• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín


 

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 28/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đng bào dân tộc thiểu số;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 76/TTr-BDT ngày 10 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan và người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chi cục Văn Thư - Lưu trữ tỉnh; Công báo tỉnh;
- Báo Kon Tu
m, Đài PT-TH tỉnh; Cổng TTĐT tnh;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, KGVX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây viết tắt là người có uy tín) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Người có uy tín trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động quản lý và thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

Điều 3. Vị trí, vai trò của người có uy tín

Người có uy tín có vị trí, vai trò to lớn, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trên các lĩnh vực: tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới ở địa phương.

Điều 4. Nhiệm vụ của ngưi có uy tín

1. Thường xuyên chủ động liên hệ và phi hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mọi người trong cộng đồng biết và vận động, tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt; trong đó, trọng tâm là thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; quán triệt để đồng bào không nghe, không tin kẻ xấu kích động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

2. Vận động người dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khi thc hin d án.

3. Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước để từ đó phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tham gia đóng góp vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương và cùng chính quyền địa phương vận động, tổ chức để đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thực hiện.

4. Tham gia cùng các ngành, chính quyền địa phương trong việc hòa giải và giải quyết khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cộng đồng.

5. Vận động bà con nhân dân, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo; tham gia hưởng ứng các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác tại địa phương; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

6. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình nổi cộm tại địa phương nơi cư trú; tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số để phản ánh kịp thời cho chính quyền địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả hoạt động của bản thân cho Ủy ban nhân dân xã tổng hợp báo cáo theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân tc

a) Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong cán bộ và Nhân dân để ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ người có uy tín hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Sổ tay hướng dẫn người có uy tín thực hiện nhiệm vụ.

c) Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài chính: Phối hp với Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của người có uy tín trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Căn cứ vào Quy định này, pháp luật có liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm rà soát, đánh giá, bình chọn bổ sung hoặc đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo đúng quy định.

b) Định kỳ 06 tháng, 01 năm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình hoạt động của người có uy tín trên địa bàn quản lý về Ủy ban nhân huyện, thành phố để tổng hp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) theo dõi, chỉ đạo.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hp tham gia trong công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có những phát sinh, khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 25/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433624