• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới


 

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 28/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mi giai đoạn 2016-2020; s1980/QĐ-TTg ngậy 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 91/SNN-PTNT ngày 09/4/2019 và vần bản s 786/SNN-PTNT ngày 09/5/2019; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 420 ngày 28/9/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Tiêu chí số 10 - Thu nhập, như sau:

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người)

Năm 2019: ≥ 33

Năm 2020: ≥ 36

2. Sửa đổi chỉ tiêu của nội dung tiêu chí 14.3 “Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo” thuộc Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo, như sau:

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Giáo dục và Đào tạo

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

≥ 40%

3. Sửa đổi Tiêu chí số 20 - Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mu, như sau:

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chtiêu

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu

20.1. Tt cả các thôn đạt chuẩn tối thiểu 5 tiêu chí (trong đó có tiêu chí: Vườn hộ và Công trình chăn nuôi, Hàng rào cây xanh và Vệ sinh môi trường) các tiêu chí còn lại đạt chuẩn trên 50%; có ít nhất 2 thôn đạt chuẩn.

Đạt

20.2. Có tối thiểu 90% vườn hộ trong xã được chỉnh trang, xây dựng; có ít nhất 20 vườn đạt chuẩn vườn mẫu.

Đạt

Điều 2. Bãi bỏ chỉ tiêu và nội dung tiêu chí 14.4 “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” thuộc Tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2019.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND t
nh;
- Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Ph
ó VP (theo dõi NL);
- Văn phòng Điều ph
i NTM tnh;
-Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NL
1. (15b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 22/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

479

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415182