• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 28/QĐ-BCĐPTDS về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Tải về Quyết định 28/QĐ-BCĐPTDS
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-BCĐPTDS

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định s 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định s 1041/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chđạo Phòng thủ dân sự quốc gia;

Theo đề nghị của Cơ quan thường trực Ban Chđạo Phòng thủ dân sự quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ;
- Văn phòng Ban Ch
đạo PTDS quốc gia;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, BCĐPTDS (2).

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định s: 28/QĐ-BCĐPTDS ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Ban Chđạo Phòng thủ dân squốc gia)

STT

Nhiệm vụ cụ th

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kế hoạch, văn bản

a

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự.

Bộ Quốc phòng

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I/2021

b

Tổng kết các văn bản QPPL có liên quan; xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng thủ dân sự (PTDS).

Bộ Quốc phòng

- Bộ Tư pháp;

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý II/2021

c

Xây dựng Chiến lược Quốc gia PTDS.

Bộ Quốc phòng

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý III/2021

d

Xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn (2021-2025).

Bộ Quốc phòng

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

đ

Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự cấp bộ và địa phương theo quy định tại điểm 3 Mục III Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, ngành địa phương liên quan

Năm 2021

e

Xây dựng các kế hoạch ứng phó với các thảm họa cơ bản giai đoạn (2021 - 2025), quy định tại điểm 4 Mục III Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Các Bộ: Quc phòng; Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Y tế; Tài Nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng các kế hoạch được phân công tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

2

Chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức, lực lượng PTDS

 

Kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm PTDS.

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2021

3

Chỉ đạo công tác Tuyên truyền, giáo dục, tập huấn pháp luật về PTDS

a

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về PTDS cho cộng đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông; các Đài Tiếng nói Việt nam, Truyền hình Việt Nam

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

b

Xây dựng nội dung chương trình và biên soạn tài liệu huấn luyện phòng thủ dân sự cho các đối tượng.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan

Quý II/2021

c

Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về khắc phục thảm họa chiến tranh.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý III/2021

d

Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về phòng, chng, ứng phó các tình huống thảm họa cơ bản.

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Quốc phòng

Quý III/2021

4

Chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập

 

Huấn luyện, diễn tập ứng phó với các thảm họa, cụ thể tại điểm d khon 1 Điều 6 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP .

Các bộ, ngành liên quan

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

5

Chỉ đạo công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị PTDS

a

Đầu tư xây dựng hệ thống công trình, kết nối dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động, thông tin PTDS.

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương liên quan

Theo Kế hoạch đầu tư trung hạn

b

Mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm PTDS.

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương liên quan

Theo Kế hoạch

6

Chỉ đạo công tác kiểm tra

a

Kiểm tra định kỳ hoạt động PTDS tại các địa phương.

- Ban Chỉ đạo

- Văn phòng Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và TKCN các địa phương liên quan

Theo Kế hoạch riêng

b

Kiểm tra đột xuất.

- Ban Chỉ đạo

- Văn phòng Ban Chỉ đạo

Ban Chhuy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các địa phương liên quan

Khi có tình huống

c

Kiểm tra, nắm tình hình hoạt động PTDS tại các bộ.

Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực

Các bộ, cơ quan liên quan

Theo Kế hoạch riêng

7

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị, họp Ban Chỉ đạo

a

Hội nghị triển khai nhiệm vụ PTDS năm 2021.

Trưởng Ban Chỉ đạo

Thành viên Ban Chỉ đạo

Tháng 4/2021

b

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022.

Trưởng Ban Chỉ đạo

Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan

Tháng 12/2021

c

Họp đột xuất.

Trưởng Ban Chỉ đạo/ Phó trưởng Ban thường trực

Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan

Khi có tình huống.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/QĐ-BCĐPTDS   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/QĐ-BCĐPTDS

50

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467265