• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 28/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế và Đầu Tư s 138/TTr-SKHĐT ngày 08/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù:

1. Nhà văn hóa xã.

2. Nhà văn hóa thôn.

3. Nhà lớp học mầm non, tiểu học.

4. Nhà vệ sinh công cộng.

5. Hạng mục bể xử lý, bể nước của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

6. Mặt đường một số loại đường nông thôn (bao gồm cả phần đường và hệ thống thoát nước).

7. Kênh mương nội đồng.

8. Hạng mục Nhà hỗn hp của Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt cấp xã.

9. Hạng mục Chợ chính của Chợ nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban TT
UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364812