý chợ) được trích để lại 100% số tiền phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Các cơ quan, tổ chức khác được trích để lại 90% số tiền phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; số tiền phí còn lại 10% nộp Ngân sách nhà nước.

- Các doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe, số tiền phí thu được là doanh thu; các doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/2014/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259095